Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS.
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja – 25minuta

701

Dobrodošli u završni kviz znanja!

Vaše vreme je isteklo.


Kompetencije završni test

Opste funkcionalne kompetencije rad i organizacija državnih organa u RS

Proveri svoje celokupno znanje .

Rad i organizacija državnih organa u RS
Proverite da li ste savladali sva pitanja. Ovakav test Vas očekuje: 25 pitanja - 25minuta

1 / 25

202. Zakon o državnoj upravi poznaje načelo delotvornosti u ostvarivanju prava
stranaka, prema kome su organi državne uprave dužni da strankama omoguće:

2 / 25

4. Srednjovekovna Srbija je konačno potpala pod tursku vlast 1459. godine. Poslednji
srpski vladar, čija je prestonica bila u Smederevu, bio je:

3 / 25

Državni službenik može biti određen za:

4 / 25

337. Da li je državni službenik dužan da obavesti rukovodioca organa o
objavljivanju komentara nekog propisa ili svog pisanog rada u zborniku radova sa
nekog stručnog savetovanja:

5 / 25

81. Radi izvršavanja zakona organi državne uprave mogu, kada su zakonom izričito
ovlašćeni, da donose propise za izvršavanje zakona, i to:

6 / 25

296. Za teže povrede radnih dužnosti može se, pored drugih kazni, izreći i kazna:

7 / 25

260. Protiv odluke Žalbene komisije Vlade, kao i kada ona ne odluči o žalbi
državnog službenika na rešenje kojim je odlučeno o njegovom pravu i dužnosti u
roku od 30 dana od dana prijema žalbe, državni službenik može da:

8 / 25

139. Broj upravnih okruga u Republici Srbiji iznosi:

9 / 25

316. Ako vrednost primljenog protokolarnog poklona prelazi 5% prosečne
mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, takav poklon je državni
službenik dužan da preda:

10 / 25

17. Republika Srbija je u važećem Ustavu definisana kao:

11 / 25

Ako odluči da uskrati davanje informacije od javnog značaja i o tome
obavesti tražioca informacije, organ državne uprave je dužan da se pozove na:

12 / 25

174. Načelo zakonitosti uprave (član 198. Ustava) obavezuje sve državne organe,
imaoce javnih ovlašćenja, pokrajinske, opštinske i gradske organe da:

13 / 25

280. Merila radne uspešnosti državnog službenika su:

14 / 25

95. Inspekcijski nadzor obavlja se:

15 / 25

64. Najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija Matica srpska nalazi se u:

16 / 25

213. Pravo pristupa podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija
kojima su poverena javna ovlašćenja ostvaruje se u skladu sa zakonom, a to pravo je:

17 / 25

257. Državni službenik se, radi ostvarivanja i zaštite svojih prava:

18 / 25

Pored razrešenja i izglasavanja nepoverenja, ministru prestaje mandat
konstatovanjem njegove ostavke, izglasavanjem nepoverenja Vladi, kao i:

19 / 25

128. Pojam „rukovodilac organa državne uprave“ odnosi se na:

20 / 25

333. Da li Zakon o zaštiti uzbunjivača pruža zaštitu državnom službeniku koji
ukazuje na kršenje propisa o sukobu interesa i sprečavanju korupcije:

21 / 25

198. Ustav jemči svima jednaku zaštitu prava pred sudovima i drugim državnim
organima, imaocima javnih ovlašćenja i pokrajinskim, opštinskim i gradskim
organima. Povreda ovog načela predstavljala bi istovremeno povredu jednakosti
ljudi pred Ustavom i zakonom i, time, akt diskriminacije, a može se učiniti:

22 / 25

Pravila o kancelarijskom poslovanju propisana za organe državne uprave
važe i za imaoce javnih ovlašćenja kada obavljaju poverene poslove državne uprave:

23 / 25

344. Državni službenik može biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili
drugog organa upravljanja pravnog lica ako ga:

24 / 25

205. U vezi sa načelom zaštite prava stranaka, Zakon o opštem upravnom postupku
obavezuje organ koji vodi postupak da stranki pruži priliku da se izjasni o
činjenicama koje su od značaja za odlučivanje u postupku. Od ovog načela može se
odstupiti samo kada:

25 / 25

49. Spoljnu i unutrašnju politiku Republike Srbije utvrđuje i vodi:

Your score is

The average score is 55%

0%

Molimo Vas ostavite komentar i ocenu kviza