Poslovi i organizacija državne uprave

Druga oblast! Kviz iz oblasti: Poslovi i organizacija državne uprave.

53

Druga oblast!

Poslovi i organizacija državne uprave

Druga oblast! Kviz iz oblasti: Poslovi i organizacija državne uprave.

1 / 90

79. Врсте послова државне управе (седам група послова) одређене су у:

2 / 90

80. Када два или више органа државне управе сматрају да су надлежни за исти конкретан
посао (на пример, за издавање неке дозволе) или да ни један од њих није надлежан,
постојаће сукоб надлежности. Тај сукоб решава:

3 / 90

81. Ради извршавања закона органи државне управе могу, када су законом изричито
овлашћени, да доносе прописе за извршавање закона, и то:

4 / 90

82. Прописе за извршавање закона могу да доносе:?

5 / 90

Прописи за извршавање закона које доносе органи државне управе потпадају под
контролу уставности и законитости, коју врши:

6 / 90

У извршавању закона, других прописа и општих аката органи државне управе решавају у управним стварима тако што доносе појединачне правне акте којима одлучују о правима, обавезама и правним интересима странака. Општи назив за те акте је управни акти или:

7 / 90

85. Органи државне управе решавају у управним стварима по правилима:

8 / 90

86.Против првостепеног решења органа државне управе или другог органа управе странка може изјавити жалбу (осим када је жалба изричито искључена), а о жалби ће тада решавати:

9 / 90

87. Странка која није задовољна решењем донетим по њеној жалби може:

10 / 90

88. Када орган управе не донесе никакво решење у законском року или о њему не
обавести странку, а поступак је покренут захтевом странке, та ситуација се назива:

11 / 90

89. Уговори које органи државне управе, када је то предвиђено законом, закључују са
приватним лицима (странкама), називају се:

12 / 90

90. У извршавању закона, других прописа и општих аката органи државне управе
предузимају и одређене материјалне акте, односно врше управне радње (без
доношења управних аката), какве су документовање, примање изјава, пружање
информација и друге, а међу њима су и радње непосредне физичке принуде. Ове
последње могу да предузимају само органи који су законом овлашћени, а посебно:

13 / 90

91. Евиденције о личним стањима грађана и друге збирке података прописане законом
које води органи управе и други овлашћени субјекти називају се:

14 / 90

92. На основу података из јавних евиденција, органи управе и други овлашћени субјекти
издају:

15 / 90

93. Примери јавних исправа су:

16 / 90

94. За обављање инспекцијског надзора у органима државне управе постоји:

17 / 90

95. Инспекцијски надзор обавља се:

18 / 90

96. Када у вршењу инспекцијског надзора утврди да је физичко лице починило прекршај
за који се може изрећи новчана казна, инспектор има право да:

19 / 90

97. Органи државне управе припремају нацрте закона, друге прописе и опште акте за
Владу и предлажу Влади стратегије развоја и друге мере којима се обликује политика
Владе. Ови послови органа државне управе се у закону називају:

20 / 90

98. Један од послова органа државне управе је праћење и утврђивање стања у областима
из свог делокруга. Пошто проуче последице утврђеног стања, они:

21 / 90

99. Рад јавних служби (јавних предузећа и јавних установа) треба да се одвија према
закону. О томе се старају:

22 / 90

100. Јавне службе могу да оснивају:

23 / 90

101. Ако корисник услуге коју пружа нека од јавних служби сматра да му услуга није
пружена уредно, квалитетно и под једнаким условима, он може да поднесе:

24 / 90

102. Послови израде анализа, извештаја и информација и слични послови органа
државне управе спадају у

25 / 90

103. Развојни послови органа државне управе су послови:

26 / 90

104. Одређени послови државне управе могу се поверити покрајини, општини и
граду, јавним агенцијама, регулаторним телима, предузећима, установама,
организацијама и појединцима. За све те субјекте Устав и законодавство користи појам:

27 / 90

105. Повревање појединих послова државне управе врши се:

28 / 90

106. Послови инспекцијског надзора могу се поверити:

29 / 90

107. После поверавања послова државне управе неком од ималаца јавних
овлашћења, одговорност за обављање тих послова:

30 / 90

108. Правила о начину примања, евидентирања, достављања у рад и отпремања
поште, чувању, разврставањи и архивирању материјала који се прима у рад или настаје
у раду органа државне управе, јесу правила о:

31 / 90

109. Примена електронских средстава у обављању послова органа државне управе
означава се скраћеницом:

32 / 90

110. Послове писарнице за органе државне управе обавља:

33 / 90

111. Спровођење јавне расправе о нацртима закона дужност је:

34 / 90

112. Органи државне управе су дужни/нису дужни да физичким и правним лицима,
на њихово тражење, дају мишљења о примени закона и других општих аката:

35 / 90

113. На поднету притужбу на свој рад и на неправилан однос запослених, орган
државне управе дужан је да подносиоцу притужбе одговори ако је подносилац
захтевао одговор, и то у року од:

