Kategorija: Slovo K

kvaziumetnik ili kvazi umetnik

Kako se piše kvaziumetnik ili kvazi umetnik?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sastavljeno. Dakle, kvaziumetnik. Prvi deo složenice označava da je reč koja potom sledi nešto lažno, kao, prividno, tobožnje i sl.Isto tako pišemo i kvazinauka, kvazidemokratija, kvazinaučnik itd. Primeri u rečenicama:On je neki kvaziumetnik, smatram da te fotografije nisu nikakva umetnost. Danas ima različitih […]

kuvaričin ili kuvaricin

Kako se piše kuvaričin ili kuvaricin?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo kuvaričin. Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin.Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin). Primeri u rečenicama:Uzela sam […]

kurcšlus ili kuršlus

Kako se piše kurcšlus ili kuršlus?Prema srpskom pravopisu ispravno je samo kurcšlus. Ova reč je pozajmnjenica iz nemačkog jezika od reči Kurzschluss i znači kratak spoj, neposredan spoj vodova električne struje koji izaziva prekid struje; kuršlus. Primeri u rečenicama:Desio se kurcšlus i strujomer je zapalio celu zgradu. Šta je izazvalo kurcšlus? Napravio je kurcšlus u […]

kuhinja ili kujna

Kako se piše kuhinja ili kujna?Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika. Međutim, pravopis kao bolje rešenje predlaže oblik kuhinja, za razliku od razgovornog kujna.Pridev će glasiti sa mo kuhinjski. Primeri u rečenicama:Kupili smo prelepu belu kuhinju i novi escajg. Ne znam gde je, pogledaj da li je u kujni. Ovde možete pronaći kuhinju kakvu […]

kudikamo ili kud i kamo

Kako se piše kudikamo ili kud i kamo?Ovaj složeni prilog piše se spojeno. Dakle, prema srpskom pravopisu jedino ispravno je kudikamo. Upotrebljavamo ga uz komparativ nekog prideva kako bi pojačali njegovo značenje. Primeri u rečenicama:Kudikamo ćemo bolje naučiti ako budemo slušale i predavanja. Mislim da će biti kudikamo zabavnije ukoliko budemo svi došli. To je […]

kud god ili kudgod

Kako se piše kud god ili kudgod?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ali nemaju isto značenje. Kada pišemo odvojeno onda ima značenje bilo kuda.Kada rečcu god pišemo sastavljeno sa prilogom, ona pojačava neodređeno značenje i znači nekuda. Primeri u rečenicama:Kud god da krenem, ja sretnem njega. Idem kudgod, moram malo da […]

kuda ideš ili gde ideš

Kako se piše kuda ideš ili gde ideš?Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo. Međutim, prilog kuda češće upotrebljavamo za pravac. Sa druge strane, prilog gde koristimo uglavnom za mesto gde neko odlazi, a ređe za pravac.Bolje je upotrebiti prilog kuda. Primeri u rečenicama:Samo što si došla, gde ideš sada? Kuda ideš kada […]

krušci ili kruški

Kako se piše krušci ili kruški?Prema srpskom pravopisu ispravan je samo oblik krušci. U dativu i lokativu jednine ispravno je samo krušci.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Oblik kruški za genitiv množine je neispravan. Ispravno je samo krušaka.Ova […]

krući ili krutiji

Kako se piše krući ili krutiji?Prema srpskom pravopisu ispravno je samo krući. Komparativ prideva krut glasi krući. Primeri u rečenicama:Meni su ove sandale vrlo neudobne, gazište je kruto, a kaiši još krući. Ne prepoznajem ga više, postao je nekako hladniji i krući. Ne znam šta je bilo gore i kruće, ćebe ili peškiri.

kršćenje ili krštenje

Kako se piše kršćenje ili krštenje?Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo ukoliko označavamo radnju, tačnije pravljenje znaka krsta pokretom desne ruke. Međutim, kada želimo da označimo obred primanja hrišćanske vere koristi se samo imenica krštenje. Primeri u rečenicama:Zatim je usledilo kršćenje, prekrstili smo se tri puta. Kršćenje se obavlja desnom rukom. Kako […]