bezvučan ili bezzvučan

Kako se piše bezvučan ili bezzvučan?

Piše se bezvučan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu zvučan dodat je prefiks – bez. U nastaloj reči (bezzvučan) stvorene su geminate (zz), te je došlo do gubljenja suglasnika, u kom su dva ista glasa svedena na jedan.

Primeri u rečenici:

U engleskom jeziku postoji pravilo da je svaki jak konsonant bezvučan.

U srpskom jeziku postoji sedam zvučnih i deset bezvučnih glasova.

Jednačenje suglasnika po zvučnosti je alternacija u kojoj zvučni glasovi prelaze u bezvučne ili bezvučni u zvučne.

Pri izgovoru bezvučnih glasova, glasne žice ne trepere