Kako se piše

Kako se pravilno piše, kako se pravilno kaže, šta znači i šta su? Veliki besplatni rečnik nepoznatih reči. Kako se piše:

Sa poštovanjem ili s poštovanjem

Kako se piše sa poštovanjem ili s poštovanjem? Piše se s poštovanjem.
S poštovanjem je pravilna forma izraza. Koristimo predlog s ...

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola? Piše se i jedno i drugo. Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja ...

Ne obuhvata ili neobuhvata

Kako se piše ne obuhvata ili neobuhvata? Pravilno je pisati ne obuhvata kao odvojene reči. Kada koristimo negaciju ne uz ...

Stajati ili stojati

Kako se piše stajati ili stojati? Piše se i jedno i drugo. Stajati i stojati su sinonimi i koriste se ...

Predstavlja ili pretstavlja

Kako se piše predstavlja ili pretstavlja? Piše se predstavlja. Ovo je odstupanje od pravila jednačenja po zvučnosti. U glagolu predstavljati, ...

Nijedna ili ni jedna

Kako se piše nijedna ili ni jedna? Piše se i jedno i drugo. Pravilno je koristiti i spojeni oblik nijedna ...

Podsetim ili potsetim

Kako se piše podsetim ili potsetim? Pravilno se piše podsetim. Pravilno je zadržati slovo "d" ispred slova "s" bez promene ...

S obzirom ili obzirom na

Kako se piše s obzirom ili obzirom na? Piše se s obzirom na. Neki ljudi često dolaze u dilemu kada ...

Funkcijonisemo ili funkcionisemo

Kako se piše sa funkcijonisemo ili funkcionisemo? Ispravan oblik u srpskom jeziku, u skladu sa standardom srpskog jezika na latinici, ...

srpski pasoš ili srbijanski pasoš

Kao što je naglašeno u tekstu ispod "srpski" se odnosi na Srbiju kao na državu, dok se "srbijanski" odnosi na ...

srpski ili srbijanski

Kako se pravilno piše srpski ili srbijanski? Kada je u pitanju upotreba prideva srpski i srbijanski, bitno je imati na umu ...

u Svetu goru ili na Svetu goru

Pravilno je napisati "u Svetu goru". Upotreba predložne fraze "u Svetu goru" ukazuje na to da se neko nalazi u ...

Imena planina

Prilikom pisanja imena planina i drugih uzvišenja, važno je pridržavati se pravopisnih pravila i pisati ih velikim slovom prve reči ...

doskoro ili do skoro

Kako se piše ne uzdravlje ili u zdravlje? Pravilno je da se prve dve reči do i skoro pišu spojeno, bez ...

doskora ili doskoro

Kako se piše ne doskora ili doskoro? Iako se oba oblika koriste i smatraju ispravnim, postoji mala razlika u njihovom značenju ...

unepovrat ili u nepovrat

Kako se piše ne unepovrat ili u nepovrate? Pravilno se piše unepovrat, kao jedna reč, bez razmaka između u i nepovrat ...

uzdravlje ili u zdravlje

Kako se piše ne uzdravlje ili u zdravlje? Pravilno se piše uzdravlje, spojeno bez razmaka. U srpskom jeziku, izraz uzdravlje se ...

odmila ili od mila

Kako se piše ne zadugo ili odmila ili od mila? Pravilno se piše odmila. Izraz od mila se sastoji od dve ...

za dugo ili zadugo

Kako se piše za dugo ili zadugo? Ispravno se piše i *za dugo* i *zadugo*, ali u različitim kontekstima. Prilog ...

Ne zadugo ili nezadugo

Kako se piše ne zadugo ili nezadugo? Ispravno se piše nezadugo kao jedna reč. Nezadugo je prilog koji se koristi ...

rubrika ili rublika

Kako se piše rubrika ili rublika? Prema pravopisu pravilno se piše rubrika. Kako se reč rubrika proistekla iz latinskog jezika, gdje ruber ...

dosad ili do sada

Kako se piše dosad ili do sada? Prema pravopisu pravilno se piše dosad i do sada. Oba načina su ispravno napisana, a izbor ...

dal’ ili da l

Kako se piše dal’ ili da l ili da l’? Pravilno se piše da l'. Upitna rečenica u srpskom jeziku obično počinje sa ...

čak štaviše ili čak ili štaviše

Kako se piše čak štaviše ili čak ili štaviše? "Čak" i "štaviše" su sinonimi i oba se koriste u značenju ...

Istambul ili Istanbul

Kako se piše Istambul ili Istanbul?  Istanbul.Pravilno se piše se Istanbul. To je ispravan naziv grada u Turskoj, dok ...

Pariz ili Paris

Kako se piše Pariz ili Paris? Pravilno se piše Pariz, nikako Paris. Prisvojni pridev glasi pariški, ne pariski. Povezano sa ...

Černobil ili Černobilj

Kako se piše Černobil ili Černobilj? Pravilno se piše Černobilj. Srpski jezički i pravopisni priručnici navode da je pravilno Černobilj ...

efikasno ili neefikasno

Kako se piše efikasno ili neefikasno? Pravilno se piše spojeno neefikasno. Pravilo:Kada se rečca NE piše sastavljeno?Rečca "NE" ...

ne efikasan ili neefikasan

Kako se ne efikasan ili neefikasan? Pravilno se piše neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rečca ...

subjekat ili subjekt

Kako se piše subjekat ili subjekt? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta u ...

uzbrdo ili uz brdo

Kako se piše uzbrdo ili uz brdo? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta ...

zapršci ili zaprški

Kako se piše zapršci ili zaprški? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga ...

zgurati ili sgurati

Kako se piše zgurati ili sgurati? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati. Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, ...

vitezi ili vitezovi

Kako se piše vitezi ili vitezovi? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, mada Rečnik Matice srpske daje ...

kvaziumetnik ili kvazi umetnik

Kako se piše kvaziumetnik ili kvazi umetnik? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sastavljeno. Dakle, kvaziumetnik. Prvi deo složenice označava ...

kuvaričin ili kuvaricin

Kako se piše kuvaričin ili kuvaricin? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo kuvaričin. Pravilo nalaže da se kod imenica ...

kurcšlus ili kuršlus

Kako se piše kurcšlus ili kuršlus? Prema srpskom pravopisu ispravno je samo kurcšlus. Ova reč je pozajmnjenica iz nemačkog jezika ...

kuhinja ili kujna

Kako se piše kuhinja ili kujna? Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika. Međutim, pravopis kao bolje rešenje predlaže oblik ...

kudikamo ili kud i kamo

Kako se piše kudikamo ili kud i kamo? Ovaj složeni prilog piše se spojeno. Dakle, prema srpskom pravopisu jedino ispravno ...

kud god ili kudgod

Kako se piše kud god ili kudgod? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ali nemaju isto ...

kuda ideš ili gde ideš

Kako se piše kuda ideš ili gde ideš? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Međutim, prilog kuda ...

krušci ili kruški

Kako se piše krušci ili kruški? Prema srpskom pravopisu ispravan je samo oblik krušci. U dativu i lokativu jednine ispravno ...

krući ili krutiji

Kako se piše krući ili krutiji? Prema srpskom pravopisu ispravno je samo krući. Komparativ prideva krut glasi krući. Primeri u ...

kršćenje ili krštenje

Kako se piše kršćenje ili krštenje? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo ukoliko označavamo radnju, tačnije pravljenje ...

krstaški ratovi ili Krstaški ratovi

Kako se piše krstaški ratovi ili Krstaški ratovi? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše malim početnim slovom, dakle, krstaški ratovi ...

krojačicin ili krojačičin

Kako se piše krojačicin ili krojačičin? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo krojačicin. Pravilo nalaže da se kod imenica ...

kroasan ili kroason

Kako se piše kroasan ili kroason? Iako ponekad čujemo u govoru oblik kroason, prema srpskom pravopisu ispravno je samo kroasan ...

kritej ili kriterijum

Kako se piše kritej ili kriterijum? Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika. Oblik kriterijum se u našem jeziku čuje ...

krišci ili kriški

Kako se piše krišci ili kriški? Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika, ali nemaju isto značenje. U dativu i ...

krejon ili kreon

Kako se piše krejon ili kreon? Iako se u govoru neretko čuje oblik kreon, prema srpskom pravopisu ispravno je samo ...

kratkodnevica ili kratkodnevnica

Kako se piše kratkodnevica ili kratkodnevnica? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo. Međutim, pravopis kao bolji ...

kraljičin ili kraljicin

Kako se piše kraljičin ili kraljicin? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše kraljičin. Pravilo nalaže da se kod imenica koje ...

kraj telefona ili na telefonu

Kako se piše kraj telefona ili na telefonu? Prema srpskom pravopisu ispravna su oba izraza. Međutim, imaju različito značenje. Kraj ...

kraći ili kratkiji

Kako se piše kraći ili kratkiji? Prema srpskom pravopisu ispravno je samo kraći. Komparativ prideva kratak glasi kraći.
Oblik kratkiji nije ...

kraci ili krakovi

Kako se piše kraci ili krakovi? Ispravna su oba oblika. Dakle, množina imenice krak ima dva oblika - kraci i ...

koziji ili kozji

Kako se piše koziji ili kozji? Ispravna su oba oblika.
Međutim, pravopis navodi oblik kozji kao bolji.
Kada se osnova reči završava ...

koverat ili koverta

Kako se piše koverat ili koverta? Ispravna su oba oblika i oba su u ravnopravnoj upotrebi.
Treba naglasiti da oblik koferta ...

kovanica ili novčanica

Kako se piše kovanica ili novčanica? Koriste se obe reči, ali one imaju različito značenje. Kovanicom označavamo novac koji je ...

koštica ili košpica

Kako se piše koštica ili košpica? Ispravno je samo koštica. Iako se u govoru često čuje košpica, ispravno je samo ...

