Propisi u oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja integriteta

Peta oblast! Kviz pitanja iz oblasti: Propisi u oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja integriteta.

132

Peta oblast!

Propisi u oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja integriteta

Peta oblast! Kviz pitanja iz oblasti: Propisi u oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja integriteta.

1 / 36

309. Jedinica za upravljanje ljudskim resursima je, prema Kodeksu ponašanja
državnih službenika, dužna/nije dužna da državnog službenika pre stupanja na rad
upozna sa zakonskim ograničenjima i zabranama usmerenim ka sprečavanju sukoba
interesa:

2 / 36

310. Radi sprečavanja sukoba interesa, Zakon o državnim službenicima zabranjuje
državnim službenicima da prime poklon u vezi s vršenjem svojih poslova ili bilo
kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica. Od zabrane primanja poklona
izuzeti su:

3 / 36

311. Zabrana primanja poklona, drugih usluga i koristi za sebe ili druga lica
obuhvata i:

4 / 36

312. Definicija poklona u Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije obuhvata
stvar, pravo i uslugu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist za službenika ili
povezano lice, a u vezi je sa vršenjem poslova službenika. Iz ove definicije je,
radi provere Vašeg znanja, izostavljena vrsta poklona koji se može i najčešće
dobiti, a navedena je u definiciji na prvom mestu, a to je:

5 / 36

313. Povreda dužnosti, odnosno pravila u vezi sa zabranom primanja poklona,
drugih usluga i koristi kvalifikovana je u Zakonu o državnim službenicima kao:

6 / 36

314. Krug povezanih lica određen je u Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i
obuhvata: supružnike, krvne srodnike u pravoj liniji, srodnike u pobočnoj liniji do
drugog stepena, usvojitelja, usvojenika i svako drugo fizičko lice, kao i pravno lice,
koje se prema drugim osnovima i okolnostima može opravdano smatrati interesno
povezano sa funkcionerom, odnosno službenikom. Iz ove definicije su radi
provere Vašeg znanja izostavljeni, a u definiciji su izričito navedeni:

7 / 36

315. Protokolarni poklon su oni koji se primaju od strane države, njenih organa i
organizacija, međunarodnih organizacija i stranih pravnih lica prilikom
službenih poseta i u drugim sličnim prilikama. Da li se protokolarnim poklonom
može smatrati i poklon koji državni službenik primi od:

8 / 36

316. Ako vrednost primljenog protokolarnog poklona prelazi 5% prosečne
mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, takav poklon je državni
službenik dužan da preda:

9 / 36

317.Prigodni poklon manje vrednosti je onaj čija pojedinačna vrednost ne
prelazi:

10 / 36

318. Ako je državni službenik u nedoumici da li se ponuđeni poklon može
smatrati prigodnim poklonom manje vrednosti, on je prema Kodeksu ponašanja
državnih službenika, dužan da o tome zatraži mišljenje od:

11 / 36

319. Ako ipak primi prigodni poklon smatrajući da je on manje vrednosti, a
ispostavi se da se radi o poklonu čija vrednost prelazi propisanu gornju vrednost za
poklone manje vrednosti, državni službenik ne sme zadržati taj poklon. Takođe,
ista obaveza postoji za prigodne poklone manje vrednosti primljene u toku jedne
kalendarske godine, a čija ukupna vrednost prelazi:

12 / 36

320. Da li se može reći da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije toleriše
primanje poklona čija bi ukupna vrednost državnom službeniku legalno obezbedila
jednu prosečnu platu u toku godine?

