Kategorija: Slovo N

nužan ili nuždan

Kako se piše nužan ili nuždan?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, kako nalaže Pravopis Matice srpske, međutim, nuždan se vrlo retko koristi. Pridev  nuždan, nužna, nužno nasta je od imenice nužda, što znači potreba. Uprošćenje grupe -ždn-, prenelo se i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan. Primeri u rečenicama:Taj […]

nusproizvod ili nus proizvod

Kako se piše nusproizvod ili nus proizvod?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nusproizvod. Ova reč se piše spojeno i samim tim dolazi do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a z zvučan (nuz- + -proizvod), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas z preći u svoj […]

novozelandski ili novo-zelandski

Kako se piše novozelandski ili novo-zelandski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se uvek spojeno. Dakle, sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novosadski itd.) Primeri u rečenicama:To su novozelandski proizvodi.Da li ćeš obići […]

novosadski ili novo-sadski

Kako se piše novosadski ili novo-sadski?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novosadski. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novozelandski itd.) Obožavam da šetam novosadskim kejom.Kako su lepi novosadski momci!

novonastali ili novo nastali

Kako se piše novonastali ili novo nastali?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novonastali. Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni itd.) Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu spojeno i to je pravilo koje se poštuje. Primeri u rečenicama:On je […]

novembar ili novenbar

Kako se piše novembar ili novenbar?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novembar. U pitanju je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Nadzubni sonant n ispred dvousnenih suglasnika b i p prelazi u m, npr. (stambeni, zelembać) Reč novembar potiče od latinske reči novem što znači devet. To je bio deveti mesec u starom rimskom kalendaru. Primeri u […]

nožica ili nogica

Kako se piše nožica ili nogica?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Nožica je deminutiv, oblik koji nam pokazuje da je došlo do palatalizacije, odnosno g je prešlo u ž ispred samoglasnika (nog- + -ica). Međutim, dozvoljen je i hipokoristik nogica. Primeri u rečenicama:Ah, kako beba ima slatke nožice!Ta stolica ima baš male […]

ne znam ili neznam

Kako se piše ne znam ili neznam?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne znam. Rečca ne se piše odvojeno od glagola, osim kod neću, nemoj, nemam, nisam. Ovde imamo prvo lice jednine prezenta u odričnom obliku, stoga je obavezno pisati odvojeno rečcu ne. Negacija uz glagole uvek se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ja ne […]

niži ili niskiji

Kako se piše niži ili niskiji?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše niži. Ovo je komparativ prideva nizak. Dodaje se nastavak za komparativ (-ji) koji jotuje suglasnik iz osnove (niz-) i zbog toga imamo niži. Primeri u rečenicama:Uroš je niži od Petra.Da li je on niži od mene?

nizbrdo ili niz brdo

Kako se piše nizbrdo ili niz brdo?Prema srpskom pravopisu pravilno je koristiti oba oblika. Piše se nizbrdo u funkciji priloga za mesto (naniže). Sastavljeno se piše u slučaju kada se prilog koristi kao pokazivač pravca. Međutim, kada se u rečenici brdo koristi kao imenica, silazi, spušta niz brdo, piše se odvojeno. Primeri u rečenicama:Video sam […]