Kostariki ili Kostarici

Kako se piše Kostariki ili Kostarici? Ispravno je samo Kostariki. Poznato je pravilo koje nalaže da kod imenica koje se ...

korodirati ili korozirati

Kako se piše korodirati ili korozirati? Ispravno je samo korodirati. Često se u govoru čuje korozirati prema imenici korozija, ispravno ...

koristan ili korisan

Kako se piše koristan ili korisan? Ispravno je samo koristan. U ovom slučaju ne dolazi do gubljenja suglasnika.
Naime, kada su ...

korisna ili koristna

Kako se piše korisna ili koristna? Ispravno je samo korisna.
Naime, dolazi do uprašćavanja guglasničke grupe, odnosno gubljenja suglasnika t i ...

korespondencija ili korespodencija

Kako se piše korespondencija ili korespodencija? Iako često čujemo u govoru korespodencija, ispravno je samo korespondecija.
Isto tako reći ćemo korespondent, ...

korišćen ili korišten

Kako se piše korišćen ili korišten? Ispravna su oba oblika. Dalkle, korišćen i korišten.
Oblik korišćen je običniji i češće se ...

Korejac ili Koreanac

Kako se piše Korejac ili Koreanac? Ispravno je samo Korejac, a ne Koreanac kako neretko čujemo u govoru.
Isto tako, prisvojni ...

korak-dva ili korak dva

Kako se piše korak-dva ili korak dva? Ispravno je samo korak-dva.
Prilikom kombinovanja imenica i brojeva obavezno je pisanje crtice.
Treba naglasiti ...

kopci ili kobci

Kako se piše kopci ili kobci? Ispravno je samo kopci.
Kada su dva susedna suglasnika nejednaka po zvučnosti, prvi suglasnik se ...

koordinacija ili kordinacija

Kako se piše koordinacija ili kordinacija? Ispravno je samo koordinacija.
Reč je o udvojenom volaku o koji se ne gubi kako ...

kooperacija ili koperacija

Kako se piše kooperacija ili koperacija? Ispravno je samo kooperacija.
Reč je o udvojenom volaku o koji se ne gubi kako ...

kontroverzan ili kontraverzan

Kako se piše kontroverzan ili kontraverzan? Iako neretko čujemo oblik kontraverzan, kako u svakodnevnom govoru, tako i na televiziji, ispravno ...

kontrastni ili kontrasni

Kako se piše kontrastni ili kontrasni? Ispravno je samo kontrastni.
Naime, do uprošćavanja suglasničke grupe stn ne dolazi u nekim novijim ...

kontranapad ili kontra-napad

Kako se piše kontranapad ili kontra-napad? Ispravno je samo kontranapad.
Prefiksoid kontra- pišemo uvek sastavljeno. Iz ovoga sledi da se sastavljeno ...

kontingent ili kontigent

Kako se piše kontingent ili kontigent? Iako se u govoru neretko čuje kontigent, ispravno je samo kontingent. Od nemački Kontingent, a ...

kontakt program ili kontakt-program

Kako se piše kontakt program ili kontakt-program? Piše se bez crtice, dakle kontakt program.
Kada se u dvočlanim spojevima posebnih reči ...

konsenzus ili koncenzus

Kako se piše konsenzus ili koncenzus? Iako se u svakodnevnom govoru, a i na televiziji, neretko čuje koncezus, to nije ...

konsekventan ili konsenkventan

Kako se piše konsekventan ili konsenkventan? Ispravno je samo konsekventan. Reć je latinskog porekla - consequens i znači ne odstupati ...

konkistator ili konkvistador

Kako se piše konkistator ili konkvistador? Ispravna su oba oblika, mada se oblik konkvistador češće čuje u govoru. Pojam konkistador ...

konjunkcija ili konjukcija

Kako se piše konjunkcija ili konjukcija? Iako se u govoru često čuje konjukcija, ispravno je samo konjunkcija. Reč potiče od ...

kondenzator ili kondezator

Kako se piše kondenzator ili kondezator? Ispravno je samo kondenzator.
Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se ...

kondenzacija ili kondezacija

Kako se piše kondenzacija ili kondezacija? Ispravno je samo kondenzacija.
Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se ...

koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)

Kako se piše koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)? Pravopis navodi oba oblika kao ispravna.
Međutim, kao bolju varijantu predlaže oblik koncentrisati ...

komšiničin ili komšinicin

Kako se piše komšiničin ili komšinicin? Ispravno je komšiničin.
Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni ...

Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni

Kako se piše Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Njutnovi zakoni. Ukoliko se uz opštu ...

njuškica ili njuščica

Kako se piše njuškica ili njuščica? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Njuščica je oblik koji nam ...

njuški ili njušci

Kako se piše njuški ili njušci? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji ...

njujorški ili njujorski

Kako se piše njujorški ili njujorski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njujorški. Nastavak -ški imaju pridevi od imena koja ...

njišući ili njihajući

Kako se piše njišući ili njihajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše njišući. U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj ...

njihalci ili njihalki

Kako se piše njihalci ili njihalki? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga ...

njen ili njezin

Kako se piše njen ili njezin? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, s tim što ...

Nj ili NJ

Kako se piše Nj ili NJ? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Nj ali se koristi i NJ. U srpskoj ...

nužan ili nuždan

Kako se piše nužan ili nuždan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, kako nalaže Pravopis Matice ...

nusproizvod ili nus proizvod

Kako se piše nusproizvod ili nus proizvod? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nusproizvod. Ova reč se piše spojeno i ...

novozelandski ili novo-zelandski

Kako se piše novozelandski ili novo-zelandski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena ...

novosadski ili novo-sadski

Kako se piše novosadski ili novo-sadski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novosadski. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene ...

novonastali ili novo nastali

Kako se piše novonastali ili novo nastali? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novonastali. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski ...

novembar ili novenbar

Kako se piše novembar ili novenbar? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novembar. U pitanju je jednačenje suglasnika po mestu ...

nožica ili nogica

Kako se piše nožica ili nogica? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Nožica je deminutiv, oblik koji ...

ne znam ili neznam

Kako se piše ne znam ili neznam? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne znam. Rečca ne se piše odvojeno ...

niži ili niskiji

Kako se piše niži ili niskiji? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niži. Ovo je komparativ prideva nizak. Dodaje se ...

nizbrdo ili niz brdo

Kako se piše nizbrdo ili niz brdo? Prema srpskom pravopisu pravilno je koristiti oba oblika. Piše se nizbrdo u funkciji ...

ni za šta ili nizašta

Kako se piše ni za šta ili nizašta? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo ali u ...

niukoliko ili ni ukoliko

Kako se piše niukoliko ili ni ukoliko? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niukoliko u funkciji priloga, koji znači ni ...

ni u koga ili u nikoga

Kako se piše ni u koga ili u nikoga? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni u koga. Kada se ...

niskokaloričan ili nisko kaloričan

Kako se piše niskokaloričan ili nisko kaloričan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niskokaloričan. Ako se prilog kao prva sastavnica, ...

ni sa kim ili sa nikim

Kako se piše ni sa kim ili sa nikim? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni sa kim. Kada se ...

ni od koga ili od nikoga

Kako se piše ni od koga ili od nikoga? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni od koga. Kada se ...

ni na koga ili na nikoga

Kako se piše ni na koga ili na nikoga? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni na koga. Kada se ...

nimalo ili ni malo

Kako se piše nimalo ili ni malo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nimalo, prilog koji znači ni najmanje. Međutim, može ...

nijedanput ili ni jedanput

Kako se piše nijedanput ili ni jedanput? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nijedanput. Pomoćna reč put se piše spojeno ...

nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan? Prema srpskom pravopisu pravilno je upotrebiti oba oblika, ali gramatička ispravnost zavisi od ...

ne znajući ili neznajući

Kako se piše ne znajući ili neznajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne znajući. Rečca ne se piše odvojeno ...

neumestan ili neumesan

Kako se piše neumestan ili neumesan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neumestan. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk ...

neumesna ili neumestna

Kako se piše neumesna ili neumestna? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neumesna. Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk ...

neto masa ili neto-masa

Kako se piše neto masa ili neto-masa? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neto masa. Dvočlani spojevi posebnih reči, čiji ...

ne smem ili nesmem

Kako se piše ne smem ili nesmem? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne smem. Rečca ne se piše odvojeno ...

ne razmišljajući ili nerazmišljajući

Kako se piše ne razmišljajući ili nerazmišljajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne razmišljajući. Rečca ne se piše odvojeno ...

