njuški ili njušci

Kako se piše njuški ili njušci?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (njušci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (njuški).

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.

Primeri u rečenicama:

Od toliko njušci nijedan ne sme da priđe!

Šta se to psu nalazi na njušci?

Dobio je po njušci.