Kategorija: Slovo Z

za dugo ili zadugo

Kako se piše za dugo ili zadugo?Ispravno se piše i *za dugo* i *zadugo*, ali u različitim kontekstima.Prilog zadugo koji označava duže vremensko trajanje piše se spojeno: Neće dugo biti gotovo, moraćemo da čekamo zadugo.Međutim, ako se dugo koristi kao pridjev ili imenica, piše se odvojeno: Cipele za dugo hodanje ili Planiram da ostanem dugo […]

zapršci ili zaprški

Kako se piše zapršci ili zaprški?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -šci (zapršci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ški (zaprški). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije […]

zgurati ili sgurati

Kako se piše zgurati ili sgurati?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati. Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, oterati, ugurati, sabiti nešto.Prema načinu tvorbe, ovaj glagol nastao je prefiksacijom s + gurati. Pošto je suglasnik s bezvučan, a suglasnik g zvučan, mora doći do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da će suglasnik […]

beta zraci ili beta-zraci

Kako se piše beta zraci ili beta-zraci?Piše se beta zraci.Spojevi u kojima je prvi deo, tj. slovni simbol (β) , zamenjen rečju, pišu se odvojeno (beta zraci).U slučajevima kada je umesto reči upotrebnjen jednostavni simbol, piše se crtica (βzraci).Primeri u rečenici:Beta zraci su negativno naelektrisani zraci i nazivaju se beta česticeTokom radioaktivnog beta raspada, javljaju […]

GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba?Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca (pulpe) To se dešava usled pojave bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije. Kada dođe do pojave karijesa ( zubnog kvara) i ukoliko se on ne ukloni, onda se infekcija širi na pulpu (živac) zuba. Ukoliko se ni […]

zasad ili za sad

Kako se pravilno piše zasad ili za sad?Pravilno je i jedno i drugo, ali upotreba zavisi od konteksta.Kada se piše kao jedna reč, onda se radi o prilogu za vreme u značenju sada, trenutno, u ovo vreme, u ovim okolnostima.Kada se piše kao dve reči, onda se radi o prilogu za namenu u značenju za […]

zamalo ili za malo

Kako se pravilno piše zamalo ili za malo?Pravilno je i jedno i drugo.U zavisnosti od značenja koje zahteva kontekst, mogu se upotrebiti oba oblika.Kao jedna reč će se pisati kada se radi o prilogu za način, u značenju skoro, gotovo ili uskoro, ubrzo.Odvojeno će se pisati kada predlog „za” stoji ispred priloga „malo” ili prideva […]

zauzvrat ili za uzvrat

Kako se piše zauzvrat ili za uzvrat?     Piše se spojeno, zauzvrat. Radi se o predloško-imeničkoj vezi, u kojoj su predlog i imenica, objedinjene jednim akcentom, srasle u jednu reč. Novonastala reč po vrsti spada u priloge.Primeri zauzvrat u rečenicama:Učinio mi je uslugu i nije ništa tražio zauzvrat.Iako sam se potrudio, zauzvrat nisam dobio ništa.

zapravo ili za pravo

Kako se piše zapravo ili za pravo?U srpskom jeziku upotrebljava se i jedno i drugo, ali u različitom značenju.➢ U prvom slučaju kada je prilog zapravo napisan spojeno ima značenje uistinu, to jest, naime. Zapravo sam pomislila kako bi bilo lepo da odemo na piknik ovog vikenda. Maša je trčala zapravo bežala od medveda.➢ Predlog […]

zapeta ili zarez (,)

Kako se piše zapeta ili zarez?Zapeta predstavlja imenicu ženskog roda. Reč je ruskog porekla (rus. zapяtaя). Zarez je imenica muškog roda i prema poreklu je hrvatska reč koja je prihvaćena u srpskom pravopisu 1960. godine (I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica).Obe reči se danas ravnopravno koriste u srpskom jeziku označavajući interpunkcijski znak.Ovaj interpunkcijski znak upotrebljava se […]