neprofitabilan ili neprofitan

Kako se piše neprofitabilan ili neprofitan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo ali u različitim značenjima, ...

neprestano ili neprestalno

Kako se piše neprestano ili neprestalno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neprestano. To je prilog koji znači neprekidno, bez prestanka ...

neoklasicizam ili neo-klasicizam

Kako se piše neoklasicizam ili neo-klasicizam? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neoklasicizam. Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, kvazi, ...

ne očekujući ili neočekujući

Kako se piše ne očekujući ili neočekujući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne očekujući. Rečca ne se piše odvojeno ...

ne mogu ili nemogu

Kako se piše ne mogu ili nemogu? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne mogu. Rečca ne se piše odvojeno ...

nemalo ili ne malo

Kako se piše nemalo ili ne maloi? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nemalo u funkciji priloga. Rečca ne uz ...

nemaština ili neimaština

Kako se piše nemaština ili neimaština? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, mada se oblik bez ...

nedostaci ili nedostatci

Kako se piše nedostaci ili nedostatci? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nedostaci. Suglasnici t i d gube se ispred ...

nedelju-dve ili nedelju dve

Kako se piše nedelju-dve ili nedelju dve? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nedelju-dve. Kombinacije brojeva ili imenice sa brojem ...

ne čitajući ili nečitajući

Kako se piše ne čitajući ili nečitajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne čitajući. Rečca ne se piše odvojeno ...

ne čekajući ili nečekajući

Kako se piše ne čekajući ili nečekajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne čekajući. Rečca ne se piše odvojeno ...

nažalost ili na žalost

Kako se piše nažalost ili na žalost? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nažalost u funkciji priloga. Međutim, dozovoljeno je ...

nazoviumetnost ili nazovi umetnost

Kako se piše nazoviumetnost ili nazovi umetnost? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nazoviumetnost. Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, ...

nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nazdravlje u funkciji priloga, odnosno uzvika, kada ...

naveliko ili na veliko

Kako se piše naveliko ili na veliko? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naveliko u funkciji priloga koji znači u ...

nauštrb ili na uštrb

Kako se piše nauštrb ili na uštrb? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nauštrb u funkciji priloga, koji znači umanjujući ...

natpritisak ili nadpritisak

Kako se piše natpritisak ili nadpritisak? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpritisak. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

na svetu ili u svetu

Kako se piše na svetu ili u svetu? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo. Na svetu ...

natprirodno ili nadprirodno

Kako se piše natprirodno ili nadprirodno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natprirodno. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

natpis ili nadpis

Kako se piše natpis ili nadpis? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpis. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

NATO ili NATO-pakt

Kako se piše NATO ili NATO-pakt? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše NATO. Suvišno je dodavati pakt uz ovu skraćenicu, ...

natkriti ili nadkriti

Kako se piše natkriti ili nadkriti? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natkriti. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

natkolenica ili nadkolenica

Kako se piše natkolenica ili nadkolenica? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natkolenica. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

natenane ili na tenane

Kako se piše natenane ili na tenane? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natenane u funkciji priloga za način. Primeri ...

natčulan ili nadčulan

Kako se piše natčulan ili nadčulan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natčulan. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

natčovek ili nadčovek

Kako se piše natčovek ili nadčovek? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natčovek. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

naš’o ili našo

Kako se piše naš'o ili našo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naš'o. Ovo je skraćeni oblik glagola našao, pa ...

napretek ili na pretek

Kako se piše napretek ili na pretek? Prema Pravopisu Matice srpske navodi se kao ispravno pisati spojeno - napretek, a ...

nasuvo ili na suvo

Kako se piše nasuvo ili na suvo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasuvo u funkciji priloga. Prilog nasuvo znači bez upotrebe ...

nasred ili na sred

Kako se piše nasred ili na sred? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasred, predlog koji ima značenje na sredini ...

nasamo ili na samo

Kako se piše nasamo ili na samo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasamo u funkciji priloga koji ima značenje ...

naruku ili na ruku

Kako se piše naruku ili na ruku? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naruku u značenju „u prilog“, „u korist“ ...

narudžbenica ili naručbenica

Kako se piše narudžbenica ili naručbenica? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše narudžbenica. U ovoj reči je došlo do glasovne ...

narcisizam ili narcizam

Kako se piše narcisizam ili narcizam? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše narcisizam. Ova imenica potiče od grčkog imena Narcis ...

narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su dva ravnopravna oblika, ...

naprotiv ili na protiv

Kako se piše naprotiv ili na protiv? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno, dakle naprotiv. Reč naprotiv je prilog, ...

naovamo ili na ovamo

Kako se piše naovamo ili na ovamo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naovamo u funkciji priloga. Prilog naovamo znači ...

naopačke ili naopako

Kako se piše naopačke ili naopako? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ovo su dubleti. Značenje ...

napred-nazad ili napred nazad

Kako se piše napred-nazad ili napred nazad? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napred-nazad. Udvojeni prilozi (simetrične veze) se pišu ...

naprečac ili na prečac

Kako se piše naprečac ili na prečac? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naprečac, prilog u značenju odjednom, iznenada, na ...

napola ili na pola

Kako se piše napola ili na pola? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napola u funkciji priloga. Značenje priloga napola ...

napišite u svesku ili napišite u svesci

Kako se piše napišite u svesku ili napišite u svesci? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napišite u svesku. Imperativ ...

napismeno ili na pismeno

Kako se piše napismeno ili na pismeno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napismeno u funkciji priloga. Značenje priloga je ...

napici ili napitci

Kako se piše napici ili napitci? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napici. Suglasnici t i d gube se ispred ...

napamet ili na pamet

Kako se piše napamet ili na pamet? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od ...

na poček ili napoček

Kako se piše na poček ili napoček? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na poček u značenju na veresiju, kredit ...

naoko ili na oko

Kako se piše naoko ili na oko? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naoko u funkciji priloga koji ima značenje ...

naodmet ili na odmet

Kako se piše naodmet ili na odmet? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naodmet u funkciji priloga u značenju suvišno, ...

naočigled ili na očigled

Kako se piše naočigled ili na očigled? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naočigled. To je prilog koji znači nešto ...

pištaljci ili pištaljki

Kako se piše pištaljci ili pištaljki? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga ...

naočare ili naočari

Kako se piše naočare ili naočari? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika su ravnopravna, a ...

nanesen ili nanet

Kako se piše nanesen ili nanet? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovo su trpni glagolski pridevi ...

namesto ili na mesto

Kako se piše namesto ili na mesto? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše namesto. Složeni predlozi se pišu spojeno: ispod, ...

namernica ili namirnica

Kako se piše namernica ili namirnica? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, međutim, značenje je drugačije. Namernica ...

nalevo ili na levo

Kako se piše nalevo ili na levo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nalevo u funkciji priloga koji znači na ...

na leto ili naleto

Kako se piše na leto ili naleto? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na leto. Predloške veze s nazivima godišnjih ...

nakratko ili na kratko

Kako se piše nakratko ili na kratko? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksa ...

nakraj ili na kraj

Kako se piše nakraj ili na kraj? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksa ...

nakosutra ili naksutra

Kako se piše nakosutra ili naksutra? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, isto kao i prekosutra i ...

nakonče ili nakonjče

Kako se piše nakonče ili nakonjče? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Srpski narodni običaj je da ...

najjednostavniji ili najednostavniji

Kako se piše najjednostavniji ili najednostavniji? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše najjednostavniji. Kod oblika superlativa prideva i priloga koji ...

najjači ili najači

Kako se piše najjači ili najači? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše najjači. Kod oblika superlativa prideva i priloga koji ...

na jesen ili najesen

Kako se piše na jesen ili najesen? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na jesen. Predloške veze s nazivima godišnjih ...

naizmence ili naizmenično

Kako se piše naizmence ili naizmenično? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, s tim što je ...

naizgled ili na izgled

Kako se piše naizgled ili na izgled? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naizgled u značenju prividno. Primeri u rečenicama: ...

naiskap ili na iskap

Kako se piše naiskap ili na iskap? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naiskap u značenju popiti odjednom, do poslednje ...

nagrizen ili nagrižen

Kako se piše nagrizen ili nagrižen? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nagrizen. U pitanju je trpni glagolski pridev, koji ...

nagore ili na gore

Kako se piše nagore ili na gore? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u funkciji priloga u značenju naviše, ...

naglas ili na glas

Kako se piše naglas ili na glas? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naglas u značenju glasno. Međutim, dozvoljeno je ...

nadrilekar ili nadri lekar

Kako se piše nadrilekar ili nadri lekar? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadrilekar. Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, ...

nadomak ili na domak

Kako se piše nadomak ili na domak? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadomak u funkciji predloga. Primeri u rečenicama: ...

nadole ili na dole

Kako se piše nadole ili na dole? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadole u funkciji priloga. Primeri u rečenicama: ...

nadohvat ili na dohvat

Kako se piše nadohvat ili na dohvat? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadohvat ako uz ovaj prilog/predlog ide imenički ...

nadlećući ili nadletajući

Kako se piše nadlećući ili nadletajući? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadlećući. U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj ...

