videćemo ili vide ćemo

Kako se piše videćemo ili vide ćemo?

 

Pravilno se piše videćemo.

Buduće vreme (futur I) kod glagola koji se završavaju na ti može imati dva oblika: prost i složen.

Prost oblik se formira tako što se na osnovu glagola dodaje nastavak za buduće vreme. Na primer: videću, videćeš, videće, videćemo, videćete, videće.

Složen oblik se formira korišćenjem pomoćnog glagola ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će i infinitiva glavnog glagola. Na primer: ja ću videti, ti ćeš videti, on će videti, mi ćemo videti, vi ćete videti, oni će videti.

Pravilno se piše videćemo, što je oblik budućeg vremena (futur I) za glagol videti.

  • Videćemo:
    • Gramatička struktura: Ovaj oblik je primer prostog futura I, koji se koristi za izražavanje radnje koja će se desiti u budućnosti.
    • Formiranje: Prosti futur se formira tako što se na osnovni oblik glagola dodaje odgovarajući nastavak. Za glagol “videti”, nastavci su: -ću, -ćeš, -će, -ćemo, -ćete, -će. Dakle, dobijamo oblike kao što su videću, videćeš, videće, videćemo, videćete, videće.
  • Ja ću videti, ti ćeš videti…:
    • Gramatička struktura: Ovo je primer složenog futura I.
    • Formiranje: Složeni futur se formira korišćenjem pomoćnog glagola “ću”, “ćeš”, “će”, “ćemo”, “ćete”, “će” i infinitiva glavnog glagola. Na primer: ja ću videti, ti ćeš videti, on će videti, mi ćemo videti, vi ćete videti, oni će videti.

 

Razlika između ova dva oblika je stilističke prirode. Prosti futur se češće koristi u svakodnevnom govoru i smatra se neformalnijim, dok je složeni futur formalniji i češće se koristi u pisanoj komunikaciji.