Frustracija

Šta je Frustracija?

Frustracija je emotivno stanje koje se javlja kada se subjektu ne pruži mogućnost da postigne cilj ili da zadovolji potrebu. Ovo stanje može biti rezultat spoljašnjih prepreka koje onemogućavaju ostvarenje cilja, ali i unutrašnjih ograničenja, kao što su neadekvatne kognitivne ili emocionalne sposobnosti. Frustracija može dovesti do različitih ponašanja, od pasivnog odbacivanja cilja do agresivnog ponašanja, kao i do razvoja mentalnih poremećaja. Upravljanje frustracijom je važan deo emocionalnog zdravlja i razvoja ličnosti.

Frustracija je osećanje nezadovoljstva koje se pojavljuje kada se subjekt suoči sa preprekom koja mu onemogućava da ostvari želju. Ova osećanja mogu biti rezultat spoljašnjih faktora ili unutrašnjih ograničenja. Ona može dovesti do različitih reakcija kao što su bes, ljutnja, očaj ili apatija. Frustracija može takođe uticati na subjektovu motivaciju i radna performansa. Prepoznavanje i adresiranje ovog osećanja je važno za emotivno zdravlje i mentalno blagostanje.