Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS.
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja – 25minuta

1061

Dobrodošli u završni kviz znanja!

Vaše vreme je isteklo.


Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja - 25minuta

1 / 25

344. Državni službenik može biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili
drugog organa upravljanja pravnog lica ako ga:

2 / 25

206. Ako stranka ne zna jezik postupka, mora joj se dozvoliti da koristi svoj jezik u
postupku (član 199. Ustava), a organ državne uprave će:

3 / 25

20. Pre stupanja na snagu, zakoni se moraju objaviti:

4 / 25

32. Najniži sud opšte nadležnosti u Republici Srbiji jeste:

5 / 25

172. Načelo samostalnosti organa državne uprave u odnosu na rad državnih
službenika znači da:

6 / 25

338. O dodatnom radu direktora organa u sastavu ministarstva, direktora i
zamenika direktora posebne organizacije odlučuje:

7 / 25

191. Nepristrasno postupanje organa državne uprave i državnih službenika znači:

8 / 25

102. Poslovi izrade analiza, izveštaja i informacija i slični poslovi organa
državne uprave spadaju u

9 / 25

71. Privatizacija znači:

10 / 25

U okviru nadzora Narodne skupštine nad radom organa državne uprave,
skupštinski odbori mogu razmatrati izveštaje o radu pojedinih organa državne
uprave:

11 / 25

302. Državni službenik može da se oslobodi odgovornosti za štetu koju je
prouzrokovao izvršenjem naloga pretpostavljenog, pod uslovom da je:

12 / 25

187. Zakon o opštem upravnom postupku detaljnije razrađuje elemente načela
srazmernosti (član 6), pa će postojati povreda tog načela i kada upravni organ:

13 / 25

134. U organu u sastavu ministarstva može biti jedan ili više pomoćnika
direktora. Da li u organu u sastavu postoji i zamenik direktora?

14 / 25

257. Državni službenik se, radi ostvarivanja i zaštite svojih prava:

15 / 25

279. Državni službenik je dužan da svojim ponašanjem čuva ugled organa, a ta se
obaveza odnosi na:

16 / 25

Predsednik Republike, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih
izbornih lista, predlaže Narodnoj skupštini:

17 / 25

317.Prigodni poklon manje vrednosti je onaj čija pojedinačna vrednost ne
prelazi:

18 / 25

29. Pred organima uprave mogu da samostalno preduzimaju procesne radnje lica koja:

19 / 25

Ako nadležno ministarstvo smatra da opšti akt donesen u delokrugu
pokrajine, opštine ili grada nije u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisom ili
opštim aktom Narodne skupštine i Vlade, dužno je da Vladi predloži da donese
rešenje o obustavi od izvršenja opšteg akta (i na njemu zasnovanih pojedinačnih
akata), a Vlada potom:

20 / 25

86.Protiv prvostepenog rešenja organa državne uprave ili drugog organa uprave stranka može izjaviti žalbu (osim kada je žalba izričito isključena), a o žalbi će tada rešavati:

21 / 25

209. Načelo o pravnosnažnosti upravnog akta (rešenja) znači da je to:

22 / 25

265. U slučaju odbijanja izvršenja naloga čije bi izvršenje predstavljalo
kažnjivo delo, državni službenik je dužan i da:

23 / 25

81. Radi izvršavanja zakona organi državne uprave mogu, kada su zakonom izričito
ovlašćeni, da donose propise za izvršavanje zakona, i to:

24 / 25

Izuzetno od pravila da Narodna skupština nadzire rad organa državne
uprave preko nadzora nad radom Vlade i članova Vlade, Narodna skupština vrši
neposredan nadzor nad radom:

25 / 25

342. Podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava u privrednom subjektu i
dokaze o prenosu tih prava, državni službenik na položaju je dužan da dostavi:

Your score is

The average score is 66%

0%

Molimo Vas ostavite komentar i ocenu kviza