Poslovi i organizacija državne uprave

Druga oblast! Kviz iz oblasti: Poslovi i organizacija državne uprave.

188

Druga oblast!

Poslovi i organizacija državne uprave

Druga oblast! Kviz iz oblasti: Poslovi i organizacija državne uprave.

1 / 90

79. Vrste poslova državne uprave (sedam grupa poslova) određene su u:

2 / 90

80. Kada dva ili više organa državne uprave smatraju da su nadležni za isti konkretan
posao (na primer, za izdavanje neke dozvole) ili da ni jedan od njih nije nadležan,
postojaće sukob nadležnosti. Taj sukob rešava:

3 / 90

81. Radi izvršavanja zakona organi državne uprave mogu, kada su zakonom izričito
ovlašćeni, da donose propise za izvršavanje zakona, i to:

4 / 90

82. Propise za izvršavanje zakona mogu da donose:?

5 / 90

Propisi za izvršavanje zakona koje donose organi državne uprave potpadaju pod
kontrolu ustavnosti i zakonitosti, koju vrši:

6 / 90

U izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata organi državne uprave rešavaju u upravnim stvarima tako što donose pojedinačne pravne akte kojima odlučuju o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaka. Opšti naziv za te akte je upravni akti ili:

7 / 90

85. Organi državne uprave rešavaju u upravnim stvarima po pravilima:

8 / 90

86.Protiv prvostepenog rešenja organa državne uprave ili drugog organa uprave stranka može izjaviti žalbu (osim kada je žalba izričito isključena), a o žalbi će tada rešavati:

9 / 90

87. Stranka koja nije zadovoljna rešenjem donetim po njenoj žalbi može:

10 / 90

88. Kada organ uprave ne donese nikakvo rešenje u zakonskom roku ili o njemu ne
obavesti stranku, a postupak je pokrenut zahtevom stranke, ta situacija se naziva:

11 / 90

89. Ugovori koje organi državne uprave, kada je to predviđeno zakonom, zaključuju sa
privatnim licima (strankama), nazivaju se:

12 / 90

90. U izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata organi državne uprave
preduzimaju i određene materijalne akte, odnosno vrše upravne radnje (bez
donošenja upravnih akata), kakve su dokumentovanje, primanje izjava, pružanje
informacija i druge, a među njima su i radnje neposredne fizičke prinude. Ove
poslednje mogu da preduzimaju samo organi koji su zakonom ovlašćeni, a posebno:

13 / 90

91. Evidencije o ličnim stanjima građana i druge zbirke podataka propisane zakonom
koje vodi organi uprave i drugi ovlašćeni subjekti nazivaju se:

14 / 90

92. Na osnovu podataka iz javnih evidencija, organi uprave i drugi ovlašćeni subjekti
izdaju:

15 / 90

93. Primeri javnih isprava su:

16 / 90

94. Za obavljanje inspekcijskog nadzora u organima državne uprave postoji:

17 / 90

95. Inspekcijski nadzor obavlja se:

18 / 90

96. Kada u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je fizičko lice počinilo prekršaj
za koji se može izreći novčana kazna, inspektor ima pravo da:

19 / 90

97. Organi državne uprave pripremaju nacrte zakona, druge propise i opšte akte za
Vladu i predlažu Vladi strategije razvoja i druge mere kojima se oblikuje politika
Vlade. Ovi poslovi organa državne uprave se u zakonu nazivaju:

20 / 90

98. Jedan od poslova organa državne uprave je praćenje i utvrđivanje stanja u oblastima
iz svog delokruga. Pošto prouče posledice utvrđenog stanja, oni:

21 / 90

99. Rad javnih službi (javnih preduzeća i javnih ustanova) treba da se odvija prema
zakonu. O tome se staraju:

22 / 90

100. Javne službe mogu da osnivaju:

23 / 90

101. Ako korisnik usluge koju pruža neka od javnih službi smatra da mu usluga nije
pružena uredno, kvalitetno i pod jednakim uslovima, on može da podnese:

24 / 90

102. Poslovi izrade analiza, izveštaja i informacija i slični poslovi organa
državne uprave spadaju u

25 / 90

103. Razvojni poslovi organa državne uprave su poslovi:

26 / 90

104. Određeni poslovi državne uprave mogu se poveriti pokrajini, opštini i
gradu, javnim agencijama, regulatornim telima, preduzećima, ustanovama,
organizacijama i pojedincima. Za sve te subjekte Ustav i zakonodavstvo koristi pojam:

27 / 90

105. Povrevanje pojedinih poslova državne uprave vrši se:

28 / 90

106. Poslovi inspekcijskog nadzora mogu se poveriti:

29 / 90

107. Posle poveravanja poslova državne uprave nekom od imalaca javnih
ovlašćenja, odgovornost za obavljanje tih poslova:

30 / 90

108. Pravila o načinu primanja, evidentiranja, dostavljanja u rad i otpremanja
pošte, čuvanju, razvrstavanji i arhiviranju materijala koji se prima u rad ili nastaje
u radu organa državne uprave, jesu pravila o:

31 / 90

109. Primena elektronskih sredstava u obavljanju poslova organa državne uprave
označava se skraćenicom:

32 / 90

110. Poslove pisarnice za organe državne uprave obavlja:

33 / 90

111. Sprovođenje javne rasprave o nacrtima zakona dužnost je:

34 / 90

112. Organi državne uprave su dužni/nisu dužni da fizičkim i pravnim licima,
na njihovo traženje, daju mišljenja o primeni zakona i drugih opštih akata:

35 / 90

113. Na podnetu pritužbu na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih, organ
državne uprave dužan je da podnosiocu pritužbe odgovori ako je podnosilac
zahtevao odgovor, i to u roku od:

