Odnosi organa državne uprave sa Vladom

Šesta oblast! Kviz iz oblasti: Odnosi organa državne uprave sa Vladom, Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima i imaocima javnih ovlašćenja.

167

Šesta oblast!

Odnosi organa državne uprave sa Vladom

1 / 58

345. Za rad organa državne uprave odgovara Narodnoj skupštini:

2 / 58

346. Ministri su za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva

3 / 58

Usmeravanje i usklađivanje rada organa državne uprave i nadzor nad
njihovim radom je u nadležnosti:

4 / 58

Ako organ državne uprave zehteva od Vlade da zauzme stav o pitanju iz
njegovog delokruga, Vlada:

5 / 58

Vlada može zaključkom naložiti organu državne uprave da prouči neko
pitanje ili preduzme neki posao i da joj o tome:

6 / 58

Radi usmeravanja pojedinih poslova iz delokruga više organa državne
uprave, Vlada može osnivati:

7 / 58

Ministarstva i posebne organizacije dužni su da sačine godišnji plan rada
i dostave ga Vladi radi:

8 / 58

Ministarstva i posebne organizacije podnose jednom godišnje dokument koji
sadrži opis stanja u oblastima iz njihovog delokruga, podatke o izvršavanju zakona,
drugih opštih akata i zaključaka Vlade i podatke o preduzetim merama i njihovom
dejstvu. Taj dokument je:

9 / 58

Godišnji planovi rada i izveštaji o radu organa državne uprave u sastavu
ministarstava se:

10 / 58

Organ u sastavu ministarstva pred Vladom i Narodnom skupštinom
predstavlja:

11 / 58

Kada dva ili više organa državne uprave treba da odluče sporazumno o
nekom aktu ili pitanju, pa njihov sporazum izostane, o sporu između njih odlučuje:

12 / 58

Kada pripreme nacrt zakona, organi državne uprave ga dostavljaju:

13 / 58

Ministarstva i posebne organizacije dužni su da Narodnoj skupštini i
predsedniku Republike daju obaveštenja, objašnjenja i podatke vezane za njihove
nadležnosti, a to čine:

14 / 58

Rukovodilac organa državne uprave je dužan da narodnom poslaniku pruži
obaveštenja i objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti organa, a koja su:

15 / 58

Narodna skupština nadzire rad organa državne uprave:

16 / 58

Izuzetno od pravila da Narodna skupština nadzire rad organa državne
uprave preko nadzora nad radom Vlade i članova Vlade, Narodna skupština vrši
neposredan nadzor nad radom:

17 / 58

U okviru nadzora Narodne skupštine nad radom organa državne uprave,
skupštinski odbori mogu razmatrati izveštaje o radu pojedinih organa državne
uprave:

18 / 58

Narodna skupština može da izglasa nepoverenje ministru i da ga razreši.
Razrešenje ministra moguće je:

19 / 58

Nepoverenje ministru Narodna skupština može da izglasa:

20 / 58

Pored razrešenja i izglasavanja nepoverenja, ministru prestaje mandat
konstatovanjem njegove ostavke, izglasavanjem nepoverenja Vladi, kao i:

21 / 58

Državni službenik može biti određen za:

22 / 58

Predsednik Republike, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih
izbornih lista, predlaže Narodnoj skupštini:

23 / 58

Pored dužnosti organa državne uprave da daju obaveštenja, objašnjenja i
podatke vezane za nadležnosti predsednika Republike, pojedini od organa državne
uprave dužni su i da obavljaju pojedine poslove u vezi sa ostvarivanjem njegovih
funkcija i njegovog položaja, a posebno:

24 / 58

Odnosi organa državne uprave sa sudovima počivaju na obavezi prvih da
poštuju nezavisnost suda, kao i na jasnoj podeli nadležnosti, izvedenoj saglasno
načelu podele vlasti. Ipak, postoji sudska kontrola zakonitosti konačnih upravnih
akata i, s tim u vezi, pravo suda da:

25 / 58

Kada u upravnom postupku organ uprave mora da, pre odlučivanja o upravnoj
stvari, reši pitanje postojanja krivičnog dela, postojanja braka ili da utvrdi
roditeljstvo, takvo pitanje (tzv. prethodno pitanje):

26 / 58

Organ državne uprave može zatražiti da mu sud dostavi spise potrebne za
vođenje upravnog postupka, a sud:

27 / 58

Ako organ državne uprave ne dostavi sudu isprave kojima raspolaže, a koje su
potrebne za vođenje upravnog spora, to će biti razlog za:

28 / 58

Za uzajamne odnose sudova i organa državne uprave posebno su važni poslovi
pravosudne uprave, koje obavlja:

29 / 58

Ako dođu do saznanja o izvršenju krivičnog dela, organi državne uprave su
dužni da podnesu krivičnu prijavu:

30 / 58

Organi državne uprave su dužni da javnom tužilaštvu dostavljaju spise i
obaveštenja koja su mu potrebna za obavljanje njegove funkcije:

