Oznaka: brojevi

dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše dva kilometra ili dva kilometara?Pravilno se piše dva kilometra.U ovim slučajevima upotrebljavamo staru dvojinu. Tako se pišu i ostali oblici sa brojem dva na kraju kao i složeni brojevi. Sezdeset tri kilometra, sedamdeset tri kilometra, osamdeset tri kilometra. Devedeset dva klilometra, osamdeset dva kilometra.

01. maj ili 1. maj

Kako se piše maj ili 1. maji? Kako se kaže prvi maj ili 1. maj?Pravilno je i jedno i drugo. Mada po pravopisu nije preporučljivo dodavanje nule ispred jednocifrenih brojeva.Možete dodati i nulu ako se radi o stručnom jeziku ili je u pitanju poslovna korespodencija.

Brojevi

Brojevi 2.350,00Zarez je znak koji odvaja decimalni deo od celog, tačka se može koristiti za odvajanje hiljada.Glavni brojevi mogu biti:osnovni (dva, pet, sedam, petnaest, devetnaest, trideset…)zbirni (dvoje, troje, petoro, jedanaestoro, dvadesetoro…)brojne imenice na -ica (dvojica, trojica, šestorica, trinaestorica…Brojeve koristimo da označimo količinu nečega. Sastav brojeva:jednočlani (dva , troje, sedmorica, treci, devetsto…)višečlani ( dvadeset tri, dvesta trideset petoro, četrdeset osmorica, pedeset […]