apstraktan ili abstraktan

Kako se piše apstraktan ili abstraktan?

Pravilno se piše apstraktan.
Reč je latinskog porekla (abstractus). Značenje ove reči je pojmovni, misaon, mislen.

U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p.

Primeri u rečenicama:

Zaista ništa ne razumem, sve mi je to apstraktno.

Da li ti je ova oblast suviše apstraktna?

Ah, previše je ovo sve apstraktno!