bešuman ili bezšuman?

Kako se piše bešuman ili bezšuman?

Piše se bešuman.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev šuman dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezšuman) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog Š, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. Nastala je reč besšuman u kojoj je došlo do alternacije Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, pa je dentalno S, ispred palatalnog Š, prešlo u Š. Na kraju je u obliku beššuman izvršena treća alternacija, Gubljenje suglasnika, u kojoj je jedno Š ispalo i
nastao je oblik bešuman.

Primeri:

Bio je toliko brz, da je skoro bešumno pretrčao preko lišća.
Na putovanju mi je najlepše bilo dok smo bešumno plovili morem.
Kupio je novi automobil koji se, takoreći, bešumno kreće.
Dok smo bešumno klizali po ledu, vetar nam je duvao u leđa.