Načela rada državne uprave

Treća oblast! Kviz iz oblasti: Načela rada državne uprave.

48

Treća oblast!

Načela rada državne uprave

Treća oblast! Kviz iz oblasti: Načela rada državne uprave.

1 / 55

169. Према уставном начелу поделе власти, уређење власти почива на подели
власти на законодавну, извршну и судску, па би органи државне управе:

2 / 55

170. Као део извршне власти и за свој рад одговорни Влади, која смерава и
усклађује њихов рад и врши према њима друга овлашћења, органи државне управе су:

3 / 55

171. Из начела самосталности органа државне управе произлази да они приликом
поступања у управним стварима:

4 / 55

172. Начело самосталности органа државне управе у односу на рад државних
службеника значи да:

5 / 55

173. Из уставног начела владавине права, поред других обавеза (поштовање
људских права и поделе власти, забрана утицања на судове и на слободно
изјашњавање бирача), посебно произлази обавеза органа државне управе да се
повинују Уставу и закону. Повиновање Уставу и закону, односно везаност државне
управе Уставом и законом, значи:

6 / 55

174. Начело законитости управе (члан 198. Устава) обавезује све државне органе,
имаоце јавних овлашћења, покрајинске, општинске и градске органе да:

7 / 55

175. Законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези
или на закону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред:

8 / 55

176. У односу на државне службенике, начело законитости (члан 5. Закона о
државним службеницима) значи:

9 / 55

177. Појединачни правни акти (управни акти) и радње управних органа могу бити
незаконити:

10 / 55

178. У појединим управним стварима органи могу бити законом овлашћени да
одлучују по слободној оцени. Тада су дужни да:

11 / 55

179. У циљу правне сигурности и остварења једнакости пред законом, управни
органи су дужни да при поступању у управним стварима воде рачуна и о ранијим
одлукама донетим у истим или сличним управним стварима (члан 5. став 3. Закона о
општем управном поступку). То начело јесте начело:

12 / 55

180. Устав утврђује начело забране сукоба интереса, а оно у односу на органе
државне управе подразумева:

13 / 55

181. Државна власт је према Уставу ограничена правом грађана на покрајинску
аутономију и локалну самоуправу, а из тог начела следи да органи државне управе у
погледу послова из сопствене надлежности покрајине, општине и града:

14 / 55

182. О уставној обавези Републике Србије да штити права и интересе својих
држављана у иностранству стара се првенствено:

15 / 55

183. Устав јемчи равноправност полова, а за пружање заштите у случајевима полне
дискриминације, на пример, у области запошљавања или на раду, надлежан је:

16 / 55

Да би службеници органа државне управе поштовали људска права потребно
је да имају веома солидна знања о тим правима, односно да у њиховој обуци (стручном оспособљавању и усавршавању) буду заступљени садржаји о људским
правима. Та обавеза се у међународним документима о људским правима означава
као обавеза сталног учења о људским правима и посебно се утврђује за службенике:

17 / 55

185. При вршењу законских овлашћења којима се ограничавају поједина људска
права, органи државне управе су дужни да поштују начело сразмерности (члан 20.
Устава), а ово начело обавезује органе државне управе да:

18 / 55

186. Закон о државној управи такође обавезује органе државне управе да при
решавању у управном поступку и предузимању управних радњи поштују начело
сразмерности, и то тако што су дужни да:

19 / 55

187. Закон о општем управном поступку детаљније разрађује елементе начела
сразмерности (члан 6), па ће постојати повреда тог начела и када управни орган:

20 / 55

188. Закон о државној управи обавезује органе државне управе на поштовање
странака, а под тим подразумева:

21 / 55

189. Управни акти које доносе органи државне управе могу бити:

22 / 55

190. Дужност непристрасног поступања органа државне управе и државних
службеника израз је уставних начела о:

23 / 55

191. Непристрасно поступање органа државне управе и државних службеника значи:

24 / 55

192. Акт дискриминације у поступању органа државне управе и државних
службеника може се починити неједнаким третманом лица:

25 / 55

193. Давање предности трудницама или особама са физичким инвалидитетом у
поступању органа државне управе и државник службеника (на пример, када чекају у
реду за пријем странака):

26 / 55

194. Обавезивање органа државне управе и државних службеника да поступају
стручно односи се на:

27 / 55

195. Начело о политичкој неутралности органа државне управе и државних
службеника обавезује их:

28 / 55

196. У односу на државне службенике, начело политичке неутралности им
забрањује:

