Oznaka: hrkati

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući? Pravilno je hrčući.  Ovaj glagolski oblik se naziva glagolski prilog sadašnji. On se gradi tako što na neki glagol u prezentu 3. lica množine dodamo nastavak –ći. Ako uzmemo ovaj primer, 3. lice množine prezenta glagola hrkati je hrču i kada dodamo nastavak –ći, dobijamo hrčući.  Primer: glagolski prilog sadašnji […]