hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić?

Pravilno je hlepčić

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan, mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas b preći u svoj parnjak p. Takvi su i primeri: srpski, vrapčić, udžbenik itd.  

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).