kuvaričin ili kuvaricin

Kako se piše kuvaričin ili kuvaricin?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo kuvaričin.

Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin.
Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).

Primeri u rečenicama:

Uzela sam kuvaričin recept, napraviću sutra odličan ručak.

Primenila sam sve kuvaričine savete.

Kuvaričin sin je vrlo lep momak.