iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako?

Piše se iakou dopusnom značenju (mada, premda), ali u spoju sastavnog veznika i i uslovnog veznika ako, pravilno je odvojenopisanje.  

Primeri:  

  • Iako joj je rekao da neće doći, ipak je došao.  
  • I ako ti kažem da uradiš domaći, da li ćeš?