nadesno ili na desno

Kako se piše nadesno ili na desno? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadesno u funkciji priloga. Primeri u rečenicama: ...

nadasve ili nada sve

Kako se piše nadasve ili nada sve? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadasve u značenju iznad svega, više od ...

nadalje ili na dalje

Kako se piše nadalje ili na dalje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadalje u funkciji priloga. Primeri u rečenicama: ...

nadaleko ili na daleko

Kako se piše nadaleko ili na daleko? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadaleko u funkiciji priloga koji znači vrlo ...

naći ću ili naćiću

Kako se piše naći ću ili naćiću? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naći ću. Kada se enklitički oblik glagola ...

načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)

Kako se piše načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ovi glagoli su ...

načisto ili na čisto

Kako se piše načisto ili na čisto? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše načisto u funkciji priloga. Međutim, dozvoljeno je ...

načas ili na čas

Kako se piše načas ili na čas? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše načas. Odvojeno se pišu predloške veze sa ...

nabrojati ili nabrojiti

Kako se piše nabrojati ili nabrojiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ova dva glagola su dubleti, ...

nabolje ili na bolje

Kako se piše nabolje ili na bolje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u značnju priloga. Međutim, dozvoljeno je ...

nabij ili nabi

Kako se piše nabij ili nabi? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nabij. Ovo je jedna od tipičnih greški kada ...

nabavci ili nabavki

Kako se piše nabavci ili nabavki? Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko ...

hvaljenje ili hvalenje

Kako se piše hvaljenje ili hvalenje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hvaljenje. Glagol ove imenice je hvaliti. S obzirom ...

hvala lepa ili hvala lepo

Kako se piše hvala lepa ili hvala lepo? Prema srpskom pravopisu može se pisati i jedno i drugo. Hvala se ...

huljenje ili hulenje

Kako se piše huljenje ili hulenje? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše huljenje. Glagol ove imenice glasi huliti. S obzirom ...

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon? Pravilno se piše Hukov zakon. Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena ...

hromosom ili hromozom

Kako se piše hromosom ili hromozom? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica hromozom ...

Hrist ili Hristos

Kako se piše Hrist ili Hristos? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava Hristos. Pridev ...

hren ili ren

Kako se piše hren ili ren? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica ren ...

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući? Prema srpskom pravopisu piše se hrčući. Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji ...

hrčci ili hrčkovi

Kako se piše hrčci ili hrčkovi? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Imenica hrčak ima dva oblika ...

ho-ruk ili o-ruk

Kako se piše ho-ruk ili o-ruk? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom ...

horistkinja ili horiskinja

Kako se piše horstkinja ili horiskinja? Pravilno se piše horistkinja. Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila ...

holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitim kontekstima. Holografija ...

hohštapler ili hoštapler

Kako se piše hohštapler ili hoštalpe? Prema srpskom pravopisu pravilno je hohštapler. Imenica je nemačkog porekla (Hochstapler). Značenje ove reči ...

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću? Prema srpskom pravopisu pravilno je hoću-neću. Kada se nađu glagoli koji su u ...

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hoćemo li. Upitna rečca li se uvek ...

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić? Prema srpskom pravopisu pravilno je hlepčić. U srpskom jeziku u ovoj reči dolazi do ...

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom značenju. Ukoliko ...

hipokoristik ili hipokoristika

Kako se piše hipokoristik ili hipokoristika? Prema srpskom pravopisu pravilno je hipokoristik. Reč je grčkog porekla (hypokoristikós). Značenje ove reči ...

hipodrom ili hipodrum

Kako se piše hipodrom ili hipodrum? Prema srpskom pravopisu pravilno je hipodrom. Reč je grčkog porekla - hippódromos, gde híppos ...

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan? Prema srpskom pravopisu pravilno je hiperaktivan. Prefiks hiper- znači preko, nad, iznad, piše se ...

hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana? Prema srpskom pravopisu pravilno je hidroelektrana. Prefiks hidro- se uvek piše spojeno u složenicama ...

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Reč je latinskog porekla (herbārium) ...

hepiend ili hepi end

Kako se piše hepiend ili hepi end? Prema srpskom pravopisu pravilno je hepiend. Hepiend predstavlja anglicizam (happy end). Značenje ovog ...

hemisfera ili hemisvera

Kako se piše hemisfera ili hemisvera? Prema srpskom pravopisu pravilno je hemisfera. Reč je grčkog porekla (hēmisphaírion). Značenje ove reči ...

helikopter ili helihopter

Kako se piše helikopter ili helihopter? Prema srpskom pravopisu pravilno je helikopter. U francuskom jeziku ova reč glasi helicoptère. U ...

harfistkinja ili harfiskinja

Kako se piše harfistkinja ili harfiskinja? Pravilno se piše harfistkinja. Reč označava imenicu koja je stranog porekla, tako da se ...

harakiri ili harikiri

Kako se piše harakiri ili harikiri? Prema srpskom pravopisu pravilno je harakiri. Reč je japanskog porekla gde hara znači trbuh, ...

Halejeva kometa ili halejeva kometa

Kako se piše Halejeva kometa ili halejeva kometa? Prema srpskom pravopisu pravilno je Halejeva kometa. Prisvojni pridev koji potiče od ...

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Imenica hajka kada je u ...

Had ili had

Kako se piše Had li had? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se koristi u različitom ...

haber ili aber

Kako se piše haber ili aber? Prema srpskom pravopisu pravilno je haber. Reč je turskog porekla (haber). Značenje ove reči ...

gušći ili gustiji

Kako se piše gušći ili gustiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je gušći. Gušći predstavlja komparativ prideva gust. Superlativ prideva gust ...

guščiji ili guščji

Kako se piše guščiji ili guščji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev guščiji ...

guljenje ili gulenje

Kako se piše guljenje ili gulenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je guljenje. Glagol ove imenice glasi guliti. S obzirom da ...

gubici ili gubitci

Kako se piše gubici ili gubitci? Prema srpskom pravopisu pravilno je gubici. Imenica gubitak kada se menja po padežima gubi ...

grublji ili grubiji

Kako se piše grublji ili grubiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je grublji. Grublji predstavlja komparativ prideva grub. Superlativ prideva grub ...

grljenje ili grlenje

Kako se piše grljenje ili grlenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je grljenje. Glagol ove imenice glasi grliti. S obzirom da ...

grizen ili grižen

Kako se piše grizen ili grižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je grizen. Glagol glasi gristi. Pridev se gradi tako što ...

grešci ili greški

Kako se piše grešci ili greški? Prema srpskom pravopisu pravilno je grešci. Imenica u nominativu glasi greška. U dativu i ...

grend slem ili gren slem

Kako se piše grend slem ili gren slem? Prema srpskom pravopisu pravilno je grend slem. Ova imenica je anglicizam (engl ...

grejpfrut ili grejfrut

Kako se piše grejpfrut ili grejfrut? Prema srpskom pravopisu pravilno je grejpfrut. Reč predstavlja anglicizam (engl. grapefruit). Grejpfrut predstavlja vrstu ...

gregorijanski kalendar ili Gregorijanski kalendar

Kako se piše gregorijanski kalendar ili Gregorijanski kalendar? Prema srpskom pravopisu pravilno je gregorijanski kalendar. Malim početnim slovom se piše, ...

grebati ili grepsti

Kako se piše grebati ili grepsti? Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilno napisana. Češće se upotrebljava glagol grepsti. Primeri ...

gravira ili gravura

Kako se piše gravira ili gravura? Prema srpskom pravopisu oba oblika ove reči su pravilna. Reč je francuskog porekla (gravure) ...

gradski ili gratski

Kako se piše gradski ili gratski? Prema srpskom pravopisu pravilno je gradski. U ovoj reči se ne primenjuje jednačenje suglasnika ...

grablje ili grabulje

Kako se piše grablje ili grabulje? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se upotrebljavaju. Takođe je pojednako ...

gotovo ili skoro

Kako se piše gotovo ili skoro? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju. Primeri u ...

gornjomilanovački ili gornjo-milanovački

Kako se piše gornjomilanovački ili gornjo-milanovački? Prema srpskom pravopisu pravilno je gornjomilanovački. Kada se od imenica koje se sastoje od ...

gori ili lošiji

Kako se piše gori ili lošiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Komparativ prideva zao glasi gori ...

gorenavedeni ili gore navedeni

Kako se piše gorenavedeni ili gore navedeni? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Gorenavedeni se piše spojeno ...

gore-dole ili gore dole

Kako se piše gore-dole ili gore dole? Prema srpskom pravopisu pravilno je gore-dole. Kada se nađu dva udvojena priloga oni ...

goreći ili gorući

Kako se piše goreći ili gorući? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Glagolski prilog sadašnji od glagola ...