13 / 36

321. Radi vođenja evidencije o primljenim poklonima, državni službenik je
dužan da o svakom primljenom poklonu radi vođenja evidencije obavesti:

14 / 36

322. Prema Kodeksu ponašanja državnih službenika, državni službenik je dužan
da ponuđeni poklon (koji nije manje vrednosti) ili ponuđenu drugu korist odbije,
preduzme radnje radi identifikacije lica i ako je moguće pronađe svedoke, kao i da
odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, o tome sačini službenu zabelešku i obavesti:

15 / 36

323. Državni službenik u obavljanju poslova može doći u posed informacija koje
bi mu mogle koristiti za sticanje pogodnosti u obavljanju svojih privatnih poslova
ili poslova s njim povezanih lica. Korišćenje takvih informacija u privatne svrhe
mu zabranjuje:

16 / 36

324. Državni službenik na izvršilačkom radnom mestu dužan je da u slučaju
interesa koji on ili s njime povezano lice može imati u vezi sa odlukom organa u
čijem donošenju učestvuje:

17 / 36

325. Na državne službenike na položaju primenjuju se sve odredbe Zakona o
Agenciji za borbu protiv korupcije (prijavljivanje imovine, sprečavanje sukoba
interesa i dr.) koje važe za nosioce javnih funkcija:

18 / 36

326. Organi državne uprave su dužni da Agenciji za borbu protiv korupciju, na
njen zahtev:

19 / 36

327. U cilju sprečavanja i otklanjanja mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije,
organi državne uprave su dužni da donose planove integriteta, u skladu sa:

20 / 36

328. Izveštaje o sprovođenju planova integriteta, organi državne uprave
dostavljaju:

21 / 36

329. U planu integriteta određuje se i lice odgovorno za izradu i sprovođenje
plana. To lice (državni službenik) je dužno/nije dužno da pohađa posebnu obuku koju
sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije:

22 / 36

330. U cilju prevencije korupcije sprovodi se obuka državnih službenika, a tu
obuku sprovodi:

23 / 36

331. Ako sumnja na postojanje korupcije u organu državne uprave, državni
službenik pismeno obaveštava o tome:

24 / 36

332. Zloupotreba obaveštavanja o sumnju u postojanje korupcije predstavlja:

25 / 36

333. Da li Zakon o zaštiti uzbunjivača pruža zaštitu državnom službeniku koji
ukazuje na kršenje propisa o sukobu interesa i sprečavanju korupcije:

26 / 36

334. Državni službenik može van radnog vremena da radi za drugog poslodavca
(dodatni rad), ako taj rad nije zabranjen zakonom ili drugim propisom, ne stvara
mogućnost sukoba interesa ili ne utiče na nepristrasnost njegovog rada. Pored
navedenih uslova, za dodatni rad potrebna je i:

27 / 36

335. Saglasnost rukovodioca organa za dodatni rad državnom službeniku nije
potrebna ako je u pitanju dodatni naučno-istraživački rad, objavljivanje autorskih
dela i rad u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima.
Međutim, rukovodilac može zabraniti i takava rad ako se njime:

28 / 36

336. O svom dodatanom naučno-istraživačkom radu, objavljivanju autorskih dela i
radu u kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskim i sličnim udruženjima,
državni službenik:

29 / 36

337. Da li je državni službenik dužan da obavesti rukovodioca organa o
objavljivanju komentara nekog propisa ili svog pisanog rada u zborniku radova sa
nekog stručnog savetovanja:

30 / 36

338. O dodatnom radu direktora organa u sastavu ministarstva, direktora i
zamenika direktora posebne organizacije odlučuje:

31 / 36

339. Državni službenik ne sme da osnuje privredno društvo, javnu službu, niti
da se bavi preduzetništvom:

32 / 36

340. Ako ima upravljačka prava u privrednom subjektu, državni službenik:

33 / 36

341. Podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava u privrednom subjektu i
dokaze o prenosu tih prava, državni službenik na izvršilačkom radnom mestu je
dužan dostaviti:

34 / 36

342. Podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava u privrednom subjektu i
dokaze o prenosu tih prava, državni službenik na položaju je dužan da dostavi:

35 / 36

343. Državni službenik ne sme biti:

36 / 36

344. Državni službenik može biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili
drugog organa upravljanja pravnog lica ako ga:

Your score is

0%