Načela rada državne uprave

Treća oblast! Kviz iz oblasti: Načela rada državne uprave.

146

Treća oblast!

Načela rada državne uprave

Treća oblast! Kviz iz oblasti: Načela rada državne uprave.

1 / 55

169. Prema ustavnom načelu podele vlasti, uređenje vlasti počiva na podeli
vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pa bi organi državne uprave:

2 / 55

170. Kao deo izvršne vlasti i za svoj rad odgovorni Vladi, koja smerava i
usklađuje njihov rad i vrši prema njima druga ovlašćenja, organi državne uprave su:

3 / 55

171. Iz načela samostalnosti organa državne uprave proizlazi da oni prilikom
postupanja u upravnim stvarima:

4 / 55

172. Načelo samostalnosti organa državne uprave u odnosu na rad državnih
službenika znači da:

5 / 55

173. Iz ustavnog načela vladavine prava, pored drugih obaveza (poštovanje
ljudskih prava i podele vlasti, zabrana uticanja na sudove i na slobodno
izjašnjavanje birača), posebno proizlazi obaveza organa državne uprave da se
povinuju Ustavu i zakonu. Povinovanje Ustavu i zakonu, odnosno vezanost državne
uprave Ustavom i zakonom, znači:

6 / 55

174. Načelo zakonitosti uprave (član 198. Ustava) obavezuje sve državne organe,
imaoce javnih ovlašćenja, pokrajinske, opštinske i gradske organe da:

7 / 55

175. Zakonitost konačnih pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravu, obavezi
ili na zakonu zasnovanom interesu podleže preispitivanju pred:

8 / 55

176. U odnosu na državne službenike, načelo zakonitosti (član 5. Zakona o
državnim službenicima) znači:

9 / 55

177. Pojedinačni pravni akti (upravni akti) i radnje upravnih organa mogu biti
nezakoniti:

10 / 55

178. U pojedinim upravnim stvarima organi mogu biti zakonom ovlašćeni da
odlučuju po slobodnoj oceni. Tada su dužni da:

11 / 55

179. U cilju pravne sigurnosti i ostvarenja jednakosti pred zakonom, upravni
organi su dužni da pri postupanju u upravnim stvarima vode računa i o ranijim
odlukama donetim u istim ili sličnim upravnim stvarima (član 5. stav 3. Zakona o
opštem upravnom postupku). To načelo jeste načelo:

12 / 55

180. Ustav utvrđuje načelo zabrane sukoba interesa, a ono u odnosu na organe
državne uprave podrazumeva:

13 / 55

181. Državna vlast je prema Ustavu ograničena pravom građana na pokrajinsku
autonomiju i lokalnu samoupravu, a iz tog načela sledi da organi državne uprave u
pogledu poslova iz sopstvene nadležnosti pokrajine, opštine i grada:

14 / 55

182. O ustavnoj obavezi Republike Srbije da štiti prava i interese svojih
državljana u inostranstvu stara se prvenstveno:

15 / 55

183. Ustav jemči ravnopravnost polova, a za pružanje zaštite u slučajevima polne
diskriminacije, na primer, u oblasti zapošljavanja ili na radu, nadležan je:

16 / 55

Da bi službenici organa državne uprave poštovali ljudska prava potrebno
je da imaju veoma solidna znanja o tim pravima, odnosno da u njihovoj obuci (stručnom osposobljavanju i usavršavanju) budu zastupljeni sadržaji o ljudskim
pravima. Ta obaveza se u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima označava
kao obaveza stalnog učenja o ljudskim pravima i posebno se utvrđuje za službenike:

17 / 55

185. Pri vršenju zakonskih ovlašćenja kojima se ograničavaju pojedina ljudska
prava, organi državne uprave su dužni da poštuju načelo srazmernosti (član 20.
Ustava), a ovo načelo obavezuje organe državne uprave da:

18 / 55

186. Zakon o državnoj upravi takođe obavezuje organe državne uprave da pri
rešavanju u upravnom postupku i preduzimanju upravnih radnji poštuju načelo
srazmernosti, i to tako što su dužni da:

19 / 55

187. Zakon o opštem upravnom postupku detaljnije razrađuje elemente načela
srazmernosti (član 6), pa će postojati povreda tog načela i kada upravni organ:

20 / 55

188. Zakon o državnoj upravi obavezuje organe državne uprave na poštovanje
stranaka, a pod tim podrazumeva:

21 / 55

189. Upravni akti koje donose organi državne uprave mogu biti:

22 / 55

190. Dužnost nepristrasnog postupanja organa državne uprave i državnih
službenika izraz je ustavnih načela o:

23 / 55

191. Nepristrasno postupanje organa državne uprave i državnih službenika znači:

24 / 55

192. Akt diskriminacije u postupanju organa državne uprave i državnih
službenika može se počiniti nejednakim tretmanom lica:

25 / 55

193. Davanje prednosti trudnicama ili osobama sa fizičkim invaliditetom u
postupanju organa državne uprave i državnik službenika (na primer, kada čekaju u
redu za prijem stranaka):

