Oznaka: zgurati

zgurati ili sgurati

Kako se piše zgurati ili sgurati?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo zgurati. Zgurati znači smaknuti nekoga s nečega, oterati, ugurati, sabiti nešto.Prema načinu tvorbe, ovaj glagol nastao je prefiksacijom s + gurati. Pošto je suglasnik s bezvučan, a suglasnik g zvučan, mora doći do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da će suglasnik […]