kariki ili karici

Kako se piše kariki ili karici?

Ispravno je samo karici.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Tako dobijamo oblike poput tuzi, brizi, trci, zbrci i dr.
Postoje i odstupanja od ovog pravila kao u primerima kocki, voćki, prečki, ručki i dr.

Primeri:

Treba dodati broj dva drugoj karici niza brojeva.
Saopštili smo joj, kao najslabijoj karici, da mora napustiti grupu.
Sledi nagrada najjačoj karici ove grupe za trud i postignute rezultate.