Kategorija: Slovo N

Nepostoji ili ne postoji

Kako se piše sa nepostoji ili ne postoji? Pravilno se piše ne postoji. Rečca ne se piše odvojeno od glagola, na primer: ne postojim, ne postojiš, ne postoji, ne postojimo, ne postojite, ne postoje. Ovaj oblik se koristi kada želimo da izrazimo negaciju ili nepostojanje nečega. Međutim, kada se reč ne kombinuje sa imenicama, pridevima […]

Ne obuhvata ili neobuhvata

Kako se piše ne obuhvata ili neobuhvata? Pravilno je pisati ne obuhvata kao odvojene reči. Kada koristimo negaciju ne uz glagol obuhvatiti, te dve reči se pišu odvojeno. Negacija ne se piše odvojeno od glagola obuhvatiti. Glagol obuhvatiti znači uključiti, sadržati ili pokrivati nešto.Kada koristimo negaciju ne sa glagolom obuhvatiti, naglašavamo da nešto nije uključeno, […]

Nijedna ili ni jedna

Kako se piše nijedna ili ni jedna? Piše se i jedno i drugo. Pravilno je koristiti i spojeni oblik nijedna i odvojeni oblik ni jedna, ali u različitim kontekstima. Spojeni oblik nijedna koristimo kada se zamenica ni spaja sa pridevom jedna kako bi se izrazila negacija ili odsustvo nečega. Primeri su: nijedna osoba, nijedna knjiga, […]

Ne zadugo ili nezadugo

Kako se piše ne zadugo ili nezadugo? Ispravno se piše nezadugo kao jedna reč. Nezadugo je prilog koji se koristi kao sinonim za uskoro ili usled toga. Primeri u rečenicama: Nezadugo ćemo krenuti na put. Nezadugo će početi predavanje. Uskoro, nezadugo, biće održan sastanak. Napomena: “Ne zadugo” bi bio oblik koji bi označavao nešto suprotno […]

ne efikasan ili neefikasan

Kako se ne efikasan ili neefikasan? Pravilno se piše  neefikasan. U srpskom jeziku postoji pravopisno pravilo da se odrična rečca ne piše uvek spojeno sa pridevima, kao i sa prilozima nastalim od prideva. U ovom primeru ne dolazi do sažimanja vokala, pa se tako pišu dva slova e. Postoji još primera u srpskom jeziku gde se pišu dva […]

kraj telefona ili na telefonu

Kako se piše kraj telefona ili na telefonu? Prema srpskom pravopisu ispravna su oba izraza. Međutim, imaju različito značenje. Kraj telefona up otrebljava se sa značenjem pored uređaja telefona. Drugi izraz, na telefonu, znači na telefonskoj vezi. Primeri u rečenicama: Dobar dan, Marko na telefonu. Da li mogu da dobijem Stefana? Već pola sata stojim […]

kovanica ili novčanica

Kako se piše kovanica ili novčanica? Koriste se obe reči, ali one imaju različito značenje. Kovanicom označavamo novac koji je sačinjen od metala. Sa druge strane, novčanica je naziv za štampani novac, dakle, papirni novac. Primeri u rečenicama: Volela bih da gledam proces štampanja novčanica. Čiji se lik nalazi na novčanici od hiljadu dinara? Imam […]

nužan ili nuždan

Kako se piše nužan ili nuždan? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, kako nalaže Pravopis Matice srpske, međutim, nuždan se vrlo retko koristi. Pridev  nuždan, nužna, nužno nasta je od imenice nužda, što znači potreba. Uprošćenje grupe -ždn-, prenelo se i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan. Primeri u […]

nusproizvod ili nus proizvod

Kako se piše nusproizvod ili nus proizvod? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nusproizvod. Ova reč se piše spojeno i samim tim dolazi do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a z zvučan (nuz- + -proizvod), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas z preći u […]

novozelandski ili novo-zelandski

Kako se piše novozelandski ili novo-zelandski? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se uvek spojeno. Dakle, sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novosadski itd.) Primeri u rečenicama: To su novozelandski proizvodi. Da […]