36 / 90

114. Органи државне управе дужни су да примају странке:

37 / 90

115. Једна од дужности органа државне управе је обавештавање јавности о свом
раду. Обавештавање се врши:

38 / 90

116. Средства за финансирање рада органа државне управе обезбеђују се у буџету
Републике, а годишњи износ средстава за поједини од органа назива се:

39 / 90

117. За располагање средствима за финансирање рада органа државне управе
овлашћен је и одговоран:

40 / 90

118. Појам „органи управе“ обухвата:

41 / 90

119. Појам „јавна управа“ обухвата:

42 / 90

120. Органи државне управе се оснивају (и укидају):

43 / 90

121. Министарства и већина других органа државне управе се оснивају:

44 / 90

122. Органи државне управе се оснивају у следећим облицима:

45 / 90

123. Органи управе у саставу министарстава се образују у следећим облицима:

46 / 90

124. Посебне организације се образују као:

47 / 90

125. Радом министарства руководи министар, а радом органа управе у саставу
министарства и посебне организације руководи:

48 / 90

126. Министре именује и разрешава:

49 / 90

127. Руководиоце органа управе у саставу министарства и посебних организација
поставља и разрешава:

50 / 90

128. Појам „руководилац органа државне управе“ односи се на:

51 / 90

129. У случају одсутности или спречености министра, замењује га:

52 / 90

130. Једног или више државних секретара у министарству поставља и разрешава:

53 / 90

131. Помоћник министра руководи сектором као заокруженом облашћу рада, а
секретар министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским,
информатичким и сличним питањима и др. Поставља их Влада на пет година, на
предлог министра. Помоћник министра и секретар министарства су:

54 / 90

132. Министар може именовати своје посебне саветнике, којим може бити највише:

55 / 90

133. Директор органа у саставу министарства одговара за свој рад:

56 / 90

134. У органу у саставу министарства може бити један или више помоћника
директора. Да ли у органу у саставу постоји и заменик директора?

57 / 90

135. За усмеревање рада органа у саставу министарства и доношење прописа из
његовог делокруга овлашћен је:

58 / 90

136. Директор посебне организације одговара за свој рад:

59 / 90

137. Посебна организација има једног или више помоћника директора. Да ли у посебној организацији постоји и заменик директора?

60 / 90

138. Управне округе образује Влада, а они представљају:

61 / 90

139. Број управних округа у Републици Србији износи:

62 / 90

140. За усклађивање рада подручних јединица органа државне управе у управном
округу задужен је:

63 / 90

141. Подручне јединице органа државне управе, осим као окружне (за подручје
управног округа), могу се образовати:

64 / 90

142. Као подручне јединице Министарства унутрашњих послова, за сваку општину
постоје:

65 / 90

143. Органи државне управе имају/немају статус правног лица:

66 / 90

144. Статус правног лица могу по изузетку, тј. кад је то одређено законом, имати:

67 / 90

145. За заштиту имовинских права и интереса Републике Србије и, с тим у вези, за
заступање органа државне управе надлежно је:

68 / 90

146. Начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у органима
државне управе прописује:

69 / 90

147. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси:

70 / 90

148. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места не може
ступити на снагу:

71 / 90

149. Руководилац органа државне управе може да издаје акте којима одређује
начин рада, поступања и понашања запослених у органу државне управе, а ти акти
носе назив:

72 / 90

150. У органима државне управе могу се организовати унутрашње организационе
јединице, које се разликују на:

73 / 90

151. Основне организационе јединице су:

74 / 90

152. Посебне организационе јединице су:

75 / 90

153. Уже организационе јединице су:

76 / 90

154. Радом секретаријата министарства руководи:

77 / 90

155. Радом кабинета министра руководи:

78 / 90

156. Радом ужих организационих јединица руководе:

79 / 90

157. Иако Генерални секретаријат Владе и службе Владе нису органи државне
управе и за њих важе иста правила за унутрашње уређење:

80 / 90

158. У појединим органима државне управе називи унутрашњих организационих
јединица могу бити другачији:

81 / 90

159. Систематизацијом се утврђује:

82 / 90

160. Основни облик у коме се организују покрајински органи управе у АП Војводини
јесу:

83 / 90

161. Општинска управа се организује:

84 / 90

162. Градска управа се може организовати:

85 / 90

163. Радом општинске и градске управе (било јединствене било за поједине
области) руководи:

86 / 90

164. Извршну функцију у општинама и градовима врше:

87 / 90

165. Месна канцеларија је:

88 / 90

166. Комуналну полицију могу да образују:

89 / 90

167. Локални омбудсман контролише рад општинске и градске управе и штити
права грађана од повреда нанесених радом локалних органа и служби, а његово
оснивање је:

90 / 90

168. Градске општине се могу оснивати у градовима, а постоје у:

Your score is

The average score is 36%

0%