Istorijski, pravni, politički, kulturni i ekonomski kontekst u Republici Srbiji

Prva oblast! Istorijski, pravni, politički, kulturni i ekonomski kontekst u Republici Srbiji.

158

Prva oblast!

Istorijski, pravni, politički, kulturni i ekonomski kontekst u Republici Srbiji

Prva oblast! Istorijski, pravni, politički, kulturni i ekonomski kontekst u Republici Srbiji.

1 / 78

50. Jedno od najlepših dela srpskog i evropskog srednjovekovnog slikarstva jeste freska
Beli anđeo koja se nalazi u manastiru:

2 / 78

49. Spoljnu i unutrašnju politiku Republike Srbije utvrđuje i vodi:

3 / 78

48. Osim kada se radi o pitanju koje ne može biti predmet referenduma, Narodna
skupština je dužna da raspiše referendum o pitanju iz svoje nadležnosti na zahtev:

4 / 78

47. Republiku Srbiju predstavlja u zemlji i inostranstvu:

5 / 78

46. Izraz „diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije“ odnosi se na:

6 / 78

45. U vođenju spoljne politike, Republika Srbija se rukovodi:

7 / 78

44. Sistem organizacije vlasti u Republici Srbiji (određuje se prema odnosima između
nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti) pripada tipu:

8 / 78

43. Lica sa biračkim pravom koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora:

9 / 78

42. Rad političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana može svojom
odlukom zabraniti:

10 / 78

41. Članovi političkih stranaka ne mogu biti:

11 / 78

40. Ukupan broj registrovanih političkih stranaka u RS (uključujući i političke stranke
nacionalnih manjina) iznosi:

12 / 78

39. Politički pluralizam (višestranačje) ponovo je uveden u Republici Srbiji:

13 / 78

38. Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) bila je jedina dozvoljena politička partija za
vreme postojanja socijalističke Jugoslavije. Takav partijski sistem naziva se:

14 / 78

37. Dogovor između političkih predstavnika Srba i Hrvata kojim je 1939. godine
stvorena Banovina Hrvatska poznat je pod imenom:

15 / 78

36. Prve političke stranke u Srbiji zvanično se osnivaju počev od:

16 / 78

35. Dva ključna sistemska zakona o državnoj upravi u Republici Srbiji su:

17 / 78

34. Građanin Republike Srbije može se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava radi
zaštite svog prava pošto:

18 / 78

33. Najvažniji evropski dokument o ljudskim pravima jeste:

19 / 78

32. Najniži sud opšte nadležnosti u Republici Srbiji jeste:

20 / 78

31. Lice koje, samo ili zajedno sa drugima, uputi peticiju ili javnu kritiku na račun
rada ministra ili državnog službenika i tom prilikom iznese neistinite tvrdnje u
vezi sa postupkom koji se vodi pred organom državne uprave:

21 / 78

30. Poslovna sposobnost (sposobnost samostalnog odlučivanja o svojim pravima i
obavezama) stiče se punoletstvom. Lica koja su punoletna mogu u postupku pred
organima uprave da samostalno preduzimaju procesne radnje, izuzev kada im je
poslovna sposobnost oduzeta ili ograničena:

22 / 78

29. Pred organima uprave mogu da samostalno preduzimaju procesne radnje lica koja:

23 / 78

28. Lista ljudskih i manjinska prava zajemčenih Ustavom može biti proširena
(uvođenjem novih prava koja ne poznaje Ustav) na sledeći način:

24 / 78

27. Referendum i narodna inicijativa kao oblici neposrednog učešća građana u vršenju
vlasti mogući su:

25 / 78

26. Vladavina prava najpre znači:

26 / 78

24. Podzakonski i drugi opšti akti u Republici Srbiji moraju biti u saglasnosti sa:

27 / 78

23. O nesaglasnosti zakona sa Ustavom, kao i podzakonskih akata sa zakonom, odlučuje:

28 / 78

22. Kada postoje opštiji zakon (lex generalis) i poseban zakon (lex specialis) u istoj oblasti
(na primer, zakon koji uređuje opšti upravni postupak i zakon koji uređuje postupak u
određenoj vrsti upravnih stvari, npr. carinski postupak), najpre će se primeniti:

29 / 78

21. Ako su odredbe dva zakona istog stepena opštosti u sukobu (uređuju isto pitanje na
različit način), pri čemu je jedan od njih donet 2015. godine a drugi 2018. godine,
primeniće se:

30 / 78

20. Pre stupanja na snagu, zakoni se moraju objaviti:

31 / 78

19. Zakone donosi:

32 / 78

18. Posle Ustava, najviši opšti pravni akti su:

33 / 78

17. Republika Srbija je u važećem Ustavu definisana kao:

34 / 78

Važeći Ustav Republike Srbije donet je:

35 / 78

15. Državna zajednica Srbije i Crne Gore postojala je u periodu:

36 / 78

14. Po raspadu države SFRJ, Srbija i Crna Gora su 1992. godine osnovale saveznu državu
koja je dobila zvanični naziv:

37 / 78

13. Ime Federativne Narodne Republike Jugoslavije promenjeno je u Socijalistička
Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) Ustavom SFRJ od:

