Prava i dužnosti državnih službenika

Četvrta oblast! Kviz iz oblasti: Prava i dužnosti državnih službenika.

125

Četvrta oblast!

Prava i dužnosti državnih službenika

Četvrta oblast! Kviz iz oblasti: Prava i dužnosti državnih službenika.

1 / 85

224. Državni službenici su svi koji rade u državnim organima, osim:

2 / 85

225. Nameštenik je lice čije se radno mesto u državnom organu sastoji od:

3 / 85

226. U organima državne uprave funkcioneri su:

4 / 85

227. Državni službenici u organima državne uprave su:

5 / 85

228. Poslodavac državnih službenika i nameštenika je Republika Srbija, a u
njeno ime prava i dužnosti poslodavca (uključujući i pravo odlučivanja o pravima i
dužnostima državnih službenika) vrši:

6 / 85

229. U službeničkom sistemu razlikuju se dve kategorije državnih službenika, i to:

7 / 85

230. Kategorija državnih službenika na položaju u ministarstvima obuhvata:

8 / 85

231. Kategorija državnih službenika na položaju u organima uprave u sastavu ministarstava obuhvata:

9 / 85

232. Kategorija državnih službenika na položaju u posebnim organizacijama
obuhvata:

10 / 85

233. Radna mesta državnih službenika na izvršilačkim mestima razvrstavaju se
po zvanjima. Za one sa završenim osnovnim akademskim studijama u obimu od
najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim
akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim
studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na
fakultetu zvanja su:

11 / 85

234. Zvanja državnih službenika sa završenim osnovnim akademskim studijama u
obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u
trajanju do tri godine su:

12 / 85

235. Zvanja državnih službenika sa srednjom školskom spremom su:

13 / 85

236. Pored državljanstva Republike Srbije, punoletstva i propisane školske
spreme, svi državni službenici moraju da ispunjavaju i sledeći opšti uslov:

14 / 85

237. U pogledu uslova za postavljenje na položaj za državne službenike zahtevaju
se:

15 / 85

238. Kao državni službenik ne može se zaposliti lice:

16 / 85

239. Osim u slučaju ponovnog postavljenja, položaji se popunjavaju po sprovedenom:

17 / 85

240. Izvršilačka radna mesta se popunjavaju:

18 / 85

241. Pripravnički staž u organima državne uprave traje:

19 / 85

242. Pripravnik se tokom pripravničkog staža nalazi na:

20 / 85

243. Probni rad je obavezan za sve:

21 / 85

244. Zakon o državnim službenicima utvrđuje određeni broj prava državnih službenika (članovi 12 do 17, kao i pojedine druge odredbe), a pored tih prava, državni službenici imaju i druga prava koja se utvrđuju:

22 / 85

245. Pojedina prava državnih službenika u određenim državnim organima mogu
se, zavisno od prirode njihovih poslova, urediti i drukčije (od uređenja u Zakonu o
državnim službenicima). Takvo uređenje se vrši:

23 / 85

246. Pravo na odgovarajuće uslove rada državnog službenika, pored prava na
uslove rada koji mu neće ugroziti život i zdravlje, na tehničke i druge uslove
potrebne za rad), uključuje i:

24 / 85

247. Ako državni službenik smatra da mu nije pružena potrebna zaštita njegove
bezbednosti na radu, on može:

25 / 85

248. Pravo na primanja državnog službenika obuhvata pravo na platu, naknade i
druga primanja prema zakonu koji uređuje plate državnih službenika. Plata se
određuje:

26 / 85

249. Državni službenik koji je neraspoređen ima tokom narednih 2 meseca pravo
na:

27 / 85

250. Pravo na odmore i odsustva obuhvata pravo na:

28 / 85

251. Dnevni odmor u trajanju od 30 minuta ne može se koristiti:

29 / 85

252. Nedeljni odmor traje:

30 / 85

253. Godišnji odmor iznosi:

31 / 85

254. Plaćena i neplaćena odsustva mogu se koristiti u slučajevima utvrđenim:

32 / 85

255. Državni službenici imaju pravo na članstvo u sindikatu, koje uključuje:

33 / 85

256. Državni službenici:

34 / 85

257. Državni službenik se, radi ostvarivanja i zaštite svojih prava:

35 / 85

258. Državni službenik ima pravo žalbe na rešenje kojim se odlučuje o njegovim
pravima i dužnostima, i to:

36 / 85

259. O žalbi na rešenje kojim se odlučuje o pravima i dužnostima državnih
službenika iz organa državne uprave odlučuje:

37 / 85

260. Protiv odluke Žalbene komisije Vlade, kao i kada ona ne odluči o žalbi
državnog službenika na rešenje kojim je odlučeno o njegovom pravu i dužnosti u
roku od 30 dana od dana prijema žalbe, državni službenik može da:

