Kategorija: Slovo N

ne efikasan ili neefikasan

Kako se ne efikasan ili neefikasan?Pravilno se piše  neefikasan.U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rečca ne piše uvek spojeno sa pridevima, kao i sa prilozima nastalim od prideva.U ovom primeru ne dolazi do sažimanja vokala, pa se tako pišu dva slova e. Postoji još primera u srpskom jeziku gde se pišu dva ista slova da […]

kraj telefona ili na telefonu

Kako se piše kraj telefona ili na telefonu?Prema srpskom pravopisu ispravna su oba izraza. Međutim, imaju različito značenje. Kraj telefona up otrebljava se sa značenjem pored uređaja telefona. Drugi izraz, na telefonu, znači na telefonskoj vezi. Primeri u rečenicama:Dobar dan, Marko na telefonu. Da li mogu da dobijem Stefana? Već pola sata stojim kraj telefona […]

kovanica ili novčanica

Kako se piše kovanica ili novčanica?Koriste se obe reči, ali one imaju različito značenje.Kovanicom označavamo novac koji je sačinjen od metala. Sa druge strane, novčanica je naziv za štampani novac, dakle, papirni novac. Primeri u rečenicama:Volela bih da gledam proces štampanja novčanica. Čiji se lik nalazi na novčanici od hiljadu dinara? Imam punu kasu kovanica, […]

nužan ili nuždan

Kako se piše nužan ili nuždan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, kako nalaže Pravopis Matice srpske, međutim, nuždan se vrlo retko koristi. Pridev  nuždan, nužna, nužno nasta je od imenice nužda, što znači potreba. Uprošćenje grupe -ždn-, prenelo se i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan. Primeri u rečenicama:Taj […]

nusproizvod ili nus proizvod

Kako se piše nusproizvod ili nus proizvod?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nusproizvod. Ova reč se piše spojeno i samim tim dolazi do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a z zvučan (nuz- + -proizvod), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas z preći u svoj […]

novozelandski ili novo-zelandski

Kako se piše novozelandski ili novo-zelandski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se uvek spojeno. Dakle, sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novosadski itd.) Primeri u rečenicama:To su novozelandski proizvodi.Da li ćeš obići […]

novosadski ili novo-sadski

Kako se piše novosadski ili novo-sadski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novosadski. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novozelandski itd.) Obožavam da šetam novosadskim kejom.Kako su lepi novosadski momci!

novonastali ili novo nastali

Kako se piše novonastali ili novo nastali?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novonastali. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni itd.) Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu spojeno i to je pravilo koje se poštuje. Primeri u rečenicama:On je […]

novembar ili novenbar

Kako se piše novembar ili novenbar?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novembar. U pitanju je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Nadzubni sonant n ispred dvousnenih suglasnika b i p prelazi u m, npr. (stambeni, zelembać) Reč novembar potiče od latinske reči novem što znači devet. To je bio deveti mesec u starom rimskom kalendaru. Primeri u […]

nožica ili nogica

Kako se piše nožica ili nogica?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Nožica je deminutiv, oblik koji nam pokazuje da je došlo do palatalizacije, odnosno g je prešlo u ž ispred samoglasnika (nog- + -ica). Međutim, dozvoljen je i hipokoristik nogica. Primeri u rečenicama:Ah, kako beba ima slatke nožice!Ta stolica ima baš male […]