korespondencija ili korespodencija

Kako se piše korespondencija ili korespodencija?

Iako često čujemo u govoru korespodencija, ispravno je samo korespondecija.
Isto tako reći ćemo korespondent, a ne korespodent.

Termin korespondencija potiče od latinske reči correspondentia, a u značenju : dopisivanje, prepiska, pisanje pisama.

Primeri u rečenicama:

Postoje privatna i poslovna korespondencija.

Reci mi nešto o savremenoj poslovnoj koresponcenciji.

Govorio je nešto o korespondenciji novinara i to je izazvalo pravu zbrku.