29 / 55

197. Ради остваривања начела политичке неутралности, Кодекс понашања
државних службеника додатно им забрањује:

30 / 55

198. Устав јемчи свима једнаку заштиту права пред судовима и другим државним
органима, имаоцима јавних овлашћења и покрајинским, општинским и градским
органима. Повреда овог начела представљала би истовремено повреду једнакости
људи пред Уставом и законом и, тиме, акт дискриминације, а може се учинити:

31 / 55

199. Устав јемчи право сваком лицу на жалбу или друго правно средство против
одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези и правном интересу. Наведени
појам „друго правно средство“ односи се на изузетне случајеве у којима је право на
жалбу искључено, а то друго правно средство јесте:

32 / 55

200. У циљу једнаке заштите права свих странака, у основним начелима Закона о
општем управном поступку управни органи су обавезани да пружају помоћ странкама,
тј. да их поуче о правима која им припадају и последицама појединих радњи и
пропуштања која би могла бити на штету тих права. Та се обавеза односи на:

33 / 55

201. Ради заштите права странака, Закон о општем управном поступку садржи и
начело према коме је управни орган дужан да омогући странкама да што лакше
заштите и остваре своја права и правне интересе. Међутим, то не може бити на штету:

34 / 55

202. Закон о државној управи познаје начело делотворности у остваривању права
странака, према коме су органи државне управе дужни да странкама омогуће:

35 / 55

203. Начело делотворности управног поступка садржано је у Закону о општем
управном поступку (члан 9. став 1) и оно обавезује управне органе да странкама
омогуће да:

36 / 55

204. Начело економичности поступка у Закону о општем управном поступку (члан 9.
став 2) обавезује управне органе да:

37 / 55

205. У вези са начелом заштите права странака, Закон о општем управном поступку
обавезује орган који води поступак да странки пружи прилику да се изјасни о
чињеницама које су од значаја за одлучивање у поступку. Од овог начела може се
одступити само када:

38 / 55

206. Ако странка не зна језик поступка, мора јој се дозволити да користи свој језик у
поступку (члан 199. Устава), а орган државне управе ће:

39 / 55

207. Начело истине у управном поступку обавезује орган који води поступак да правилно, истинито и потпуно утврди све чињенице и околности:

40 / 55

208. Према начелу слободне оцене доказа, овлашћено службено лице које води поступак:

41 / 55

209. Начело о правноснажности управног акта (решења) значи да је то:

42 / 55

210. Органи државне управе могу да прикупљају, држе, обрађују и користе податке
о личности само:

43 / 55

211. Орган државне управе може да користи податке о личности само у законите
сврхе за које су прикупљени, а поред тога се ти подаци могу користити за потребе:

44 / 55

212. Поред података о личности, органи државне управе су дужни да штите и
податке:

45 / 55

213. Право приступа подацима који су у поседу државних органа и организација
којима су поверена јавна овлашћења остварује се у складу са законом, а то право је:

46 / 55

214. Према начелу јавности рада органа државне управе (члан 11. Закона о
државној управи), ти органи су дужни да:

47 / 55

215. Сагласно начелу јавности рада органа државне управе и информације о раду
државних службеника доступне су јавности, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама од јавног значаја:

48 / 55

216. Државни службеник јесте/није лично одговоран за законитост, стручност и
делотворност свог рада:

49 / 55

217. Уставна начела о једнакости свих пред законом и забрани дискриминације у
односу на положај државних службеника (према члану 7. Закона о државним
службеницима) изражена су забраном:

50 / 55

218. Начело о једнакој доступности радних места утврђује да су при запошљавању у државни орган кандидатима под једнаким условима доступна сва радна места, а да избор кандидата зависи од:

51 / 55

219. Сагласно европским стандардима, запошљавање и напредовање државних службеника треба да се одвија по систему:

52 / 55

220. Као једно од права припадника националних мањина, Устав обавезује органе
државне управе (члан 77) да при запошљавању:

53 / 55

221. Из уставних начела о једнакости свих пред законом и забрани дискриминације
произашла је и гарантија једнакости државних службеника у погледу одлучивања о
њиховом напредовању и награђивању и остваривању њихове правне заштите (члан 11.
Закона о државним службеницима). Ова једнакост значи:

54 / 55

222. Начело о напредовању државних службеника утврђује да напредовање зависи
од:

55 / 55

223. У погледу стручног усавршавања, државних службеник има:

Your score is

The average score is 55%

0%