fonem ili fonema

Kako se piše fonem ili fonema?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se koriste u srpskom jeziku.

Reč je grčkog porekla (phonema znači glas).

Fonem je najmanja govorna jedinica kojom se jedna reč razlikuje od neke druge, slične reči, kao što je, na primer, glas r u reči kora koji tu reč razlikuje od reči kosa ili kola.

Primeri u rečenicama:

Fonologija je grana lingvistike koja proučava foneme.

Šta je fonem?

Da li znaš da navedeš primer za fonem?