Gordijev čvor ili gordijev čvor

Kako se piše Gordijev čvor ili gordijev čvor? Prema srpskom pravopisu pravilno je Gordijev čvor. Na latinskom glasi nodus Gordius ...

gorči ili gorčiji

Kako se piše gorči ili gorčiji? Prema srpskom pravopisu pravilno je gorči. Gorči predstavlja komparativ prideva gorak. Superlativ prideva gorak ...

godinu-dve ili godinu dve

Kako se piše godinu-dve ili godinu dve? Prema srpskom pravopisu pravilno je godinu-dve. Kada se nađu spojevi imenica sa brojem ...

go ili gol

Kako se piše go ili gol? Prema srpskom pravopisu i jedna i druga reč se pišu, ali u različitim kontekstima ...

gluplji ili glupiji

Kako se piše gluplji ili glupiji? U srpskom jeziku pravilno se piše gluplji. Gluplji predstavlja komparativ prideva glup. Superlativ prideva ...

glumičin ili glumicin

Kako se piše glumičin ili glumicin? U srpskom jeziku pravilno se piše glumičin. Svuda gde se zajednička imenica završava na ...

gluh ili gluv

Kako se piše gluh ili gluv? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Koriste se ravnopravno u srpskom ...

glimerica ili glinerica

Kako se piše glimerica ili glinerica? Prema srpskom pravopisu pravilno je glimerica. Reč je nemačkog porekla (Glimmlampe). Značenje imenice glimerica ...

glikoza ili glukoza

Kako se piše glikoza ili glukoza? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Podjednako se upotrebljavaju u srpskom ...

gledati televiziju ili gledati televizor

Kako se piše gledati televiziju ili gledati televizor? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim ...

gledalac ili gledaoc

Kako se piše gledalac ili gledaoc? Prema srpskom pravopisu pravilno je gledalac. Glagol ove imenice glasi gledati. Na glagolsku osnovu ...

glatka ili gladka

Kako se piše glatka ili gladka? Prema srpskom pravopisu pravilno je glatka. Glagol glasi gladiti. U pridevu glatka dolazi do ...

glađi ili glatkiji

Kako se piše glađi ili glatkiji? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glađi predstavlja komparativ prideva gladak ...

gipka ili gibka

Kako se piše gipka ili gibka? Prema srpskom pravopisu pravilno je gipka. Glagol ovog prideva glasi gibati se. U pridevu ...

geometrijski ili geometriski

Kako se piše geometrijski ili geometriski? Prema srpskom pravopisu pravilno je geometrijski. Ukoliko se konstruše pridev čija osnova imenice se ...

genij ili genije

Kako se piše genij ili genije? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

gejzer ili gejzir

Kako se piše gejzer ili gejzir? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

gdegod ili gde god

Kako se piše gdegod ili gde god? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Kada je gdegod u ...

garsonijera ili garsonjera

Kako se piše garsonijera ili garsonjera? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se koristi imenica garsonjera ...

gama zraci ili gama-zraci

Kako se piše gama zraci ili gama-zraci? Pravilno se piše gama zraci. Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde ...

Galilejevi meseci ili galilejevi meseci

Kako se piše Galilejevi meseci ili galilejevi meseci? Prema srpskom pravopisu pravilno je Galilejevi meseci. Prisvojni pridev koji potiče od ...

futrola ili fotrola

Kako se piše futrola ili fotrola? Prema srpskom pravopisu pravilno je futrola. Reč je nemačkog porekla (Futteral). Značenje ove reči ...

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, s tim da se ove ...

Fudžijama ili planina Fudžijama

Kako se piše Fudžijama ili planina Fudžijama? Prema srpskom pravopisu pravilno je Fudžijama. Može se reći i planina Fudži, dok ...

fudbal ili futbal

Kako se piše fudbal ili futbal? Prema srpskom pravopisu pravilno je fudbal. Reč je engleskog porekla (football). U srpskom jeziku ...

fruškogorski ili fruško-gorski

Kako se piše fruškogorski ili fruško-gorski? Prema srpskom pravopisu pravilno je fruškogorski. Kada se od imenica koje se sastoje od ...

frekvencija ili frekfencija

Kako se piše frekvenca ili frekfencija? Prema srpskom pravopisu piše se frekvencija. Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči ...

frekvenca ili frekvencija

Kako se piše frekvenca ili frekvencija? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica frekvencija ...

fraza ili frazem

Kako se piše fraza ili frazem? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Fraza predstavlja jezičku jedinicu koja ...

Frankenštajn ili Frankeštajn

Kako se piše Frankenštajn ili Frankeštajn? Pravilno je Frankenštajn. Viktor Frankenštajn je lik iz poznatog romana engleske književnice književnice Meri ...

fotosinteza ili foto-sinteza

Kako se piše fotosinteza ili fotosinteza? Prema srpskom pravopisu pravilno je fotosinteza. Prefiks foto- kada označava svetlosni se piše spojeno: ...

fotoćelija ili foto-ćelija

Kako se piše fotoćelija ili foto-ćelija? Prema srpskom pravopisu pravilno je fotoćelija. Prefiks foto- kada označava svetlosni se piše spojeno: ...

foto-aparat ili foto aparat

Kako se piše foto-aparat ili foto aparat? Prema srpskom pravopisu pravilno je foto-aparat. Prefiks foto- kada označava fotografski se piše ...

fonem ili fonema

Kako se piše fonem ili fonema? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se koriste u srpskom ...

folkloristkinja ili folkloriskinja

Kako se piše folkloristkinja ili folkloriskinja? Pravilno se piše folkloristkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

florescencija ili fluorescencija

Kako se piše florescencija ili fluorescencija? Prema srpskom pravopisu obe reči se pišu, ali u različitim kontekstima. Florescencija označava cvetanje ...

flautistkinja ili flautiskinja

Kako se piše flautistkinja ili flautiskinja? Pravilno se piše flautistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

međusmena ili među smena

Kako se piše međusmena ili među smena? Pravilno se piše međusmena. Reč među koju koristimo kao prefiks ili prefiksoid pisaćemo ...

flamenko ili flamengo

Kako se piše flamenko ili flamengo? Prema srpskom pravopisu ispravno je flamenko. Reč je španskog porekla (flamenco). Flamenko predstavlja vrstu ...

fitnes trener ili fitnes-trener

Kako se piše fitnes trener ili fintes-trener? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše fitnes trener. Kada prva reč u dvočlanim ...

firnajs ili firnajz

Kako se piše firnajs ili firnajz? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju obe reči ...

fioka ili fijoka

Kako se piše fioka ili fijoka? Prema srpskom pravopisu ispravno je fioka. Kada se suglasnik  j nađe u reči između ...

finalistkinja ili finaliskinja

Kako se piše finalistkinja ili finaliskinja? Pravilno se piše finalistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

filtar ili filter

Kako se piše filtar ili filter? Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Reč je latinskog porekla (filtrum) ...

filozofija ili filosofija

Kako se piše filozofija ili filosofija? Prema srpskom pravopisu pravilno je filozofija. Reč je grčkog porekla. U srpskom jeziku grčko ...

filodendron ili filadendron

Kako se piše filodendron ili filadendron? Prema srpskom pravopisu pravilno je filodendron. Reč je grčkog porekla. Dve reči grade ovu ...

filatelistkinja ili filateliskinja

Kako se piše filatelistkinja ili filateliskinja? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše filatelistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako ...

fer-plej ili fer plej

Kako se piše fer-plej ili fer plej? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše fer-plej. Reč je engleskog porekla (fair što ...

fen ili fem

Kako se piše fen ili fem? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše fen. Fen predstavlja električni aparat za sušenje kose ...

farmerice ili farmerke

Kako se piše farmerice ili farmerke? Prema srpskom pravopisu pravilno su napisane obe reči. U srpskom jeziku se obe reči ...

Faradejev kavez ili faradejev kavez

Kako se piše Faradejev kavez ili faradejev kavez? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Faradejev kavez. Prisvojni pridev koji potiče ...

faliti ili hvaliti

Kako se piše faliti ili hvaliti? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima. Glagol ...

faktorijel ili faktorijal

Kako se piše faktorijel ili faktorijal? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše faktorijel. Reč je francuskog porekla (factoriel). Faktorijel predstavlja ...

fakat ili fakt

Kako se piše fakat ili fakt? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna. Reč je latinskog porekla (factum). Kada se ...

fajda ili vajda

Kako se piše fajda ili vajda? Prema srpskom pravopisu oba oblika su u upotrebi i ravnopravno se koriste. Poreklo reči ...

evro ili euro

Kako se piše evro ili euro? Prema srpskom pravopisu piše se evro. Evro je skraćenica reči Evropa tj. evropski. Množina ...

eventualno ili eventuelno

Kako se piše eventualno ili eventuelno? Prema srpskom pravopisu pravilno je eventualno. Reč je latinskog porekla (eventuale). Značenje ove reči ...

evanđelje ili jevanđelje

Kako se piše evanđelje ili jevanđelje? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se koriste u srpskom jeziku ...

evaluacija ili evaulacija

Kako se piše evaluacija ili evaulacija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše evaluacija. Reč je francuskog porekla (évaluation) tj. od ...

etar ili eter

Kako se piše etar ili eter? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna. Upotrebljavaju se u srpskom jeziku ravnopravno. Reč ...

espreso ili ekspreso

Kako se piše espreso ili ekspreso? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše espresso. Reč je italijanskog porekla (espresso). Espreso predstavlja ...

erudit ili erudite

Kako se piše erudit ili erudite? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše erudit ili erudita. Reč je latinskog porekla (eruditus) ...

