Oznaka: Lorencova sila

LORENCOVA SILA

Šta je LORENCOVA SILA? Šta znači LORENCOVA SILA?Lorencova sila je kombinacija sila kojima elektromagnetsko polje deluje na naelektrisanu česticu u pokretu. Ima dve komponente, električnu koja je proporcionalna Električno polje, E, i naelektrisanju čestice q, i magnetnu, koja pored naelektrisanja čestice i magnetne idukcije polja, B, zavisi još i od brzine čestice, v -brzina. Zbog vektorskog karaktera sila i polja Lorencova sila se najlakše izražava vektorskom Lorencovom jednačinom:

INDUKOVATI

Šta je Elektromagnetna indukcija? Šta znači Indukovati?Indukovati – Zaključivati – Zaključiti U fizici indukovati predstavlja pojavu kada zatvorenom provodniku izazovemo električnom strujom, kretanjem u blizini magneta (magnetnu indukciju), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje.Elektromagnetna indukcija je pojava kada se u zavoju provodničke žice stvara električni napon (elektromotorna sila) […]