38 / 85

261. O pravima i dužnosti državnih službenika koji rukovode organom u sastavu
i posebnom organizacijom, a koje je postavila Vlada, odlučuje:

39 / 85

262. Državni službenik je dužan da izvrši usmeni nalog pretpostavljenog, s tim
što nalog može da „zadrži od izvršenja“ i to saopšti pretpostavljenom ako smatra:

40 / 85

263. Ako pretpostavljeni ponovi u pismenom obliku nalog koji je bio dao usmeno i
koji je državni službenik „zadržao od izvršenja“, državni službenik je dužan da:

41 / 85

264. Državni službenik je dužan da odbije izvršenje usmenog ili pismenog
naloga ako bi izvršenje naloga:

42 / 85

265. U slučaju odbijanja izvršenja naloga čije bi izvršenje predstavljalo
kažnjivo delo, državni službenik je dužan i da:

43 / 85

266. Državni službenik je dužan da prihvati drugo odgovarajuće radno mesto na
koje je privremeno ili trajno premešten u skladu sa zakonom, i to:

44 / 85

267. Trajni premeštaj državnog službenika na drugo odgovarajuće radno mesto
moguć je:

45 / 85

268. Privremeni premeštaj državnog službenika na drugo odgovarajuće radno mesto u istom organu (zbog zamene odsutnog službenika ili povećanog obima posla) traje:

46 / 85

269. Privremeni premeštaj državnog službenika na drugo odgovarajuće radno
mesto u drugi državni organ (zbog povećanog obima posla) traje najduže:

47 / 85

270. Uz poslove svog radnog mesta, državni službenik dužan je da, po pismenom
nalogu pretpostavljenog, radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta ako za
njih ispunjava uslove (zbog povećanog obima posla ili zamene odsutnog službenika), a
najduže:

48 / 85

271. Po pismenom nalogu pretpostavljenog, državni službenik je dužan da radi na radnom mestu nižem od svog u slučaju:

49 / 85

272. Državni službenik je dužan da radi u radnoj grupi u svom ili drugom
državnom organu:

50 / 85

273. Dužnost čuvanja službene ili druge tajne određene zakonom ili drugim
propisom obavezuje državnog službenika:

51 / 85

274. Nepoštovanje radnog vremena i propisanih pravila ponašanja u državnom
organu predstavlja:

52 / 85

275. Državni službenik je dužan da o razlozima sprečenosti za rad obavesti
neposredno pretpostavljenog u roku od:

53 / 85

276. U odnosima sa pretpostavljenim i drugim službenicima, državni službenik
je, prema Kodeksu ponašanja državnih službenika, dužan da obezbedi potrebnu
saradnju, da ne ometa proces rada, pospešuje profesionalne odnose i radnu
atmosferu, kao i da uvek postupa:

54 / 85

277. Državni službenik je dužan da bude prikladno i uredno odeven, a
neprikladnom odećom smatraju se naročito: neprimereno kratke suknje, bluze sa
velikim dekolteom ili tankim bretelama, izrazito kratke ili providne bluze,
kratke pantalone. Zbog neprikladnog odevanja može biti upozoren od strane
neposrednog rukovodioca, a zatim i:

55 / 85

278. Državni službenik sme da saopštava informacije do kojih je došao u obavljanju poslova:

56 / 85

279. Državni službenik je dužan da svojim ponašanjem čuva ugled organa, a ta se
obaveza odnosi na:

57 / 85

280. Merila radne uspešnosti državnog službenika su:

58 / 85

281. Rukovodilac organa, u saradnji sa rukovodiocem uže unutrašnje jedinice za
koju se utvrđuju ciljevi, odnosno samostalnim izvršiocem utvrđuje:

