Oznaka: hrkati

hrčući ili hrkajući

Kako se piše hrčući ili hrkajući?Pravilno je hrčući. Ovaj glagolski oblik se naziva glagolski prilog sadašnji. On se gradi tako što na neki glagol u prezentu 3. lica množine dodamo nastavak –ći. Ako uzmemo ovaj primer, 3. lice množine prezenta glagola hrkati je hrču i kada dodamo nastavak –ći, dobijamo hrčući. Primer: glagolski prilog sadašnji od glagola plakati […]