31 / 58

Dužnost preduzimanja radnji po nalogu javnog tužilaštva u cilju otkivanja
krivičnih dela, počinilaca tih dela i njihovog hvatanja i prikupljanja dokaza ima:

32 / 58

Javni tužilac ima pravo da ulaže pravna sredstva u upravnom postupku i
upravnom sporu radi zaštite ustavnosti i zakonitosti:

33 / 58

Funkcija Zaštitnika građana je:

34 / 58

Preporuke Zaštitnika građana za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, organ
državne uprave je dužan da sprovede i obavesti ga o sprovođenju u roku od:

35 / 58

Povodom utvrđenih nepravilnosti, Zaštitnik građana je ovlašćen da:

36 / 58

Pravanosnažni upravni akt može se poništiti, ukinuti ili izmeniti na
preporuku Zaštitnika građana:

37 / 58

U zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, tražilac informacije
je dužan/nije dužan da navede razlog zbog kojeg traži informaciju:

38 / 58

Ukoliko organ državne uprave ne postupi po zahtevu tražioca informacije
od javnog značaja u roku od 15 dana, tražilac informacije može da se obrati:

39 / 58

Ako odluči da uskrati davanje informacije od javnog značaja i o tome
obavesti tražioca informacije, organ državne uprave je dužan da se pozove na:

40 / 58

Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti doneto povodom žalbe tražioca informacije predstavlja:

41 / 58

Zbog neizvršenja rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka o ličnosti mogu se (odgovornom licu u organu državne uprave)
izreći:

42 / 58

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
ima kontrolna ovlašćenja u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a ta su ovlašćenja
utvrđena zakonom o:

43 / 58

Organi državne uprave mogu pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti i
zakonitosti opštih pravnih akata pred Ustavnim sudom:

44 / 58

Ustavni sud vrši kontrolu nad radom organu državne uprave:

45 / 58

Vlada može pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti i
zakonitosti odluke autonomne pokrajine:

46 / 58

Ako nadležno ministarstvo smatra da opšti akt donesen u delokrugu
pokrajine, opštine ili grada nije u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisom ili
opštim aktom Narodne skupštine i Vlade, dužno je da Vladi predloži da donese
rešenje o obustavi od izvršenja opšteg akta (i na njemu zasnovanih pojedinačnih
akata), a Vlada potom:

47 / 58

Statut autonomne pokrajine donosi njena skupština, uz prethodnu saglasnost:

48 / 58

Ako pokrajinski organ ne izvršava opšti akt donesen u pokrajinskom
delokrugu, nadležno ministarstvo je dužno da naloži tom organu da preduzme mere
za izvršavanje akta, zatim da odredi da drugi pokrajinski organ izvršava akt, pa ako
i to izostane, nadležno ministarstvo:

49 / 58

Ako smatra da je zakonom ili drugim opštem aktom Republike Srbije ili
opštim aktom opštine i grada povređeno pravo na pokrajinsku autonomiju, organ
određen pokrajinskim statutom:

50 / 58

Protiv pojedinačnih akata ili radnji organa državne uprave kojima se
onemogućava vršenje nadležnosti autonomne pokrajine, organ određen pokrajinskim
statutom:

51 / 58

Pored prava obustavljanja od izvršenja opšteg akta opštine i grada za koji
smatra da nije saglasan Ustavu ili zakonu (i potom pokretanja postupka za ocenjivanje
njegove ustavnosti i zakonitosti), Vlada ima i pravo da raspusti skupštinu opštine i
grada ako ta skupština:

52 / 58

Ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog ili pokrajinskog organa
onemogućava vršenje nadležnosti opštine i grada, organ određen statutom opštine
ili grada ima pravo žalbe:

53 / 58

Pri vršenju nadzora nad radom pokrajinskih, opštinskih i gradskih organa u
vršenju poverenih poslova državne uprave, organi državne uprave imaju:

54 / 58

Organ državne uprave koji je određen da vrši nadzor nad obavljanjem
poverenih poslova državne uprave od strane imaoca javnog ovlašćenja može/ne
može da preuzme obavljanje poverenog posla pod uslovima određenim zakonom:

55 / 58

Kada je imaocima javnih ovlašćenja povereno da donose propise za
izvršavanje zakona, imalac javnog ovlašćenja je dužan da pre objavljivanja propisa
pribavi mišljenje o ustavnosti i zakonitosti tog propisa, a mišljenje se pribavlja
od:

56 / 58

Propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja, kad im je to povereno, moraju
da odgovaraju propisima koje donose organi državne uprave u pogledu:

57 / 58

O žalbama protiv prvostepenih rešenja imalaca javnih ovlašćenja (rešenja
donetih u vršenju poverenih poslova državne uprave) odlučuju:

58 / 58

Pravila o kancelarijskom poslovanju propisana za organe državne uprave
važe i za imaoce javnih ovlašćenja kada obavljaju poverene poslove državne uprave:

Your score is

The average score is 48%

0%

Oceni kviz i ostavi komentar.