Kategorija: Slovo S

subjekat ili subjekt

Kako se piše subjekat ili subjekt?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta u kome se upotrebljavaju. Subjekat se odnosi na funkciju u rečenici. Subjekat je vršilac radnje, nosilac neke osobine ili stanja izraženih predikatom. Subjekt se više odnosi na neko konkretno lice, recimo pravno lice kao nosilac nekog prava, […]

zgurati ili sgurati

Kako se piše zgurati ili sgurati?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati. Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, oterati, ugurati, sabiti nešto.Prema načinu tvorbe, ovaj glagol nastao je prefiksacijom s + gurati. Pošto je suglasnik s bezvučan, a suglasnik g zvučan, mora doći do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da će suglasnik […]

koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)

Kako se piše koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)?Pravopis navodi oba oblika kao ispravna.Međutim, kao bolju varijantu predlaže oblik koncentrisati se. Primeri u rečenicama:Uvek učim tokom noći, samo tada mogu da se kocentrišem. Molim te smanji ton, koncentrišem se.Potrebno mi je da se skoncentrišem da bih odgovorila na to pitanje.

ni sa kim ili sa nikim

Kako se piše ni sa kim ili sa nikim?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni sa kim. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama:Neću ići […]

gotovo ili skoro

Kako se piše gotovo ili skoro?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju.Primeri u rečenicama:Skoro sasvim sam siguran da je Lena to naučila kako treba.Da li je ona gotovo ceo dan radila na tom projektu?Hej, gotovo sam sve završila na vreme!

astal ili sto

Kako se piše astal ili sto?U srpskom jeziku obe reči su u upotrebi.Astal je arhaična reč, danas se više koristi reč sto.Primeri u rečenicama:Ovaj sto je od drveta.Da li si postavila sto?Sedni za sto.Ovde možete videti astal iz dvadesetog veka.

SPAVA K’O ZAKLAN

Šta znači spava k’o zaklan?Izraz koji postoji samo u srpskom jeziku znači da osoba spava toliko mirno i u dubokom je snu da je niko ne može probuditi tj. kao da je zaklan (mrtav).  U drugim jezicima uglavnom se koristi izraz spava kao beba, spava kao anđeo…

pomoću ili s pomoću

Kako se piše pomoću ili s pomoću?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.Pomoću ili arhaično s pomoću koristi se kada se želi kazati da je nešto urađeno (s) pomoću nečega, dok spoj uz pomoć se primenjuje češće na ljude.Primeri u rečenicama:Pomoću detaljne anamneze odredila je dijagnozu i terapiju.Uz pomoć asistenta uspela je da […]

kazaljka ili skazaljka?

Kako se piše kazaljka ili skazaljka?Iako su govornici neretko nesigurni prilikom upotrebe ove reči, pravopis navodi oba oblika kao ispravna.Treba podsetiti da u dativu i lokativu jednine ove imenice dolazi do vršenja sibilarizacije: kazaljci/skazaljci.Primeri:Kazaljka je pokazivala da je tačno šest sati.Na kazaljci njenog sata bio je neki naročit ukras.Pogledaj skazaljke, kasniš!

sekirati se ili sikirati se

Kako se piše sekirati se ili sikirati se?Pravilno se piše sekirati se.Ovaj izraz je sinonim za glagol brinuti.Kada je osoba za nešto zabrinuta, možemo da kažemo da se sekira. Ili, ako je osobu nešto uznemirilo, možemo da kažemo i nasekiralo.Ovaj glagol nema nikakve povezanosti sa imenicom sekira.U ijekavskom govornom području popularan je izraz sikirati se, […]