Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni

Kako se piše Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Njutnovi zakoni.

Ukoliko se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov/-ev/-in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim slovom, na primer: Ahilova peta, Sizifov posao, Tesline struje, Pančićeva omorika, ali vuk-daničićevska akcentuacija.

Međutim, pridevi izvedeni sufiksima -ski, -čki, -ški, -ni, -nji i sl. pišu se malim slovima, kao npr. vuk–daničićevska akcentuacija, ali Vuk–Daničićeva (kad sufiks nije -ski) i to uvek s crtom (–), a ne s crticom (-).

Primeri u rečenicama:

Da li si spremio Njutnove zakone?

Njutnovi zakoni su jako korisni za fiziku.