pijanci ili pijanki

Kako se piše pijanci ili pijanki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pijanci, dok u genitivu množine pravilno je pijanki.

U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.

Padežjedninamnožina
Nominativpijankapijanke
Genitivpijankepijanki
Dativpijancipijankama
Akuzativpijankupijanke
Lokativpijancipijankama
Vokativpijankopijanke
Instrumentalpijankompijankama

Primeri u rečenicama:

Priključili smo se pijanci.

Da li si bio na pijanci?

Ah, od pijanki nemaš neku korist!