TAČKA (.)

Tačka se stavlja:

 • na kraju rečenice, kao završene misaone celine: Počela je školska godina. Milan nije došao.
 • iza skraćenica: o.m. (ovog meseca), o.g. (ove godine), itd. (i tako dalje), i sl. (i slično), uč. (učenik), prof. (profesor).
 • kada se redni brojevi pišu arapskim ciframa: Petar Petrović Njegoš je rođen 1. XI 1813. godine. Na56. strani nitanke je odlomak iz „Gorskog vijenca”.
 • Kada se iza rednih brojeva nađe neki drugi pravopisni znak, tačka se ne stavlja: Uradićemo zadatke na 5, 6, 7. i 8. strani.
 • Tačka se ne stavlja:
 • ⎯ iza skraćenica koje označavaju nazive država, ustanova, organizacija, klubova, novina,časopisa i slično: SRJ (Savezna Republika Jugoslavija), SANU (Srpska akademija naukai umetnosti), JAT (Jugoslovenski aerotransport), OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju), OUN (Organizacija ujedinjenih nacija),
 • iza rednih brojeva koji su označeni rimskim ciframa: On je učenik VI razreda.
 • skraćenice koje su nastale sastavljenim pisanjem samo prvog i poslednjeg slova reči pišu se bez tačke: dr (doktor), mr (magistar), gđa (gospođa)
 • iza naziva novčanih jedinica, mera i veličina: m (metar), kg (kilogram), l (litar)
 • – iza naslova i potpisa: Uredništvu „Politike”
 • +Molim vas da mi pošaljete praznični broj vašeg lista.
 • +Zoran Mihajlović, student