natčovek ili nadčovek

Kako se piše natčovek ili nadčovek?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natčovek.

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas č bezvučan, a d zvučan (nad- + -čovek), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i primeri: natčulan, natčovečanski itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Primeri u rečenicama:

Izgleda mi kao neki natčovek.

Ovo može izdržati samo natčovek.