Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS.
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja – 25minuta

694

Dobrodošli u završni kviz znanja!

Vaše vreme je isteklo.


Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja - 25minuta

1 / 25

327. У циљу спречавања и отклањања могућности за настанак и развој корупције,
органи државне управе су дужни да доносе планове интегритета, у складу са:

2 / 25

191. Непристрасно поступање органа државне управе и државних службеника значи:

3 / 25

256. Државни службеници:

4 / 25

Ако орган државне управе не достави суду исправе којима располаже, а које су
потребне за вођење управног спора, то ће бити разлог за:

5 / 25

2. Мирослављево јеванђеље је рукопис који потиче из ког века?

6 / 25

126. Министре именује и разрешава:

7 / 25

280. Мерила радне успешности државног службеника су:

8 / 25

47. Републику Србију представља у земљи и иностранству:

9 / 25

261. О правима и дужности државних службеника који руководе органом у саставу
и посебном организацијом, а које је поставила Влада, одлучује:

10 / 25

Орган у саставу министарства пред Владом и Народном скупштином
представља:

11 / 25

200. У циљу једнаке заштите права свих странака, у основним начелима Закона о
општем управном поступку управни органи су обавезани да пружају помоћ странкама,
тј. да их поуче о правима која им припадају и последицама појединих радњи и
пропуштања која би могла бити на штету тих права. Та се обавеза односи на:

12 / 25

7.Народна скупштина је у Србији по први пут постала законодавно тело (добила власт
доношења закона) на основу:

13 / 25

344. Државни службеник може бити члан управног одбора, надзорног одбора или
другог органа управљања правног лица ако га:

14 / 25

232. Категорија државних службеника на положају у посебним организацијама
обухвата:

15 / 25

196. У односу на државне службенике, начело политичке неутралности им
забрањује:

16 / 25

206. Ако странка не зна језик поступка, мора јој се дозволити да користи свој језик у
поступку (члан 199. Устава), а орган државне управе ће:

17 / 25

93. Примери јавних исправа су:

18 / 25

145. За заштиту имовинских права и интереса Републике Србије и, с тим у вези, за
заступање органа државне управе надлежно је:

19 / 25

341. Податке о лицу на које је пренео управљачка права у привредном субјекту и
доказе о преносу тих права, државни службеник на извршилачком радном месту је
дужан доставити:

20 / 25

Председник Републике, пошто саслуша мишљење представника изабраних
изборних листа, предлаже Народној скупштини:

21 / 25

62. Тврдња, односно исказ који се не доказује, јер се узима као тачан, назива се:

22 / 25

171. Из начела самосталности органа државне управе произлази да они приликом
поступања у управним стварима:

23 / 25

102. Послови израде анализа, извештаја и информација и слични послови органа
државне управе спадају у

24 / 25

Због неизвршења решења Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности могу се (одговорном лицу у органу државне управе)
изрећи:

25 / 25

335. Сагласност руководиоца органа за додатни рад државном службенику није
потребна ако је у питању додатни научно-истраживачки рад, објављивање ауторских
дела и рад у културно-уметничким, хуманитарним, спортским и сличним удружењима.
Међутим, руководилац може забранити и такава рад ако се њиме:

Your score is

The average score is 61%

0%

Молимо Вас оставите коментар и оцену квиза