bajki ili bajci?

Kako se piše bajki ili bajci?

Piše se i jedno i drugo, u zavisnosti od značenja, tj. padeža.
Bajci se piše u dativu i lokativu jednine. Izvršena je glasovna alternacija sibilarizacija, te je velarno K prešlo u palatalno C.
Bajki se piše u genitivu množine, u kojem ne dolazi do sibilarizacije. U ovom padežu dozvoljeni su i oblici bajka, bajaka.

Primeri:

U svakoj bajci se sve završi srećno.
O toj bajci si mi pričala kad sam bila mala.
Svi likovi u bajci su realistično opisani.
Od bajki, najdraža mi je Uspavana lepotica.
Knjiga je bila puna srpskih bajki.