adsorpcija

Šta je adsorpcija? Šta znači adsorpcija?

Adsorpcija – nastaje od latinske reči adsorptio – predstavlja akumulaciju tečnog ili gasnog rastvora na poviršini čvrstog materijala retko tečnosti. U procesu kom formiraju takozvani adsorbat – molekularni ili atomski film.

Adsorbenti su materijali u formi praha.