erkondišn ili erkodišn

Kako se piše erkondišn ili erkodišn? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše erkondišn. Reč je engleskog porekla (air-conditioner). Značenje ove ...

empirija ili enpirija

Kako se piše empirija ili enpirija? Prema srpskom pravopisu piše se empirija. Reč je grčkog porekla (empeiría). Značenje ove reči ...

enterijer ili interijer

Kako se piše enterijer ili interijer? Prema srpskom pravopisu ubotrebljava se i jedno i drugo, ali češće je u upotrebi ...

empirijski ili empiriski

Kako se piše empirijski ili empiriski? Prema srpskom pravopisu pravilno je empirijski. Ukoliko se imenična osnova završava na slovo –j, ...

elemenat ili element

Kako se piše elemenat ili element? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

elasticitet ili elastičnost

Kako se piše elasticitet ili elastičnost? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

elektrodistribucija ili elektro-distribucija

Kako se piše elektrodistribucija ili elektro-distribucija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše elektrodistribucija. Prefiks elektro- ukazuje da osnovna reč ima ...

ekvivalenat ili ekvivalent

Kako se piše ekvivalenat ili ekvivalent? Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilno napisane, s tim da je češći izraz ...

ekvinocij ili ekvinocijum

Kako se piše ekvinocij ili ekvinocijum? Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilne, ali se češće upotrebljava ekvinocijum. Reč je ...

ekstravertan ili ekstrovertan

Kako se piše ekstravertan ili ekstrovertan? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava pridev ekstrovertan ...

elektromagnetni ili elektromagnetski

Kako se piše elektromagnetni ili elektromagnetski? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

ekstrakt ili ekstrat

Kako se piše ekstrakt ili ekstrat? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekstrakt. Reč je latinskog porekla (extractum). Značenje ove ...

ekstradicija ili ekstradikcija

Kako se piše ekstradicija ili ekstradikcija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekstradicija.
Reč je latinskog porekla (extraditio). Značenje ove reči ...

eksperimenat ili eksperiment

Kako se piše eksperimenat ili eksperiment? Prema srpskom pravopisu pravilno su napisane obe reči. Češće je u upotrebi izraz eksperiment ...

ekskurzija ili eskurzija

Kako se piše ekskurzija ili eskurzija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekskurzija. Reč je latinskog porekla (excursio). Značenje ove ...

eksces ili ekces

Kako se piše eksces ili ekces? Prema srpskom pravopisu pravilno je eksces. Reč je latinskog porekla (excessus) Značenje ove reči ...

ekscentričan ili ekcentričan

Kako se piše ekscentričan ili ekentričan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekscentričan. Reč je latinskog porekla (excentricus), a u ...

ekscelencija ili ekselencija

Kako se piše ekscelencija ili ekselencija? Prema srpskom pravopisu oba oblika ove reči su pravilna. U govoru se češće koristi ...

egzodus ili eksodus

Kako se piše egzodus ili eksodus? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše egzodus. Reč je latinskog porekla (exodus), dok u ...

egoist ili egoista

Kako se piše egoist ili egoista? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika ...

efekat ili efekt

Kako se piše efekat ili efekt? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika ...

đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene. Ovaj prilog je ...

đavo ili Đavo

Kako se piše đavo ili Đavo? Prema srpskom pravopisu pravilno je đavo. Malim početnim slovom se uvek pišu imena mitoloških ...

džumbus ili džunbus

Kako se piše džumbus ili džunbus? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džumbus. Reč je turskog porekla (cümbüş). U turskom jeziku ...

džudistkinja ili džudiskinja

Kako se piše džudistkinja ili džudiskinja? Pravilno se piše džudistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne ...

džombast ili džombav

Kako se piše džombast ili džombav? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom ...

džimrija ili đimrija

Kako se piše džimrija ili đimrija? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džimrija. Reč je turskog porekla (cimri). Značenje ove reči ...

džezva ili đezva

Kako se piše džezva ili đezva? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se džezva. Reč je turskog porekla (cezve). U turskom jeziku ...

džekpot ili džek pot

Kako se piše džekpot ili džek pot? Prema srpskom pravopisu pravilno je džekpot. Ovo je reč engleskog porekla (jackpot). Značenje ...

džbun ili žbun

Kako se piše džbun ili žbun? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna, ali je danas češća upotreba reči žbun ...

džakuzi ili đakuzi

Kako se piše džakuzi ili đakuzi? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše džakuzi zbog toga što naziv je poreklom od ...

džaba ili džabe

Kako se piše džaba ili džabe? Prema sprskom pravopisu oba oblika ove reči se pišu. Podjednako se koriste u srpskom ...

Dž ili DŽ

Kako se piše Dž ili DŽ? Prema srpskom pravopisu mogu se pisati oba. Dž se uvek piše kada je neophodno ...

azijski ili aziski

Kako se piše azijski ili aziski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azijski. Ukoliko se konstruše pridev čija osnova imenice ...

inekcija ili injekcija

Kako se piše inekcija ili injekcija? Pravilno se piše injekcija (srp. injekcija). Ovaj medicinski pojam označava način davanja terapije pomoću ...

azot ili nitrogen

Kako se piše azot ili nitrogen? Pravilno se piše azot. Nitrogen je engleska reč koja je izvedena iz latinske reči ...

Azijac ili Azijat

Kako se piše Azijac ili Azijat? Obe reči se upotrebljavaju. Azijac predstavlja mušku osobu koja je stanovnik Azije. Azijat se ...

azbestni ili azbesni

Kako se piše azbestni ili azbesni? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše azbestni.

Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se ...

avio-prevoznik ili avio prevoznik

Kako se piše avio-prevoznik ili avio prevoznik? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše avio-prevoznik. Prefiks avio- se uvek piše sa ...

Avganistan ili Afganistan

Kako se piše Avganistan ili Afganistan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Avganistan. Državljani ove države se zovu Avganistanci. Primeri ...

avanturistkinja ili avanturiskinja

Kako se piše avanturistkinja ili anaturiskinja? Pravilno se piše avanturistkinja. Reč označava imenicu koja je stranog porekla, tako da se ...

auto-put ili autoput

Kako se piše auto-put ili autoput? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše auto-put. Prefiks auto- kada označava automobilski se piše ...

autopilot ili auto-pilot

Kako se piše autopilot ili auto-pilot? Pravilno se piše autopilot. Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autoportret, ...

auta ili auti

Kako se piše auta ili auti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Imenica auto u jednini je ...

atmosfera ili atmosvera

Kako se piše atmosfera ili atmosvera? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše atmosfera. Reč je grčkog porekla gde atmós znači ...

autoportret ili auto-portret

Kako se piše autoportret ili auto-portret? Pravilno se piše autoportret. Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autosugestija, ...

autobiografija ili auto-biografija

Kako se piše autobiografija ili auto-biografija? Pravilno se piše autobiografija. Ukoliko prefiks auto- znači sopstven, tada se reči pišu spojeno ...

Atlantski okean ili Atlanski okean

Kako se piše Atlantski okean ili Atlanski okean? Pravilno se piše Atlantski okean. Ovaj okean je svoje ime dobio po ...

atest ili atestat

Kako se piše atest ili atestat? Prema srpskom pravopisu upotrebljava se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

atentat ili pokušaj atentata

Kako se piše atentat ili pokušaj atentata? U srpskom jeziku pravilno je reći atentat. Ova reč ima latinsko poreklo - ...

Atena ili Atina

Kako se piše Atena ili Atina? Obe vlastite imenice se upotrebljavaju u srpskom jeziku. Atena (grčki Athena), prema grčkoj mitologiji, predstavlja boginju ...

astronaut ili kosmonaut

Kako se piše astronaut ili kosmonaut? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Poreklo ove dve reči je ...

astečki ili asteški

Kako se piše astečki ili asteški? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše astečki. Pravilo je da kada od stranih imena ...

astal ili sto

Kako se piše astal ili sto? U srpskom jeziku obe reči su u upotrebi. Astal je arhaična reč, danas se ...

aspekat ili aspect

Kako se piše aspekat ili aspekt? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće je u upotrebi aspekt ...

asfalt ili asvalt

Kako se piše asfalt ili asvalt? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše asfalt. Reč je grčkog porekla ásphaltos. Značenje ove ...

artikal ili artikl

Kako se piše artikal ili artikl? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo i ravnopravno se upotrebljavaju u ...

Arktik ili Artik

Kako se piše Arktik ili Artik? Prema srpskom pravopisu piše se Arktik. Reč je grčkog porekla – arktikós. Značenje ove ...

arhiv ili arhiva

Kako se piše arhiv ili arhiva? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Značenje reči može biti zbirka ...

arhanđel ili arhanđeo

Kako se piše arhanđel ili arhanđeo? U srpskom jeziku pravilno je i jedno i drugo. Nepravilno je govoriti aranđeo ili ...

argumenat ili argument

Kako se piše agrumenat ili argument? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.

Kada ...

apstraktan ili abstraktan

Kako se piše apstraktan ili abstraktan? Pravilno se piše apstraktan.
Reč je latinskog porekla (abstractus). Značenje ove reči je pojmovni, misaon, mislen.

