Oznaka: hajci

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Imenica hajka kada je u dativu i lokativu može glasiti hajci, pri čemu izvršena sibilarizacija (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i).PadežjedninamnožinaNominativhajkahajkeGenitivhajkehajkiDativhajci / hajkihajkamaAkuzativhajkuhajkeLokativhajci / hajkihajkamaVokativhajkohajkeInstrumentalhajkomhajkamaPrimeri u rečenicama:Oni su se priključili hajci.Da li su učestvovali u hajki?Hej, on govori o […]

hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki?Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.  Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (hajci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (hajki). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci […]