Oznaka: gramatika

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

impuls ili inpuls

Kako se piše impuls ili inpuls?Pravilno se piše impuls.Ova imenica vodi poreklo iz Njutnove mehanike gde predstavlja proizvod brzine i mase tela. Pojam impuls, pored mehanike, možete pročitati u kontekstu elastičnih i neelastičnih sudara, te u oblasti elektromagnetizma.Promena reči impuls u jednini po padežima izgleda ovako: (nominativ) impuls – (genitiv) impulsa – (dativ) impulsu – […]

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi?Pravilno se piše u knjizi.Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u nekim oblicima slovo g menjamo slovom z. Ova promena reči u srpskom jeziku naziva se deklinacija.(šta) knjiga (nominativ) – (tiče se koga, čega) knjige (genitiv) – (dajem kome čemu) knjizi (dativ) – (vidim koga, šta) knjigu (akuzativ) […]

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo?Pravilno se piše i jedno i drugo.Zanimljivo je da se na teritoriji Republike Srbije češće u govoru i pisanju zapaža oblik kijanje – kinuo, dok se na ijekavskom govornom području, koje obuhvata susedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, frekventnije koristi oblik kihnuti – kihnuo. Za koji god oblik […]