U ...

apsorpcija ili absorpcija

Kako se piše apsorpcija ili absorpcija? Prema srspkom pravopisu pravilno se piše apsorpcija. Reč je latinskog porekla (absorptio). Značenje ove ...

apscisa ili apcisa

Kako se piše apscisa ili apcisa? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše apscisa.

Reč je latinskog porekla abscissa (linea), čije je značenje otrgnuta (linija) ...

apropo ili a propo

Kako se piše apropo ili a propo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno – apropo. Reč je francuskog porekla ...

apriori ili a priori

Kako se piše apriori ili a priori? Prema srpskom pravopisu piše se apriori. U latinskom jeziku piše se odvojeno – ...

aparthejd ili aparhejd

Kako se piše aparthejd ili aparhejd? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aparthejd. Značenje ove imenice jeste ,,odvojenost”. Aperthejd je ...

bogohuljenje ili bogohulenje

Kako se piše bogohuljenje ili bogohulenje? Piše se bogohuljenje. Bogohuljenje je glagolska imenica izvedena od glagola bogohuliti. Prezentska osnova ovog ...

bobina ili bombina

Kako se piše bobina ili bombina? Piše se bobina. Imenica bobina je galicizam. Potiče od francuske reči bobine. Primeri u ...

Branki ili Branci

Kako se piše Branki ili Branci? Piše se Branki. U dativu i lokativu jednine vlastitih imenica ženskog roda na -ka, ...

božiji ili božji

Kako se piše božiji ili božji? Piše se i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku božji. Pridevski sufiks ...

Božić Bata ili Božić bata

Kako se piše Božić Bata ili Božić bata? Piše se Božić Bata. Izmišljena imena iz umetničkih dela, kada su vlastita, ...

bombona ili bonbona

Kako se piše bombona ili bonbona? Piše se bombona. U pitanju je galicizam. Reč je preuzeta iz francuskog jezika, u ...

bojica ili boica

Kako se piše bojica ili boica? Piše se bojica. U kontaktu dva vokala, ako je vokal i na drugom mestu, ...

bog ili Bog

Kako se piše Bog ili bog? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja. Velikim slovom piše se ...

bio sam kod kuće ili bio sam kući

Kako se piše bio sam kod kuće ili bio sam kući? Piše se bio sam kod kuće. Predloško-padežna konstrukcija kod ...

bogzna ili bog zna

Kako se piše bogzna ili bog zna? Piše se i jedno i drugo u zavisnosti od značenja. Odvojeno pisanje, bog ...

bojazan ili bojaznost

Kako se piše bojazan ili bojaznost? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja. Imenica bojaznost izvedena je ...

bliži ili bliskiji

Kako se piše bliži ili bliskiji? Piše se i jedno i drugo. Oblik bliži dobijen je tako što je na ...

bleđi ili blediji

Kako se piše bleđi ili blediji? Piše se bleđi. Komparativ prideva bled glasi bleđi. Na osnovu reči bled dodat je ...

bledeti ili blediti

Kako se piše bledeti ili blediti? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja. Bledeti se odnosi na ...

blaži ili blažiji

Kako se piše blaži ili blažiji? Piše se blaži. Komparativ prideva blag glasi blaži. Na osnovu reči blag dodat je ...

bio ritam ili bio-ritam

Kako se piše bio ritam ili bio-ritam? Piše se bioritam. Prefiks bio-, kao početna sastavnica koja znači životni, piše se ...

bitki ili bici

Kako se piše bitki ili bici? Piše se i jedno i drugo. Kod imenica koje se završavaju na -a u ...

biatlon ili bijatlon

Kako se piše biatlon ili bijatlon? Piše se biatlon. Prema pravilu, sonant j se piše između vokala i-a. Ne piše ...

bezživotan ili beživotan

Kako se piše bezživotan ili beživotan? Piše se beživotan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu životan dodat je ...

bežičan ili bezžičan

Kako se piše bežičan ili bezžičan? Piše se bežičan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu žičan dodat je ...

bez računa i sa njim ili bez i sa računom

Kako se piše bez računa i sa njim ili bez i sa računom? Piše se bez računa i sa njim ...

bez obzira ili bezobzira

Kako se piše bez obzira ili bezobzira? Piše se odvojeno, bez obzira. U pitanju je predloško-padežna konstrukcija. Iako je to ...

bezznačajan ili beznačajan

Kako se piše bezznačajan ili beznačajan? Piše se beznačajan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu značajan dodat je ...

bez veze ili bezveze

Kako se piše bez veze ili bezveze? Piše se odvojeno, bez veze. U pitanju je predloško-padežna konstrukcija. Iako je to ...

beznačajan ili neznatan

Kako se piše beznačajan ili neznatan? Piše se i jedno i drugo. Ova dva prideva su sinonimi.
Pridev beznačajan koristi se ...

bezvučan ili bezzvučan

Kako se piše bezvučan ili bezzvučan? Piše se bezvučan. Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu zvučan dodat je ...

bezmalo ili bez malo

Kako se piše bezmalo ili bez malo? Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja. Bez malo je ...

bezbednostan ili bezbednosan

Kako se piše bezbednostan ili bezbednosan?Piše se bezbednostan. Reč je nastala tvorbenim procesom izvođenjem. Na osnovu (bezbednost) dodat je ...

bezbednostna ili bezbednosna

Kako se piše bezbednostna ili bezbednosna? Piše se bezbednosna. Reč je nastala tvorbenim procesom izvođenjem. Na osnovu (bezbednost) dodat je ...

beta zraci ili beta-zraci

Kako se piše beta zraci ili beta-zraci? Piše se beta zraci. Spojevi u kojima je prvi deo, tj. slovni simbol ...

ORTODONT

Šta znači ortodont? Šta je ortodont? Ortodont predstavlja doktora stomatologije koji je nakon završenih osnovnih studija završio i specijalizaciju iz ...

GANGRENA ZUBA

Šta znači gangrena zuba? Gangrena zuba predstavlja bolest kojom je zahvaćen koren zuba pri čemu dolazi do odumiranje zubnog živca ...

KVANTNA MEDICINA

Šta znači kvantna medicina? Kvantna medicina spada u holističku medicinu. Ona je zasnovana na znanjima kvantne fizike, istočne i zapadne ...

INTERNISTA

Šta znači internista? Internista predstavlja doktora medicine koji je nakon završenih osnovnih studija medicine, završio i specijalizaciju iz interne medicine ...

IMPAKTIRAN UMNJAK

Šta znači impaktiran umnjak? Umnjak predstavlja osmi zub u zubnom nizu. Postoje dva umnjaka u gornjoj i dva umnjaka u ...

VAĐENJE ŽIVCA

Šta znači vađenje živca? Vađenje zubnog živca (zubne pulpe) predstavlja proceduru koju izvodi doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji. Kada se ...

KARIJES

Šta znači karijes? Karijes predstavlja kvar zuba. Ovaj kvar zuba se može izlečiti kod doktora stomatologije u stomatološkoj ordinaciji postavljanjem ...

SPAVA K’O ZAKLAN

Šta znači spava k’o zaklan? Izraz koji postoji samo u srpskom jeziku znači da osoba spava toliko mirno i u ...

USTATI NA LEVU NOGU

Šta znači USTATI NA LEVU NOGU? Kada se kaže da je neko ustao na levu nogu, misli se da je ...

karijes ili kvarijes

Kako se piše karijes ili kvarijes? Prema srpskom pravopisu pravilno je karijes. Reč je latinskog porekla (caries). Značenje ove reči ...

puzećke ili puzećki

Kako se piše puzećke ili puzećki? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju ...

punski ratovi ili Punski ratovi

Kako se piše punski ratovi ili Punski ratovi? Prema srpskom pravopisu pravilno je punski ratovi. Pridevi koji se završavaju na ...

pumpa ili punpa

Kako se piše pumpa ili punpa? Prema srpskom pravopisu pravilno je pumpa. Reč pumpa je nemačkog porekla (Pumpe). Značenje ove ...

pulover ili poluver

Kako se piše pulover ili poluver? Prema srpskom pravopisu pravilno je pulover. Reč vodi poreklo iz engleskog jezika (pullover). Pulover ...

psihički ili psihološki

Kako se piše psihički ili psihološki? Prema srpskom pravopisu oba prideva su pravilna i koriste se u srpskom jeziku, ali ...

pseudonauka ili pseudo nauka

Kako se piše pseudonauka ili pseudo nauka? Prema srpskom pravopisu pravilno je pseudonauka. Prefiks pseudo- znači lažno, obmanjujući i u ...

psalam ili psalm

Kako se piše psalam ili psalm? Prema srpskom pravopisu pravilno je psalam. Reč potiče iz grčkog jezika (psalmós). Ranije, u ...

prsteni ili prstenovi

Kako se piše prsteni ili prstenovi? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Imenica prsten ima dvojnu množinu ...

prsni ili prstni

Kako se piše prsni ili prstni? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitom značenju. Od ...

protivotrov ili protiv otrov

Kako se piše protivotrov ili protiv otrov? Prema srpskom pravopisu pravilno je protivotrov. Prefiks protiv- se u složenicama piše uvek ...

protestovati ili protestvovati

Kako se piše protestovati ili protestvovati? Prema srpskom pravopisu pravilno je protestovati. Imenica ovog glagola glasi protest. Glagol se gradi ...

