Je l’ ili jer

Kako se piše je l’ ili jer?

Ovo je jedna od najčešćih zabluda. Pre svega, treba naglasiti da ova dva oblika nisu sinonimi niti reči iste vrste.

Jer je veznik. Koristi se u uzročnim zavisnim rečenicama, kojima se objašnjava uzrok neke radnje ili stanja.

Oblik je l’  je sastavlјen od 3. lica jednine prezenta pomoćnog glagola jesam i skraćeni oblik rečce li. Koristimo u značenju da li. Dakle, prilikom postavlјanja pitanja.

Primeri:

Je l’ imate neke novosti u vezi sa polaganjem ispita?

Je l’ ste znali da su Marko i Milan rođena braća?

Đaci su izlazili zadovolјno iz sale, jer su dobro uradili prijemni ispit.