Koncesija

Šta znači Koncesija?

Koncesija (lat. concedere — ustupiti, dozvoliti, prepustiti) predstavlja dozvolu javne vlasti koja se daje pravnim ili fizičkim licima, domaćim ili inostranim, za obavljanje određene delatnosti po unapred propisanim uslovima. Koncesija je regulisana zakonom o koncesiji.

Koncesija predstavlja pravni posao koji se ostvaruje između davaoca koncesije – koncedenta, i primaoca koncesije – koncesionara, sa ciljem ostvarivanja većeg stepena efikasnosti u eksploataciji predmeta ugovora o koncesiji. On je dvojak i odnosi se na iskorišćavanje prirodnih bogatstava, odnosno dobara u opštoj upotrebi, ili delatnosti javnih službi,a realizuje se zaključivanjem Ugovora o koncesiji.