hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući?

Pravilno je hrčući

Ovaj glagolski oblik se naziva glagolski prilog sadašnji. On se gradi tako što na neki glagol u prezentu 3. lica množine dodamo nastavak –ći. Ako uzmemo ovaj primer, 3. lice množine prezenta glagola hrkati je hrču i kada dodamo nastavak –ći, dobijamo hrčući. 

Primer: glagolski prilog sadašnji od glagola plakati je plačući, a ne plakajući (3. l. mn. plaču– + –ći > plačući