Oznaka: hoću-neću

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću? Prema srpskom pravopisu pravilno je hoću-neću. Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. povuci-potegni, imao-nemao, rekla-kazala… Hoću-neću predstavlja i naziv korovske biljke (Capsella bursa-pastoris). Primeri u rečenicama: Ne volim kad je sve tako hoću-neću. Povuci-potegni […]

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću? Piše se hoću-neću.  Sa crticom se uvek pišu udvajanja glagolskih oblika, bilo u bliskom ili suprotstavlјenom značenju: rekla-kazala, povuci-potegni.  Međutim, ako su u pitanju višečlane sastavnice, umesto crtice preba pisati crtu s belinama: hteo – ne hteo, drž – ne daj, idi mi – dođi mi.