INDUKOVATI

Šta je Elektromagnetna indukcija? Šta znači Indukovati?

Indukovati  Zaključivati – Zaključiti
U fizici indukovati predstavlja pojavu kada zatvorenom provodniku izazovemo električnom strujom, kretanjem u blizini magneta (magnetnu indukciju), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje.

Elektromagnetna indukcija je pojava kada se u zavoju provodničke žice stvara električni napon (elektromotorna sila) ako se menja magnetski tok što ga zavoj obuhvata.

U tehnici se na elektromagnetnoj indukciji zasniva rad transformatora i generatora električne struje. Elektromagnetna indukcija se u većini slučajeva može objasniti delovanjem Lorencove sile (Lorencova sila) na nositelje električnog naboja. Pri tome deluje električno polje nastalo promenom gustine magnetnog toka po vremenu nezavisno od kretanja.