59 / 85

282. Radna uspešnost državnog službenika redovno se vrednuje jednom godišnje
za period:

60 / 85

283. Državni službenik na položaju može napredovati:

61 / 85

284. Stručno usavršavanje državnih službenika zasniva se na programima obuke,
koji obuhvataju opšti program obuke (za sve državne službenike), posebne programe
obuke (za državne službenike pojedinih organa) i, kao treću vrstu, program:

62 / 85

285. Opšti program obuke državnih službenika obuhvata uvodni program obuke i
program kontinuiranog stručnog usavršavanja. Uvodni program obuke je namenjen
stručnom osposobljavanju:

63 / 85

286. Kao stručna lica – realizatori programa stručnog osposobljavanja učestvuju:

64 / 85

287. Program obuke rukovodilaca priprema, sprovodi i razvija:

65 / 85

288. Pored državnog stručnog ispita, zakonom se može predvideti obaveza polaganja posebnog stručnog ispita, a taj ispit se može predvideti za radna mesta službenika:

66 / 85

289. Pored pripravnika koji je primljen na osnovu javnog konkursa u radni odnos,
zakon poznaje i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica po programu za
pripravnike na osnovu ugovora, a sa tim licima se zaključuje:

67 / 85

290. Nekada personalni poslovi, zatim kadrovski poslovi, a danas:

68 / 85

291. Državni službenik može odgovarati krivično, prekršajno, za povrede
radnih dužnosti i materijalno (za štetu). Odgovornost za povrede radnih dužnosti
je:

69 / 85

292. Povrede radnih dužnosti zbog kojih se može disciplinski odgovarati propisane su:

70 / 85

293. Povrede radnih dužnosti mogu biti lakše i:

71 / 85

294. Ako u organu nije obrazovana disciplinska komisija, disciplinski postupak
protiv državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu pokreće, vodi i donosi
odluku:

72 / 85

295. Državni službenik ima/nema pravo da se na usmenoj raspravi u
disciplinskom postupku brani preko zastupnika:

73 / 85

296. Za teže povrede radnih dužnosti može se, pored drugih kazni, izreći i kazna:

74 / 85

297. Pošto je pokrenut disciplinski postupak, državni službenik može, pod
određenim uslovima, biti do okončanja tog postupka:

75 / 85

298. Ako državni službenik na radu ili u vezi s radom prouzrokuje štetu trećem
licu svojim nezakonitim ili nepravilnim radom, za štetu će odgovarati:

76 / 85

299. Za štetu koju trećim licima prouzrokuju svojim nezakonitim ili
nepravilnim radom imaoci javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne
uprave odgovara:

77 / 85

300. Pošto Republika Srbija nadoknadi štetu koju je državni službenik
prouzrokovao trećem licu, ona ima pravo da:

78 / 85

301. Državni službenik je odgovoran za štetu koju na radu ili u vezi s radom
prouzrokuje državnom organu, ako je štetu prouzrokovao:

79 / 85

302. Državni službenik može da se oslobodi odgovornosti za štetu koju je
prouzrokovao izvršenjem naloga pretpostavljenog, pod uslovom da je:

80 / 85

303. U slučaju prestanka radnog odnosa državnom službeniku po sili zakona po
osnovu proteka dva meseca od kada je postao neraspoređen, za prestanak radnog
odnosa potrebno je:

81 / 85

304. Ako se izmenama pravilnika neka radna mesta ukinu ili smanji broj
službenika, a državni službenik se ne saglasi sa premeštajem na niže radno mesto
koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, i za koje ispunjava ostale uslove za rad,
odnosno poseduje kompetencije, takvi državni službenici:

82 / 85

305. Ako se ukine organ državne uprave a njegov delokrug ne preuzme drugi organ, državni službenici koji su radili u ukinutom organu:

83 / 85

306. Nameštenik zasniva radni odnos:

84 / 85

307. Kada usled promene unutrašnjeg uređenja organa nema radnih mesta na koje
nameštenik može biti premešten ili raspoređen, nameštenik:

85 / 85

308. Nameštenik ima pravo na platu, naknade i druga primanja prema:

Your score is

The average score is 44%

0%