Oznaka: pravopis

Upola ili u pola

Kako se piše upola ili u pola?Piše se i jedno i drugo.Izraz u pola je predloško-padežna konstrukcija koja označava vreme ili tačno vreme polovine nečega. Na primer: “Dolazi u pola sata” ili “Sastanak je u pola devet”.Sa druge strane, izraz upola se koristi kao prilog i označava deljenje na pola, odnosno na polovinu. Na primer: […]

Pravopis na slovo A

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se piše:adhezija     athezijaalatki      alatciaflatoksin   alfatoksinambalaža   anbalažaamblem     anblemamfora      anforaangažman  anganžmanAntarktik     Antartikapsorpcija     absorpcijaArktik     Artikasfalt     asvaltAtlantski okean     Antlanski okeanatmosfera     atmosveraazbest     asbestOvo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj strani našeg sajta u polju pretraga. Kako se pravilno pišu […]

podkontrukcija ili potkonstrukcija

Kako se piše podkonstrukcija ili potkonstrukcija?Pravilno se piše potkonstrukcija.Ovde imamo primer primene pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti, u ovom slučaju obezvučavanje. Kada zvučni suglasnik d stoji ispred bezvučnog suglasnika k, onda d prelazi u svoj bezvučni par t.Primeri u rečenici:U našoj kompaniji, veoma povoljno možete dobiti i konstrukciju i potkonstrukciju, bez velike doplate.Za fasadne ograde […]

koji ili koi

Kako se piše koji ili koi?Pravilno se piše koji.Ova reč spada u grupu upitnih zamenica u srpskom jeziku i jedini pravilan oblik jeste koji.Zamenice spadaju u promenljivu grupu reči, pored imenica, prideva, glagola i brojeva.Primeri u rečenici:Koji proizvođač sireva je najpoznatiji u Francuskoj?Koji god put da izaberete, videćete nestvarne pejzaže usput.

bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar?Pravilno se piše barabar.Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, isto, ujednačeno itd.Karakterističan je za područje koje je u prošlosti bilo pod turskom vladavinom, pa ga zato u srpskom jeziku svrstavamo u turcizme.Moderne, mlađe generacije retko upotrebljavaju ovaj izraz, ali se među starijim stanovništvom može čuti, naročito […]

jamčiti ili jemčiti

Kako se piše jamčiti ili jemčiti?Pravopis priznaje oba ova oblika.Međutim, oblik jemčiti navodi kao običniji oblik. Sa ovim u vezi, koriste se i oblici jamac i jamstvo, kao i jemac i jemstvo. Primeri:Jemčim i tvrdim da ovo nije taj čovek!Jemčim da ćeš dobiti svoj novac nazad.Te agencije jemče apsolutnu sigurnost.

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi?Pravilno se piše u knjizi.Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u nekim oblicima slovo g menjamo slovom z. Ova promena reči u srpskom jeziku naziva se deklinacija.(šta) knjiga (nominativ) – (tiče se koga, čega) knjige (genitiv) – (dajem kome čemu) knjizi (dativ) – (vidim koga, šta) knjigu (akuzativ) […]

kinuo ili kihnuo

Kako se piše kinuo ili kihnuo?Pravilno se piše i jedno i drugo.Zanimljivo je da se na teritoriji Republike Srbije češće u govoru i pisanju zapaža oblik kijanje – kinuo, dok se na ijekavskom govornom području, koje obuhvata susedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, frekventnije koristi oblik kihnuti – kihnuo. Za koji god oblik […]

ZAGRADA ( )

Kada se koristi zagrada? Zašto se koriste zagrade ( )?Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje kao naknadno objašnjenje: Unicef (Međunarodni dečji fond Ujedinjenih nacija) pomaže deci ugroženoj ratom. Josif Pančić (1814-1888) spada u red najvećih svetskih botaničara.