nožica ili nogica

Kako se piše nožica ili nogica?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Nožica je deminutiv, oblik koji nam pokazuje da je došlo do palatalizacije, odnosno g je prešlo u ž ispred samoglasnika (nog- + -ica).

Međutim, dozvoljen je i hipokoristik nogica.

Primeri u rečenicama:

Ah, kako beba ima slatke nožice!

Ta stolica ima baš male nogice.