Odnosi organa državne uprave sa Vladom

Šesta oblast! Kviz iz oblasti: Odnosi organa državne uprave sa Vladom, Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima i imaocima javnih ovlašćenja.

66

Šesta oblast!

Odnosi organa državne uprave sa Vladom

1 / 58

345. За рад органа државне управе одговара Народној скупштини:

2 / 58

346. Министри су за свој рад и за стање у области из делокруга министарства

3 / 58

Усмеравање и усклађивање рада органа државне управе и надзор над
њиховим радом је у надлежности:

4 / 58

Ако орган државне управе зехтева од Владе да заузме став о питању из
његовог делокруга, Влада:

5 / 58

Влада може закључком наложити органу државне управе да проучи неко
питање или предузме неки посао и да јој о томе:

6 / 58

Ради усмеравања појединих послова из делокруга више органа државне
управе, Влада може оснивати:

7 / 58

Министарства и посебне организације дужни су да сачине годишњи план рада
и доставе га Влади ради:

8 / 58

Министарства и посебне организације подносе једном годишње документ који
садржи опис стања у областима из њиховог делокруга, податке о извршавању закона,
других општих аката и закључака Владе и податке о предузетим мерама и њиховом
дејству. Тај документ је:

9 / 58

Годишњи планови рада и извештаји о раду органа државне управе у саставу
министарстава се:

10 / 58

Орган у саставу министарства пред Владом и Народном скупштином
представља:

11 / 58

Када два или више органа државне управе треба да одлуче споразумно о
неком акту или питању, па њихов споразум изостане, о спору између њих одлучује:

12 / 58

Када припреме нацрт закона, органи државне управе га достављају:

13 / 58

Министарства и посебне организације дужни су да Народној скупштини и
председнику Републике дају обавештења, објашњења и податке везане за њихове
надлежности, а то чине:

14 / 58

Руководилац органа државне управе је дужан да народном посланику пружи
обавештења и објашњења о питањима из надлежности органа, а која су:

15 / 58

Народна скупштина надзире рад органа државне управе:

16 / 58

Изузетно од правила да Народна скупштина надзире рад органа државне
управе преко надзора над радом Владе и чланова Владе, Народна скупштина врши
непосредан надзор над радом:

17 / 58

У оквиру надзора Народне скупштине над радом органа државне управе,
скупштински одбори могу разматрати извештаје о раду појединих органа државне
управе:

18 / 58

Народна скупштина може да изгласа неповерење министру и да га разреши.
Разрешење министра могуће је:

19 / 58

Неповерење министру Народна скупштина може да изгласа:

20 / 58

Поред разрешења и изгласавања неповерења, министру престаје мандат
констатовањем његове оставке, изгласавањем неповерења Влади, као и:

21 / 58

Државни службеник може бити одређен за:

22 / 58

Председник Републике, пошто саслуша мишљење представника изабраних
изборних листа, предлаже Народној скупштини:

23 / 58

Поред дужности органа државне управе да дају обавештења, објашњења и
податке везане за надлежности председника Републике, поједини од органа државне
управе дужни су и да обављају поједине послове у вези са остваривањем његових
функција и његовог положаја, а посебно:

24 / 58

Односи органа државне управе са судовима почивају на обавези првих да
поштују независност суда, као и на јасној подели надлежности, изведеној сагласно
начелу поделе власти. Ипак, постоји судска контрола законитости коначних управних
аката и, с тим у вези, право суда да:

25 / 58

Када у управном поступку орган управе мора да, пре одлучивања о управној
ствари, реши питање постојања кривичног дела, постојања брака или да утврди
родитељство, такво питање (тзв. претходно питање):

26 / 58

Орган државне управе може затражити да му суд достави списе потребне за
вођење управног поступка, а суд:

27 / 58

Ако орган државне управе не достави суду исправе којима располаже, а које су
потребне за вођење управног спора, то ће бити разлог за:

28 / 58

За узајамне односе судова и органа државне управе посебно су важни послови
правосудне управе, које обавља:

29 / 58

Ако дођу до сазнања о извршењу кривичног дела, органи државне управе су
дужни да поднесу кривичну пријаву:

30 / 58

Органи државне управе су дужни да јавном тужилаштву достављају списе и
обавештења која су му потребна за обављање његове функције:

