natpritisak ili nadpritisak

Kako se piše natpritisak ili nadpritisak?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpritisak.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a d zvučan (nad- + -pritisak), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natprirodno itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Minobacači prave natpritisak barutnih gasova pri opaljenju.

Nisam mogao da nađem merač potpritiska pumpe za gorivo.