36 / 90

114. Organi državne uprave dužni su da primaju stranke:

37 / 90

115. Jedna od dužnosti organa državne uprave je obaveštavanje javnosti o svom
radu. Obaveštavanje se vrši:

38 / 90

116. Sredstva za finansiranje rada organa državne uprave obezbeđuju se u budžetu
Republike, a godišnji iznos sredstava za pojedini od organa naziva se:

39 / 90

117. Za raspolaganje sredstvima za finansiranje rada organa državne uprave
ovlašćen je i odgovoran:

40 / 90

118. Pojam „organi uprave“ obuhvata:

41 / 90

119. Pojam „javna uprava“ obuhvata:

42 / 90

120. Organi državne uprave se osnivaju (i ukidaju):

43 / 90

121. Ministarstva i većina drugih organa državne uprave se osnivaju:

44 / 90

122. Organi državne uprave se osnivaju u sledećim oblicima:

45 / 90

123. Organi uprave u sastavu ministarstava se obrazuju u sledećim oblicima:

46 / 90

124. Posebne organizacije se obrazuju kao:

47 / 90

125. Radom ministarstva rukovodi ministar, a radom organa uprave u sastavu
ministarstva i posebne organizacije rukovodi:

48 / 90

126. Ministre imenuje i razrešava:

49 / 90

127. Rukovodioce organa uprave u sastavu ministarstva i posebnih organizacija
postavlja i razrešava:

50 / 90

128. Pojam „rukovodilac organa državne uprave“ odnosi se na:

51 / 90

129. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti ministra, zamenjuje ga:

52 / 90

130. Jednog ili više državnih sekretara u ministarstvu postavlja i razrešava:

53 / 90

131. Pomoćnik ministra rukovodi sektorom kao zaokruženom oblašću rada, a
sekretar ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim,
informatičkim i sličnim pitanjima i dr. Postavlja ih Vlada na pet godina, na
predlog ministra. Pomoćnik ministra i sekretar ministarstva su:

54 / 90

132. Ministar može imenovati svoje posebne savetnike, kojim može biti najviše:

55 / 90

133. Direktor organa u sastavu ministarstva odgovara za svoj rad:

56 / 90

134. U organu u sastavu ministarstva može biti jedan ili više pomoćnika
direktora. Da li u organu u sastavu postoji i zamenik direktora?

57 / 90

135. Za usmerevanje rada organa u sastavu ministarstva i donošenje propisa iz
njegovog delokruga ovlašćen je:

58 / 90

136. Direktor posebne organizacije odgovara za svoj rad:

59 / 90

137. Posebna organizacija ima jednog ili više pomoćnika direktora. Da li u posebnoj organizaciji postoji i zamenik direktora?

60 / 90

138. Upravne okruge obrazuje Vlada, a oni predstavljaju:

61 / 90

139. Broj upravnih okruga u Republici Srbiji iznosi:

62 / 90

140. Za usklađivanje rada područnih jedinica organa državne uprave u upravnom
okrugu zadužen je:

63 / 90

141. Područne jedinice organa državne uprave, osim kao okružne (za područje
upravnog okruga), mogu se obrazovati:

64 / 90

142. Kao područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, za svaku opštinu
postoje:

65 / 90

143. Organi državne uprave imaju/nemaju status pravnog lica:

66 / 90

144. Status pravnog lica mogu po izuzetku, tj. kad je to određeno zakonom, imati:

67 / 90

145. Za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije i, s tim u vezi, za
zastupanje organa državne uprave nadležno je:

68 / 90

146. Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u organima
državne uprave propisuje:

69 / 90

147. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta donosi:

70 / 90

148. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta ne može
stupiti na snagu:

71 / 90

149. Rukovodilac organa državne uprave može da izdaje akte kojima određuje
način rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u organu državne uprave, a ti akti
nose naziv:

72 / 90

150. U organima državne uprave mogu se organizovati unutrašnje organizacione
jedinice, koje se razlikuju na:

73 / 90

151. Osnovne organizacione jedinice su:

74 / 90

152. Posebne organizacione jedinice su:

75 / 90

153. Uže organizacione jedinice su:

76 / 90

154. Radom sekretarijata ministarstva rukovodi:

77 / 90

155. Radom kabineta ministra rukovodi:

78 / 90

156. Radom užih organizacionih jedinica rukovode:

79 / 90

157. Iako Generalni sekretarijat Vlade i službe Vlade nisu organi državne
uprave i za njih važe ista pravila za unutrašnje uređenje:

80 / 90

158. U pojedinim organima državne uprave nazivi unutrašnjih organizacionih
jedinica mogu biti drugačiji:

81 / 90

159. Sistematizacijom se utvrđuje:

82 / 90

160. Osnovni oblik u kome se organizuju pokrajinski organi uprave u AP Vojvodini
jesu:

83 / 90

161. Opštinska uprava se organizuje:

84 / 90

162. Gradska uprava se može organizovati:

85 / 90

163. Radom opštinske i gradske uprave (bilo jedinstvene bilo za pojedine
oblasti) rukovodi:

86 / 90

164. Izvršnu funkciju u opštinama i gradovima vrše:

87 / 90

165. Mesna kancelarija je:

88 / 90

166. Komunalnu policiju mogu da obrazuju:

89 / 90

167. Lokalni ombudsman kontroliše rad opštinske i gradske uprave i štiti
prava građana od povreda nanesenih radom lokalnih organa i službi, a njegovo
osnivanje je:

90 / 90

168. Gradske opštine se mogu osnivati u gradovima, a postoje u:

Your score is

The average score is 37%

0%