26 / 55

194. Obavezivanje organa državne uprave i državnih službenika da postupaju
stručno odnosi se na:

27 / 55

195. Načelo o političkoj neutralnosti organa državne uprave i državnih
službenika obavezuje ih:

28 / 55

196. U odnosu na državne službenike, načelo političke neutralnosti im
zabranjuje:

29 / 55

197. Radi ostvarivanja načela političke neutralnosti, Kodeks ponašanja
državnih službenika dodatno im zabranjuje:

30 / 55

198. Ustav jemči svima jednaku zaštitu prava pred sudovima i drugim državnim
organima, imaocima javnih ovlašćenja i pokrajinskim, opštinskim i gradskim
organima. Povreda ovog načela predstavljala bi istovremeno povredu jednakosti
ljudi pred Ustavom i zakonom i, time, akt diskriminacije, a može se učiniti:

31 / 55

199. Ustav jemči pravo svakom licu na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv
odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi i pravnom interesu. Navedeni
pojam „drugo pravno sredstvo“ odnosi se na izuzetne slučajeve u kojima je pravo na
žalbu isključeno, a to drugo pravno sredstvo jeste:

32 / 55

200. U cilju jednake zaštite prava svih stranaka, u osnovnim načelima Zakona o
opštem upravnom postupku upravni organi su obavezani da pružaju pomoć strankama,
tj. da ih pouče o pravima koja im pripadaju i posledicama pojedinih radnji i
propuštanja koja bi mogla biti na štetu tih prava. Ta se obaveza odnosi na:

33 / 55

201. Radi zaštite prava stranaka, Zakon o opštem upravnom postupku sadrži i
načelo prema kome je upravni organ dužan da omogući strankama da što lakše
zaštite i ostvare svoja prava i pravne interese. Međutim, to ne može biti na štetu:

34 / 55

202. Zakon o državnoj upravi poznaje načelo delotvornosti u ostvarivanju prava
stranaka, prema kome su organi državne uprave dužni da strankama omoguće:

35 / 55

203. Načelo delotvornosti upravnog postupka sadržano je u Zakonu o opštem
upravnom postupku (član 9. stav 1) i ono obavezuje upravne organe da strankama
omoguće da:

36 / 55

204. Načelo ekonomičnosti postupka u Zakonu o opštem upravnom postupku (član 9.
stav 2) obavezuje upravne organe da:

37 / 55

205. U vezi sa načelom zaštite prava stranaka, Zakon o opštem upravnom postupku
obavezuje organ koji vodi postupak da stranki pruži priliku da se izjasni o
činjenicama koje su od značaja za odlučivanje u postupku. Od ovog načela može se
odstupiti samo kada:

38 / 55

206. Ako stranka ne zna jezik postupka, mora joj se dozvoliti da koristi svoj jezik u
postupku (član 199. Ustava), a organ državne uprave će:

39 / 55

207. Načelo istine u upravnom postupku obavezuje organ koji vodi postupak da pravilno, istinito i potpuno utvrdi sve činjenice i okolnosti:

40 / 55

208. Prema načelu slobodne ocene dokaza, ovlašćeno službeno lice koje vodi postupak:

41 / 55

209. Načelo o pravnosnažnosti upravnog akta (rešenja) znači da je to:

42 / 55

210. Organi državne uprave mogu da prikupljaju, drže, obrađuju i koriste podatke
o ličnosti samo:

43 / 55

211. Organ državne uprave može da koristi podatke o ličnosti samo u zakonite
svrhe za koje su prikupljeni, a pored toga se ti podaci mogu koristiti za potrebe:

44 / 55

212. Pored podataka o ličnosti, organi državne uprave su dužni da štite i
podatke:

45 / 55

213. Pravo pristupa podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija
kojima su poverena javna ovlašćenja ostvaruje se u skladu sa zakonom, a to pravo je:

46 / 55

214. Prema načelu javnosti rada organa državne uprave (član 11. Zakona o
državnoj upravi), ti organi su dužni da:

47 / 55

215. Saglasno načelu javnosti rada organa državne uprave i informacije o radu
državnih službenika dostupne su javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

48 / 55

216. Državni službenik jeste/nije lično odgovoran za zakonitost, stručnost i
delotvornost svog rada:

49 / 55

217. Ustavna načela o jednakosti svih pred zakonom i zabrani diskriminacije u
odnosu na položaj državnih službenika (prema članu 7. Zakona o državnim
službenicima) izražena su zabranom:

50 / 55

218. Načelo o jednakoj dostupnosti radnih mesta utvrđuje da su pri zapošljavanju u državni organ kandidatima pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta, a da izbor kandidata zavisi od:

51 / 55

219. Saglasno evropskim standardima, zapošljavanje i napredovanje državnih službenika treba da se odvija po sistemu:

52 / 55

220. Kao jedno od prava pripadnika nacionalnih manjina, Ustav obavezuje organe
državne uprave (član 77) da pri zapošljavanju:

53 / 55

221. Iz ustavnih načela o jednakosti svih pred zakonom i zabrani diskriminacije
proizašla je i garantija jednakosti državnih službenika u pogledu odlučivanja o
njihovom napredovanju i nagrađivanju i ostvarivanju njihove pravne zaštite (član 11.
Zakona o državnim službenicima). Ova jednakost znači:

54 / 55

222. Načelo o napredovanju državnih službenika utvrđuje da napredovanje zavisi
od:

55 / 55

223. U pogledu stručnog usavršavanja, državnih službenik ima:

Your score is

The average score is 55%

0%