protestni ili protesni

Kako se piše protestni ili protesni? Prema srpskom pravopisu pravilno je protestni. Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se ...

prostirci ili prostirki

Kako se piše prostirci ili prostirki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati prostirci, dok u ...

proizilaziti ili proizlaziti

Kako se piše proizilaziti ili proizlaziti? Prema srpskom pravopisu i jedan i drugi glagol je pravilno napisani, s tim da ...

progrizen ili progrižen

Kako se piše progrizen ili progrižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je progrizen. Glagol glasi progristi. Pridev se gradi tako što ...

pro forma ili pro forme

Kako se piše pro forma ili pro forme? Prema srpskom pravopisu pravilno je pro forma. Izraz potiče iz latinskog jezika ...

produžeci ili produžetci

Kako se piše produžeci ili produžetci? Prema srpskom pravopisu pravilno je produžeci. Imenica produžetak kada se menja po padežima gubi ...

prodavačicin ili prodavačičin

Kako se piše prodavačicin ili prodavačičin? Prema srpskom pravopisu pravilno je prodavačicin. Imenica ovog prideva glasi prodavačica. Kada se imenice ...

prodan ili prodat

Kako se piše prodan ili prodat? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Glagol glasi prodati. Trpni pridev ...

procenat ili procent

Kako se piše procenat ili procent? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika ...

prkosan ili prkostan

Kako se piše prkosan ili prkostan? Prema srpskom pravopisu pravilno je prkosan. Značenje ove reči je neposlušan, teško savladiv, nedisciplinovan ...

pritom ili pri tom(e)

Kako se piše pritom ili pri tom(e) ? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Pritom koristimo u ...

prišij ili priši

Kako se piše prišij ili priši? Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati prišij. Prišij predstavlja imperativ glagola prišiti. Ukoliko se ...

primedba ili primetba

Kako se piše primedba ili primetba? Prema srpskom pravopisu pravilno je primedba. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

primalac ili primaoc

Kako se piše primalac ili primaoc? Prema srpskom pravopisu pravilno je primalac. Glagol ove imenice glasi primati. Na glagolsku osnovu ...

primaći ili primaknuti

Kako se piše primaći ili primaknuti? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju ...

prianjati ili prijanjati

Kako se piše prianjati ili prijanjati? Prema srpskom pravopisu pravilno je prianjati. Slovo j se nikada ne piše na spoju ...

prevodilac ili prevodioc

Kako se piše prevodilac ili prevodioc? Prema srpskom pravopisu pravilno je prevodilac. Glagol ove imenice glasi prevoditi. Na glagolsku osnovu ...

pretprodaja ili predprodaja

Kako se piše pretprodaja ili predprodaja? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretprodaja. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpremijera ili predpremijera

Kako se piše pretpremijera ili predpremijera? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpremijera. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpranje ili predpranje

Kako se piše pretpranje ili predpranje? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpranje. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpostavljeni ili predpostavljeni

Kako se piše pretpostavljeni ili predpostavljeni? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpostavljeni. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpostavka ili predpostavka

Kako se piše pretpostavka ili predpostavka? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpostavka. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpostaviti ili predpostaviti

Kako se piše pretpostaviti ili predpostaviti? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretpostaviti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretpostavci ili pretpostavki

Kako se piše pretpostavci ili pretpostavki? Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pretpostavci, dok u ...

pretposlednji ili predposlednji

Kako se piše pretposlednji ili predposlednji? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretposlednji. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretplata ili predplata

Kako se piše pretplata ili predplata? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretplata. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

prethodno ili predhodno

Kako se piše prethodno ili predhodno? Prema srpskom pravopisu pravilno je prethodno. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pretčas ili predčas

Kako se piše pretčas ili predčas? Prema srpskom pravopisu pravilno je pretčas. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

preseljenje ili preselenje

Kako se piše preseljenje ili preselenje? Prema srpskom pravopisu pravilno je preseljenje. Glagol od koje je nastala ova imenica glasi ...

prepodne ili pre podne

Kako se piše prepodne ili pre podne? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše. Ukoliko se prepodne upotrebljava ...

preplata ili pretplata

Kako se piše preplata ili pretplata? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali u različitim značenjima. Preplata ...

preobraženski ili preobraženjski

Kako se piše preobraženski ili preobraženjski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše preobraženski. Pridev preobraženski je izveden od crkvenolosvenskog Preobraženije ...

prenesen ili prenet

Kako se piše prenesen ili prenet? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glagol glasi preneti. Od ovog ...

prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se oba oblika upotrebljavaju ...

prekoputa ili preko puta

Kako se piše prekoputa ili preko puta? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo se piše, ali u različitim kontekstima ...

prekontrolisati ili prokontrolisati

Kako se piše prekontrolisati ili prokontrolisati? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Primeri u rečenicama: Molim te, ...

prekjuče ili preključe

Kako se piše prekjuče ili preključe? Prema srpskom pravopisu pravilno je prekjuče. Dan koji je bio pre juče predstavlja prekjuče ...

prehrambeni ili prehranbeni

Kako se piše prehrambeni ili prehranbeni? Prema srpskom pravopisu pravilno je prehrambeni. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

pregrizen ili pregrižen

Kako se piše pregrizne ili pregrižen? Prema srpskom pravopisu pravilno je pregrizen. Glagol glasi progristi. Pridev se gradi tako što ...

predškolski ili pretškolski

Kako se piše predškolski ili pretškolski? Prema srpskom pravopisu pravilno je predškolski. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predstojeći ili pretstojeći

Kako se piše predstojeći ili pretstojeći? Prema srpskom pravopisu pravilno je predstojeći. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predstava ili pretstava

Kako se piše predstava ili pretstava? Prema srpskom pravopisu pravilno je predstava. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predsoblje ili pretsoblje

Kako se piše predsoblje ili pretsoblje? Prema srpskom pravopisu pravilno je predsoblje. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predskazanje ili pretskazanje

Kako se piše predskazanje ili pretskazanje? Prema srpskom pravopisu pravilno je predskazanje. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predsednik ili pretsednik

Kako se piše predsednik ili pretsednik? Prema srpskom pravopisu pravilno je predsednik. U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja ...

predan ili predat

Kako se piše predan ili predat? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Glagol glasi predati. Od ovog ...

preda mnom ili predamnom

Kako se piše preda mnom ili predamnom? Prema srpskom pravopisu pravilno je preda mnom. Kada se predlog pred/preda nalazi u ...

preći ću ili prećiću

Kako se piše preći ću ili prećiću? Prema srpskom pravopisu pravilno je preći ću. Kad god se glagol završava na ...

prebrojati ili prebrojiti

Kako se piše prebrojati ili prebrojiti? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno. Oba glagola je ravnopravno upotrebljavaju ...

praistorija ili preistorija

Kako se piše praistorija ili preistorija? Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitom značenju se ...

prababa ili pra baba

Kako se piše prababa ili pra baba? Prema srpskom pravopisu pravilno je prababa. Prababa predstavlja majku Vaše babe. Prefiks pra- ...

pozvati telefonom ili nazvati telefonom

Kako se piše pozvati telefonom ili nazvati telefonom? Prema srpskom pravopisu pravilno je pozvati telefonom. Nazvati znači dati naziv, te ...

pozorištan ili pozorišan

Kako se piše pozorištan ili pozorišan? Prema srpskom pravopisu pravilno je pozorištan. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

pozorišna ili pozorištna

Kako se piše pozorišna ili pozorištna? Prema srpskom pravopisu pravilno je pozorišna. Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn ...

poznavalac ili poznavaoc

Kako se piše poznavalac ili poznavaoc? Prema srpskom pravopisu pravilno je poznavalac. Glagol ove imenice glasi poznavati. Na glagolsku osnovu ...

poznajući ili poznavajući

Kako se piše poznajući ili poznavajući? Prema srpskom  pravopisu piše se poznajući. Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji ...

povuci-potegni ili povuci potegni

Kako se piše povuci-potegni ili povuci potegni? Prema srpskom pravopisu pravilno je povuci-potegni. Kada se nađu glagoli koji su u ...

povazdan ili po vazdan

Kako se piše povazdan ili po vazdan? Prema srpskom pravopisu pravilno je povazdan. Povazdan predstavlja prilog. Značenje ovog priloga jeste ...

poturiti ili podturiti

Kako se piše poturiti ili podturiti? Prema srpskom pravopisu pravilno je poturiti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpritisak ili podpritisak

Kako se piše potpritisak ili podpritisak? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpritisak. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpredsednik ili podpredsednik

Kako se piše potpredsednik ili podpredsednik? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpredsenik. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpitanje ili podpitanje

Kako se piše potpitanje ili podpitanje? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpitanje. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potpisati ili podpisati

Kako se piše potpisati ili podpisati? Prema srpskom pravopisu pravilno je potpisati. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...

potemkinova sela ili Potemkinova sela

Kako se piše Potemkinova sela ili potemkinova sela? Prema srpskom pravopisu pravilno je Potemkinova sela. Ovaj frazem se koristi u ...

potčiniti ili podčiniti

Kako se piše potčiniti ili podčiniti? Prema srpskom pravopisu pravilno je potčiniti. U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po ...