narudžbenica ili naručbenica

Kako se piše narudžbenica ili naručbenica?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše narudžbenica.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a b zvučan (naruč- + -benica), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas č preći u svoj parnjak dž. Takvi su i primeri: srpski, vrapčić, udžbenik itd.
Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Imamo dosta narudžbenica?

Da li je stigla još neka narudžbenica?