Oznaka: broj

AVOGADROV BROJ

Šta je AVOGADROV BROJ? Šta znači AVOGADROV BROJ?AVOGADROV BROJ se odnosi na hemijsoj konstanti vrednosti 6.022045×1023 i pokazuje broj atoma u gram-molekulu ili broj molekula u gram-molekulu proste supstance.  Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856), koji je, 1811. godine, prvi predložio da različiti gasovi koji zauzimaju iste zapremine a imaju iste […]

Brojevi

Brojevi 2.350,00Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada.Glavni brojevi mogu biti:osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…)zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…)brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica…Brojeve koristimo da označimo količinu nečega. Sastav brojeva:jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…)višečlani ( dvadeset tri, dvesta trideset petoro, četrdeset osmorica, pedeset […]