empirijski ili empiriski

Kako se piše empirijski ili empiriski?

Prema srpskom pravopisu pravilno je empirijski.

Ukoliko se imenična osnova završava na slovo –j, kada se konstruiše pridev sa nastavkom –ski, neophodno je uvek pisati i glas j tada. Npr. azijski, hemijski, televizijski, geometrijski…

Emprija predstavlja znanje koje je zasnovano na naučnim činjenicama koje su prikupljenje iskustvenim posmatranjem. Termin empirija potiče iz grčkog jezika.

Primeri u rečenicama:

Lekar često daje terapiju empirijski.

Da li je dobro kada dobijete empirijsku antibiotsku terapiju?

Empirijski podaci govore u prilog tome.