Kategorija: Slovo I

Istambul ili Istanbul

Kako se piše Istambul ili Istanbul? Istanbul.Pravilno se piše se Istanbul. To je ispravan naziv grada u Turskoj, dok se “Istambul” može koristiti kao arhaična varijanta.Primeri korišćenja u rečenici:Istanbul je glavni grad Turske.Istanbul je poznat po svojoj bogatoj istoriji i kulturi.Istanbul ili Istambul su nazivi za isti grad u Turskoj. To je izuzetak od pravila jednačenja […]

inekcija ili injekcija

Kako se piše inekcija ili injekcija?Pravilno se piše injekcija (srp. injekcija).Ovaj medicinski pojam označava način davanja terapije pomoću šprica i igle.Injekcijom možemo dati terapiju intravenski, intramuskularno, intraartikularno, subkutano tj. pod kožu itd.Primeri u rečenici:Moraću da primim injekciju danas, da bi mi bilo bolje.Injekcioni rastvor je spreman za upotrebu.Da li ste naučili šta je injekcija?

INTERNISTA

Šta znači internista?Internista predstavlja doktora medicine koji je nakon završenih osnovnih studija medicine, završio i specijalizaciju iz interne medicine. Ova reč je latinskog porekla – internus – što znači unutrašnji. Doktor interne medicine, internista, bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem čoveka kao jednu celinu.

IMPAKTIRAN UMNJAK

Šta znači impaktiran umnjak?Umnjak predstavlja osmi zub u zubnom nizu. Postoje dva umnjaka u gornjoj i dva umnjaka u donjoj vilici tj. četiri umnjaka ukupno. Nekada umnjak ne može da nikne zbog toga što nema dovoljno mesta u vilici ili postoji neka prepreka koja mu ne dozvoljava da iznikne. Takav umnjak se naziva impaktiran umnjak […]

izuzeci ili izuzetci

Kako se pravilno piše izuzeci ili izuzetci?Pravilno se piše izuzeci.Imenica „izuzetak” (nominativ jednine) u nominativu množine pravilno glasi „izuzeci”. U ovom paru došlo je do glasovne promene gubljenje suglasnika radi lakšeg izgovora i izbegavanja nepotrebnog nagomilavanja sličnih glasova. Suglasnici d i t će se izgubiti ispred sledećih suglasnika: c, ć, č, đ i dž. Dodatni […]

idealistkinja ili idealiskinja

Kako se piše idealistkinja ili idealiskinja?Pravilno je idealistkinja. Suglasničke grupe stk, zdk, stc i štc se inače uprošćavaju ispadanjem t, međutim, imamo odstupanje u ličnom imenu Rastko, u novijim rečima i rečima stranog porekla, kao i u rečima u značenju zanimanja, statusa ili političkih opredeljenja ženske osobe, oblikovanih nastavkom    –kinja: pijanistkinja, modistkinja, harfistkinja…

iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako?Piše se iakou dopusnom značenju (mada, premda), ali u spoju sastavnog veznika i i uslovnog veznika ako, pravilno je odvojenopisanje.  Primeri:  Iako joj je rekao da neće doći, ipak je došao.  I ako ti kažem da uradiš domaći, da li ćeš?

ići ću ili ićiću

Kako se piše ići ću ili ićiću?Piše se ići ću. Enklitički oblici pomoćnih glagola se pišu odvojeno u futuru od glagola na –ći (doći ću, on će doći, izaći ću). Međutim, pišu se spojeno u futuru od glagola na –ti (znaću, čućeš, pevaće).Primer:Ići ću na trening ako ne padne kiša večeras.Jasno mi je, ići ću ako […]

identičan ili indentičan

Kako se piše identičan ili indentičan?Pravilno je identičan.U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je jednostavno reč stranog porekla i treba je prihvatiti takvu, a ne dodavati glas n!Na primer: Rodila je identične blizance. 

identitet ili indentitet

Kako se piše identitet ili indentitet?Pravnilno je identitet. U ovoj reči nema nikakve fonetske ili morfološke osobine, već je jednostavno reč stranog porekla i treba je prihvatiti takvu, a ne dodavati glas n!Na primer: Otkrili su njegov identitet.