31 / 58

Дужност предузимања радњи по налогу јавног тужилаштва у циљу откивања
кривичних дела, починилаца тих дела и њиховог хватања и прикупљања доказа има:

32 / 58

Јавни тужилац има право да улаже правна средства у управном поступку и
управном спору ради заштите уставности и законитости:

33 / 58

Функција Заштитника грађана је:

34 / 58

Препоруке Заштитника грађана за отклањање утврђених неправилности, орган
државне управе је дужан да спроведе и обавести га о спровођењу у року од:

35 / 58

Поводом утврђених неправилности, Заштитник грађана је овлашћен да:

36 / 58

Праваноснажни управни акт може се поништити, укинути или изменити на
препоруку Заштитника грађана:

37 / 58

У захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, тражилац информације
је дужан/није дужан да наведе разлог због којег тражи информацију:

38 / 58

Уколико орган државне управе не поступи по захтеву тражиоца информације
од јавног значаја у року од 15 дана, тражилац информације може да се обрати:

39 / 58

Ако одлучи да ускрати давање информације од јавног значаја и о томе
обавести тражиоца информације, орган државне управе је дужан да се позове на:

40 / 58

Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности донето поводом жалбе тражиоца информације представља:

41 / 58

Због неизвршења решења Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности могу се (одговорном лицу у органу државне управе)
изрећи:

42 / 58

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
има контролна овлашћења у области заштите података о личности, а та су овлашћења
утврђена законом о:

43 / 58

Органи државне управе могу покренути поступак за оцену уставности и
законитости општих правних аката пред Уставним судом:

44 / 58

Уставни суд врши контролу над радом органу државне управе:

45 / 58

Влада може пред Уставним судом покренути поступак за оцену уставности и
законитости одлуке аутономне покрајине:

46 / 58

Ако надлежно министарство сматра да општи акт донесен у делокругу
покрајине, општине или града није у складу са Уставом, законом, другим прописом или
општим актом Народне скупштине и Владе, дужно је да Влади предложи да донесе
решење о обустави од извршења општег акта (и на њему заснованих појединачних
аката), а Влада потом:

47 / 58

Статут аутономне покрајине доноси њена скупштина, уз претходну сагласност:

48 / 58

Ако покрајински орган не извршава општи акт донесен у покрајинском
делокругу, надлежно министарство је дужно да наложи том органу да предузме мере
за извршавање акта, затим да одреди да други покрајински орган извршава акт, па ако
и то изостане, надлежно министарство:

49 / 58

Ако сматра да је законом или другим општем актом Републике Србије или
општим актом општине и града повређено право на покрајинску аутономију, орган
одређен покрајинским статутом:

50 / 58

Против појединачних аката или радњи органа државне управе којима се
онемогућава вршење надлежности аутономне покрајине, орган одређен покрајинским
статутом:

51 / 58

Поред права обустављања од извршења општег акта општине и града за који
сматра да није сагласан Уставу или закону (и потом покретања поступка за оцењивање
његове уставности и законитости), Влада има и право да распусти скупштину општине и
града ако та скупштина:

52 / 58

Ако се појединачним актом или радњом државног или покрајинског органа
онемогућава вршење надлежности општине и града, орган одређен статутом општине
или града има право жалбе:

53 / 58

При вршењу надзора над радом покрајинских, општинских и градских органа у
вршењу поверених послова државне управе, органи државне управе имају:

54 / 58

Орган државне управе који је одређен да врши надзор над обављањем
поверених послова државне управе од стране имаоца јавног овлашћења може/не
може да преузме обављање повереног посла под условима одређеним законом:

55 / 58

Када је имаоцима јавних овлашћења поверено да доносе прописе за
извршавање закона, ималац јавног овлашћења је дужан да пре објављивања прописа
прибави мишљење о уставности и законитости тог прописа, а мишљење се прибавља
од:

56 / 58

Прописи које доносе имаоци јавних овлашћења, кад им је то поверено, морају
да одговарају прописима које доносе органи државне управе у погледу:

57 / 58

О жалбама против првостепених решења ималаца јавних овлашћења (решења
донетих у вршењу поверених послова државне управе) одлучују:

58 / 58

Правила о канцеларијском пословању прописана за органе државне управе
важе и за имаоце јавних овлашћења када обављају поверене послове државне управе:

Your score is

The average score is 46%

0%

Oceni kviz i ostavi komentar.