natkriti ili nadkriti

Kako se piše natkriti ili nadkriti?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natkriti.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas k bezvučan, a d zvučan (nad- + -kriti), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natkolenica itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Majstori su juče natrkili krov.

Sutra će majstori raditi natkrivanje terase.