38 / 78

12. Pored opština i gradova (odnosno gradskih opština) u Srbiji su kroz čitav 19. vek i u
većem delu 20. veka postojali srezovi kao teritorijalne jedinice sa manjim ili većim
stepenom samouprave. Na području centralne Srbije ukinuti su godine:

39 / 78

11. Prema Ustavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ) od 1946. godine i
Ustavu Narodne Republike Srbije od 1947. godine u Srbiji su postojale:

40 / 78

10. 20. jula 1917. godine između srpske vlade i predstavnika Jugoslovenskog odbora
(organizacije sačinjene od političara sa prostora pod vlašću Austro-Ugarske)
potpisana je Krfska deklaracija kojom je nastala:

41 / 78

9. Posle Balkanskih ratova (1912-13) čitav prostor Balkana je oslobođen od
Otomanske imperije, a Kraljevina Srbija je dobila teritorijalno proširenje na
oblasti tzv. Stare Srbije, koje su činila područja:

42 / 78

8. Kneževina Srbija je dobila priznanje državne nezavisnosti 1878. godine na:

43 / 78

7.Narodna skupština je u Srbiji po prvi put postala zakonodavno telo (dobila vlast
donošenja zakona) na osnovu:

44 / 78

6. Sretenje - dan državnosti Republike Srbije slavi se 15. i 16. februara kao dan
sećanja na:

45 / 78

5. Prva srpska vlada osnovana u vreme Prvog srpskog ustanka nosila je naziv:

46 / 78

4. Srednjovekovna Srbija je konačno potpala pod tursku vlast 1459. godine. Poslednji
srpski vladar, čija je prestonica bila u Smederevu, bio je:

47 / 78

3. Najvažniji srpski srednjovekovni pravni spomenik, proglašen 1349. godine i
dopunjen 1354. godine je:

48 / 78

2. Miroslavljevo jevanđelje je rukopis koji potiče iz kog veka?

49 / 78

1. Koji je najstariji ćirilični rukopis i najznačajniji spomenik srpske, odnosno
srpsko-slovenske pismenosti:

50 / 78

78. Najviše investicija u Srbiji od 2000. godine do danas potiče iz:

51 / 78

77. Najveće poplave u Republici Srbiji u novijoj istoriji dogodile su se:

52 / 78

76. Zemlje u koje Republika Srbija najviše izvozi robu i usluge su:

53 / 78

75. Kompjuterske usluge čine značajniju stavku u našem izvozu od izvoza kukuruza, voća i
duvana

54 / 78

74. U postupku eksproprijacije ostvaruje se:

55 / 78

72. Postupak javnih nabavki dužni su da sprovode:

56 / 78

71. Privatizacija znači:

57 / 78

70. Pojam „javne službe“ obuhvata:

58 / 78

69. Najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji je:

59 / 78

68. Ako su prihodi budžeta veći od rashoda, višak sredstava naziva se:

60 / 78

67. Na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa stranci mogu steći:

61 / 78

66. Monetarnu politiku i politiku kursa dinara vodi

62 / 78

65. Skraćenica BDP znači:

63 / 78

64. Najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija Matica srpska nalazi se u:

64 / 78

63. Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu izgrađena je 1869. godine, na osnovu odluke
koju je doneo:

65 / 78

62. Tvrdnja, odnosno iskaz koji se ne dokazuje, jer se uzima kao tačan, naziva se:

66 / 78

61. Srpski i američki naučnik (1858-1935), pronalazač i profesor na Univerzitetu
Kolumbija, dobio Pulicerovu nagradu za autobiografsko delo „From immigrant to
inventor“. Njegovo ime je:

67 / 78

60. Srpski fizičar i hemičar, osnivač Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i kasnije
predsednik SANU, bio je pred Drugi svetski rat, zajedno sa francuskom naučnicom
Irenom Žolio-Kiri, predložen za Nobelovu nagradu (nisu je dobili). Njegovo ime je:

68 / 78

59. Josip Broz Tito je umro:

69 / 78

58. Ben Akiba je pseudonim jednog od navedenih pisaca, i to:

70 / 78

57. Nadežda Petrović bila je jedna od prvih Srpkinja koja se bavila:

71 / 78

56. Stevan Mokranjac, jedan od najpoznatijih srpskih kompozitora, komponovao je:

72 / 78

55. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić napisao je, pored drugih, i
sledeća dela:

73 / 78

54. Prva viša škola u Srbiji bio je Licej (Liceum Knjažestva serbskog), osnovan u
Kragujevcu 1838. godine, a u prvim godinama njegovog rada među profesorima bio je i
jedan profesor prava koji je poznatiji kao književnik (komediograf). Njegovo ime je:

74 / 78

53. Tvorac je prvog srpskog rečnika, objavljenog 1818. godine u Beču je:

75 / 78

52. Prvi ministar (popečitelj) prosvete u Srbiji (1811) bio je prosvetitelj i najveći
srpski književnik 18. veka, čije je ime:

76 / 78

51. U svom prvobitnom i originalnom značenju pojam „Resavska škola“ označavao je:

77 / 78

25. U Republici Srbiji je u službenoj upotrebi:

78 / 78

73. Predmet javnih nabavki su:

Your score is

The average score is 55%

0%