čak štaviše ili čak ili štaviše

Kako se piše čak štaviše ili čak ili štaviše?

“Čak” i “štaviše” su sinonimi i oba se koriste u značenju “još više” ili “još dodatno”. Međutim, upotreba reči “čak štaviše” predstavlja pleonazam, što znači da su obe reči suvišne i da bi bilo dovoljno koristiti samo jednu od njih.

Primeri korišćenja u rečenici:

On je čak i dalje zainteresovan za to. Ona je štaviše zabrinuta zbog toga.

Njihova ljubav je čak jača nego ikada.

Korišćenje pravilne reči, bez suvišne, će vam pomoći da vaš jezik bude čist i jasan, što će povećati vašu efikasnost u komunikaciji. Uviek je dobro paziti na upotrebu jezika kako biste izbegli nedoumice i nesporazume.

Poreklo reči “čak” može se povezati sa starijim verzijama staroslovenskog i starohrvatskog jezika, gde se “čak” koristilo u značenju “još”. Reč “štaviše” se može povezati sa staroslovenskim jezikom, gde je “što više” značilo “još više”.

Značenje pleonazma je pojava kada se koristi više reči nego što je potrebno, čime se stvara suvišnost. Upotreba “čak štaviše” se smatra pleonazmom jer obe reči imaju isto značenje, a jedna od njih je suvišna.

Zbog toga se preporučuje korišćenje samo jedne od ove dve reči, poput “čak” ili “štaviše”, da bi se izbegla pleonastična upotreba.